Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Publikacje

2016

MONOGRAFIE

 • "Zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzezń i zagrożeń".
  Pod redakcją P. Przystałki i M. Sikory. ISBN 978-83-63674-25-0.
 • System INGEO.Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online. Pod redakcją Z. Isakowa. ISBN 978-83-63674-27-4.  MATERIAŁY KONFERENCYJNE


 • Konferencja naukowo-techniczna EMTECH 2016, Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym. "Innowacyjność i bezpieczeństwo". ISBN 978-83-63674-24-3.
 • System INGEO.Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online. ISBN 978-83-63674-26-7.

2015

MONOGRAFIE
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – 40 lat innowacyjności dla gospodarki. Pod redakcją dr. hab. inż. Stanisława Trenczka. ISBN 978-83-63674-17-5
 • Informatyka na Śląsku – nowe technologie i zastosowania. Pod redakcją dr. hab. Marka Sikory. ISBN 978-83-63674-16-8
 • Informatyka w Województwie Śląskim – innowacyjne trendy rozwoju. Pod redakcją dr. hab. inż. Andrzeja Białasa. ISBN 978-83-63674-15-1
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – 40 lat innowacyjności dla gospodarki. Pod redakcją dr. hab. inż. Stanisława Trenczka. ISBN 978-83-63674-20-5 (wydanie uzupełnione)
 • System LOFRES sejsmiki pasywnej z wykorzystaniem szumu sejsmicznego. Pod redakcją Z.Isakowa, Z. Pileckiego i A. Kubańskiej. ISBN 978-83-63674-23-6

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 • Konferencja naukowo-szkoleniowa EMTECH 2015, Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym. "Innowacyjność i bezpieczeństwo". ISBN 978-83-63674-14-4

2014

MONOGRAFIE

 • "Zagrożenia techniczne w górnictwie - innnowacyjne rozwiązania do poprawy bezpieczeństwa pracy - wybrane zagadnienia". Praca zbiorowa pod redakcją dr. inż. Piotra Wojtasa. ISBN 978-83-63674-06-9
 • "Monitorowanie, telemetria i narzędzia informatyczne w górnictwie dla poprawy bezpieczeństwa pracy". Praca zbiorowa pod redakcją dr. hab. inż. Stanisława Trenczka. ISBN 978-83-63674-07-6

MATERIAŁY KONFERENCYJNE
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje w systemach kontroli, sterowania, zabezpieczeń i monitorowania bezpieczeństwa w górnictwie". ISBN 978-83-63674-08-3
 • Konferencja "Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne transformatorów w aspekcie bezpieczeństwa zasilania". ISBN 978-83-63674-09-0
 • Konferencja naukowo-techniczna EMTECH 2014 Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym. "Innowacyjność i bezpieczeństwo". ISBN 978-83-63674-10-6
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa "Nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki węgla". ISBN 978-83-63674-11-03

Publikacje powstałe w ramach realizacji projektów europejskich w latach 2011-2016

Projekt pn.: „Minimalizacja ryzyka występowania i zmniejszenie skutków zagrożenia pożarem i wybuchem w podziemnym górnictwie węglowym”, akronim: „MINFIREX” finansowany w ramach FRCS – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr RFCR-CT-2010-00005 oraz ze środków finansowych na naukę w latach 2010-2013 przyznanych przez MNiSW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

 • Krzystanek Z., Sikora M., Śpiechowicz K., Trenczek S.: Modele źródeł emisji tlenku węgla w kopalniach węgla kamiennego – opis i klasyfikacja. Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie. Praca zbiorowa pod redakcją Nikodema Szlązaka. Wyd. AGH Kraków 2011, s. 185-194
 • Krzystanek Z., Sikora M., Trenczek S.: System rozmyty wspomagający identyfikację źródeł emisji tlenku węgla w wyrobiskach kopalnianych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2012, Nr 2, s. 20-27
 • 184. Sikora M., Isakow Z., Krzystanek Z., Mazik P., Trenczek S.: System monitorowania zagrożeń naturalnych  źródła danych i repozytoria. W: Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kabiesza pt. Zarządzanie prewencją zagrożeń górniczych wspomagane narzędziami informatycznymi. Wyd. GIG, ISBN 978-83-61126-49-2, Katowice 2012, s.115-13

Projekt pn.: „Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i emisji metanu”, akronim: „AVENTO” finansowany w ramach FRCS – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr RFCR-CT-2012-00004 oraz ze środków finansowych na naukę w latach 2011-2014 przyznanych przez MNiSW na realizację  projektu międzynarodowego współfinansowanego.

