Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Obrady rektorów uczelni technicznych z całej Polski zakończone.

Dobiegła końca Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych organizowana w dniach 4-6 marca przez Politechnikę Śląską w Gliwicach.

Konferencja poświęcona była zagadnieniom dotyczącym zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym m.in. nowym dziedzinom i dyscyplinom naukowym i wdrożeniu Ustawy 2.0. Jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych podczas spotkania była innowacyjność uczelni wyższych w kontekście liczby uzyskanych patentów i innych praw wyłącznych, a także zmiany w związku z wejściem w życie RODO - unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. W takcie sesji panelowej poświęconej między innymi problematyce bezpieczeństwa informacji wystąpił dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG – dr hab. inż. Stanisław Trenczek, dzieląc się wiedzą Instytutu w tym obszarze.

Uczestnicy Konferencji wzięli również udział w konferencji Edukacja Dualna – EDUAL „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”, gdzie dyskutowano o najbardziej optymalnym modelu i formach kształcenia studentów dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku pracy. W konferencji wziął udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

KRUPT EMAG 2 KRUPT EMAG 1

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych to działające od 1989 roku (pod obecną nazwą od 1996 r.) stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. Jej celem jest m.in. koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej. KRPUT występuje wobec organów władzy państwowej w sprawach dotyczących środowiska uczelni technicznych, wypracowuje i przedstawia organom wszystkich szczebli opinie, dezyderaty i rezolucje oraz podejmuje działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, prowadzące do stworzenia efektywnego zintegrowanego systemu edukacji narodowej.