Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Kierownictwo

Dyrektor

dyrektor.png
dr hab. inż. Stanisław Trenczek
prof. nadzw. w ITI EMAG

Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (studia inżynierskie) oraz Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – studia uzupełniające magisterskie o specjalności techniczna eksploatacja złóż. Doktor nauk technicznych (AGH), doktor habilitowany nauk technicznych (Politechnika Śląska) specjalność: aerologia górnicza. Autor i współautor ponad stu dwudziestu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych. Autor i współautor ponad stu dwudziestu referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Współautor trzech patentów i jednego zgłoszenia patentowego. Wykonawca i kierownik ponad dwudziestu projektów badawczych, rozwojowych, strategicznych, strukturalnych, europejskich. Autor ponad dwudziestu aplikacji naukowych. Redaktor naczelny Wydawnictwa ITI EMAG. Członek Rady Programowej kwartalnika naukowo-technicznego "Maszyny Górnicze". Wykładowca na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Członek Komitetu Górnictwa PAN. Członek Sekcji Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN. Zastępca Przewodniczącego Komisji Górniczej PAN Oddział w Katowicach. Zastępca Przewodniczącego Sekcji Aerologii Górniczej przy KG PAN O/Katowice. Członek Sekcji Mechatroniki i Energoelektryki w Górnictwie przy KG PAN O/Katowice. Uprawniony rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych (zagrożenie pożarowe i wentylacyjne oraz ratownictwo górnicze). Członek Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny. Członek specjalistycznych zespołów naukowo-doradczych przy kierownikach akcji ratowniczych oraz przy kierownikach ruchu zakładu górniczego. Członek Rady Górniczej powołanej przez Ministra Środowiska jako ciało doradcze.

Zastępca dyrektora

eZcaDyrektora.jpg
dr inż. Artur Kozłowski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach specjalność: przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w zakresie „Sieci komputerowe, systemy mikrokomputerowe i bazy danych” oraz studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie „Metody zarządzania współczesną organizacją”. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskany w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Posiada Certyfikat zarządzania projektami PRINCE2. Kierownik i główny wykonawca projektów badawczych, rozwojowych, celowych, strategicznych. Współautor urządzeń i systemów sterowania oraz monitorowania maszyn i urządzeń, w tym urządzeń zasilających, zabezpieczeniowych, aparatury łączeniowej wdrożonych do przemysłu. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych oraz referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Współautor i autor zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych patentów. Uprawniony rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego w grupie IX – urządzenia i sprzęt elektryczny. Członek m.in.: Komisji Górniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach oraz Sekcji Mechatroniki i Energoelektryki w Górnictwie KG PAN O/Katowice, Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Oddział Zagłębia Węglowego), Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Odznaczony przez Zarząd Główny SEP medalem im. Profesora Mieczysława Pożaryskiego w uznaniu zasług dla rozwoju Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Główny księgowy

eGKsiegowy.png
mgr Katarzyna Wilk

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i Rachunkowość – specjalność Rachunkowość. Posiada Certyfikat Księgowy Nr 58032/2012 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.