 • Jerzy Mróz, Adam Broja, Dariusz Felka: Analiza on-line zagrożenia metanowego w rejonie ściany wybobywczej. Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie – monografia, praca zbiorowa pod red. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze, Lędziny, Kraków 2015, s. 181
 • Jerzy Mróz, Adam Broja, Dariusz Felka, Marcin Małachowski: Struktura system monitorowania i analiz on-line zaburzeń oraz zagrożeń metanowych w sieci wentylacyjnej kopalni. Przegląd Górniczy 9/2016, s. 28.
 • Zdzisław Krzystanek, Jerzy Mróz, Stanisław Trenczek: Zintegrowany system monitorowania  i analizy zagrożenia metanowego w rejonie ściany wydobywczej, Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering. Nr 1 (525) 2016, s. 64

Projekt pn.: „Optymalizacja zabezpieczeń – wspomaganie decyzji na podstawie oceny kosztów i korzyści”, akronim: „VALUESEC”, Collaborative project o nr 261742 realizowany w ramach 7PR  ze środków Unii Europejskiej oraz środków finansowych na naukę na lata 2011-2014 przyznanych przez MNiSW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego. 

 • Bialas A.: Cost-benefits aspects in risk management. Polish Journal of Management Studies (PJMS), ISSN 20181-7452, Vol.14.1, December 2016, pp. 28-39.
 • Białas A.: Risk management approach in the ValueSec project, Theoretical and Applied Informatics, Vol. 26 (2014), no. 1, 2, pp. 3 – 24.
 • Białas A.: A comprehensive approach to risk management exemplified by the ValueSec project. In: Pikiewicz P., Rostański M.: Internet in the information Society – Computer Systems Architecture and Security, Academy of Business in Dabrowa Gornicza, 2014, pp. 17-34.
 • Białas A.: Enhancement of the ValueSec Risk Management Model. Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 3, Position Papers of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, DOI: http://dx.doi.org/10.15439/978-83-60810-60-6 pp. 201–208.
 • Białas A.: Risk assessment aspects in mastering the value function of security measures. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J (Eds.): New results in dependability and computer systems. Proceedings of the 8th International Conference on Dependability and Complex Systems DepCos-RELCOMEX, September 9-23, 2013, Brunów, Poland, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 224, 2013, Springer-Verlag: Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, ISBN 978-3-319-00944-5, pp. 25-39.
  http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-00945-2_3#page-1 DOI: 10.1007/978-3-319-00945-2_3

Projekt pn.: „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa”, akronim CCMODE, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.3 POIG, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-156/08-00. 

 • Bialas, A. Computer-Aided Sensor Development Focused on Security Issues. Sensors 2016, 16, 759. (IF=2.245). http://www.mdpi.com/1424-8220/16/6/759
 • Białas A.: Computer aided IT security development. In: Benzakein M., Osypowicz G., Wiśniowski W. (Eds.): Journal of Polish-American Science and Technology, Institute of Aviation Scientific Publications, Vol.8. 2014, Warsaw, pp. 19-40.
 • Białas A., Flisiuk B.: Specialized development environments for security-enhanced IT products and systems. Ambient Technology and Creativity Support Systems, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Nr188, 2014, pp. 11-24.
 • Białas A., Flisiuk B.: IT security development process in the experimental SecLab development environment. Ambient Technology and Creativity Support Systems, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Nr188, 2014, pp. 25-38.
 • Białas A.: Common Criteria compliant IT product development in the experimental SecLab laboratory. Ambient Technology and Creativity Support Systems, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Nr188, 2014, pp. 39-54.
 • Rogowski D.: Applying computer tool to Common Criteria methodology [in:] Ambient Technology and Creativity Support Systems, Palonka J., Pańkowska M., Sroka H. (Eds.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2014, Zeszyty Naukowe, pp. 178-191.
 • Rogowski D.: Software support for Common Criteria security development process on the example of a data diode [in:] Proceedings of the Ninth International Conference DepCoS-RELCOMEX. June 30 – July 4, 2014, Brunów, Poland. Zamojski W., et. al. (Eds.). Advances in Intelligent and Soft Computing(AISC) 286, pp. 363-372.
 • Białas A.: Emerging Aspects in Information Security. European CIIP Newsletter, March 14 – July 14, 2014, Volume 8, Number 1. EC FP7 CIPR Net, www.ciip-newsletter.org.
 • Białas A.: How to Develop a Biometric System with Claimed Assurance. Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) pp. 775–780 ISBN 978-1-4673-4471-5 (Web), IEEE Catalog Number: CFP1385N-ART (Web).
 • Rogowski D.: Software Implementation of Common Criteria Related Design Patterns [in:] Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Kraków, Poland, September 8–11, 2013. Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 1, pp. 1147-1152.
 • Rogowski D.: Computer-aided tool based on Common Criteria related design patterns” [in:] Business Informatics, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Eds. Wrocław University of Economics Research Papers, 2013, no 3 (29), pp. 111-127.
 • Bialas, A. Specification Means Definition for the Common Criteria Compliant Development Process – an Ontological Approach. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (Eds.): Complex Systems and Dependability; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 170, 2012, Springer-Verlag: Heidelberg, New York, Dordrecht, London, ISBN 978-3-642-30662-4, pp. 37-54.

Projekt pn.: „Wsparcie oceny ryzyka dla infrastruktur krytycznych (Critical Infrastructure Risk Assessment Support), akronim: CIRAS, realizowany w ramach programu „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa” UE (CIPS) na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr HOME/2013/CIPS/AG/4000005074, finansowany ze środków UE oraz środków finansowych na naukę w latach 2014-2016 przyznanych przez MNiSW na realizację  projektu międzynarodowego współfinansowanego. 

 • Białas A.: Computer Support for Risk Management. in Grzenda M., Furtak J., Legierski J., Awad A.I. (Eds.): Critical Infrastructures, Advances in Network Systems, Volume 461 of the series Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing Switzerland, 25 December 2016, ISBN: 978-3-319-44352-2, pp. 197-216
  • Białas, Critical infrastructures risk management: Case study, Theoretical and Applied Informatics, Vol 26 (2016), No. 1-2, pp. 13-36. DOI: 10.20904/281-2013
 • Bialas A.: Critical Infrastructure – from Risk Management towards the Protection Management Framework, In: Rostański M., Pikiewicz P., Buchwald P., Maczka K. (Eds.): Proceedings of the XI International Scientific Conference Internet in the Information Society, Scientific Publishing University of Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Poland, 22-23 September 2016, pp.267-283.
 • Bagiński J., Rogowski D.: Software Support for Enhanced Risk Management, In: Rostański M., Pikiewicz P., Buchwald P., Maczka K. (Eds.): Proceedings of the XI International Scientific Conference Internet in the Information Society, Publishing University of Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Poland, 22-23 September 2016, pp.369-388.
 • Bialas A.: Critical Infrastructure Protection – How to Assess the Protection Efficiency. Proceedings of the Elevenths International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX, June 27 – July 1, 2016, Brunów, Poland. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol 479, Springer Switzerland, pp. 25-37, DOI 10.1007/978-3-319-39639-2.
  http://www.springer.com/us/book/9783319396385
 • Bialas A.: Critical infrastructures risk manager – the basic requirements elaboration, In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J (Eds.): Theory and Engineering of Complex Systems and Dependability Proceedings of the Tenth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX, June 29 – July 3 2015, Brunów, Poland, Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 365, 2015, Springer-Verlag: Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, pp. 11-24, DOI: 10.1007978-3-319-19216-1_2.
  http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-19216-1_2
 • Białas A.: Experimentation tool for critical infrastructures risk management. Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), pp. 775–780 ISBN 978-1-4673-4471-5 (Web), IEEE Catalog Number: CFP1385N-ART (Web).
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7321566&newsearch=true&searchWithin=%22First%20Name%22:Andrzej&searchWithin=%22Last%20Name%22:Bialas 
  https://fedcsis.org/proceedings/2015/pliks/77.pdf
 • Białas A.: Research on critical infrastructures risk management. In: Rostański M., Pikiewicz P., Buchwald P.: Internet in the Information Society 2015 – 10th International Conference Proceedings. Scientific Publishing University of Dąbrowa Górnicza, 2015, pp. 93-108.
   http://www.wsb.edu.pl/informatyka,m,wyd,1585.
 • Bialas A. Risk Management in Critical Infrastructure—Foundation for Its Sustainable Work. Sustainability 2016, 8, 240. (IF=0.942).
 • http://www.mdpi.com/2071-1050/8/3/240/html

Wydawnictwa Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG


Redaktor Naczelny - dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. nadzw. Instytutu EMAG

Rada Programowa Wydawnictw

(KADENCJA 2016-2019)

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Stanisław Cierpisz, Instytut EMAG

Sekretarz - dr hab. inż. Andrzej Białas, prof. nadzw. Instytutu EMAG


Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Marian Dolipski, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. nadzw. w Politechnice Śląskiej
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Roman Pilorz, doc. w Politechnice Śląskiej
 • dr hab. inż. Stanisław Prusek, prof. nadzw. w Głównym Instytucie Górnictwa
 • dr hab. inż. Janusz Reś, prof. nadzw. w Akademii Górniczo-Hutniczej
 • prof. dr hab. inż. Wacław Trutwin, Instytut Mechaniki Górotworu PAN
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr hab. inż. Radosław Zimroz, Politechnika Wrocławska