Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zaloguj


Praca i kariera

erece.jpg

Jesteśmy jednym z 37 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Zatrudniamy kolejne pokolenia pracowników. Wiedza, umiejętności i zaangażowanie naszych pracowników odgrywają istotną rolę w sukcesach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w kraju i za granicą. Doceniamy umiejętności i kompetencje doświadczonych pracowników oraz świeże spojrzenie młodych.

To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz - EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności, zaangażowanych w pracę.

Potencjał naszych pracowników to nasz największy kapitał.

Oferty pracy

Jeśli jesteś zainteresowany/na pracą w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) na adres:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Dział Pracowniczo-Organizacyjny

ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
lub drogą elektroniczną: rekrutacja@ibemag.pl


Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się ofert pracy, w których nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że podanie tych danych było dobrowolne.”.
 
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • efektywne planowanie, organizowanie, koordynowanie, zarządzanie oraz rozliczanie pracy komórek pionu badawczego,
 • analiza rynku oraz trendów na rynku krajowym, europejskim i światowym,
 • opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju działalności naukowej i wdrożeniowej Instytutu,
 • wyznaczanie nowych kierunków badań, obszarów działalności i prac wdrożeniowych,
 • opracowanie, nadzór i koordynacja realizacji rocznych planów badań naukowych i prac rozwojowych oraz sprawozdań z wykonania zadań badawczo-rozwojowych instytutu,
 • określanie potrzeb rzeczywistych na badania oraz określanie kierunków prac/projektów,
 • nadzór nad doskonaleniem działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
 • opracowanie i nadzór nad realizacją i wykonaniem rocznych planów rozwoju infrastruktury badawczej Instytutu,
 • inicjowanie współpracy pracowników pionu badawczego z partnerami biznesowymi w celu wykorzystania potencjału badawczego instytutu,
 • nadzór nad wysokim poziomem merytorycznym prac naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych,
 • identyfikacja, zabezpieczenie i zarządzanie własnością intelektualną Instytutu,
 • tworzenie, promocja i realizacja dedykowanych przedsiębiorcom ofert,
 • pozyskiwanie środków na realizację działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
 • współdziałanie przy przygotowaniu wniosków o projekty badawcze finansowane przez podmioty krajowe i zagraniczne oraz kontrolowanie wydatkowania środków przeznaczonych na realizację tych projektów,
 • współudział w pozyskiwaniu prac/projektów,
 • realizację poszczególnych zadań z uwzględnieniem optymalizacji technicznych,
 • śledzenie postępu technologicznego w zakresie specjalizacji, uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach branżowych.

 Wymagania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora (preferowane wykształcenie: techniczne, inżynierskie),
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi; mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym w branży inżynierskiej,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i znajomość metodyk w tym obszarze.
 • mile widziane doświadczenie w branży IT,
 • doświadczenia w pozyskiwaniu źródeł finansowych (tj. UE, programy wsparcia dla przedsiębiorstw) będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia,
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej, łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (oczekiwana znajomość języka angielskiego technicznego i biznesowego),
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi do zarządzania projektami.

 Z ustawy:

Art. 23.1. Dyrektorem lub zastępcą dyrektora do spraw badawczych może być osoba, która:

  1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa wart.31ust.1pkt4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  6. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

 Pożądane cechy:

 • inicjatywa, kreatywność i chęć wdrażania zmian,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę na cały etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: "Z-ca dyrektora ds. badawczych" do dnia 30 listopada 2019 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Zawsze możesz wycofać tę zgodę. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres: ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice) dostępny pod danymi kontaktowymi (e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@ibemag.pl Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy oraz Pana/Pani zgody, której udziela nam Pan/Pani w związku z rekrutacją i komunikacją pomiędzy nami a Panem/Panią, przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia udzielonej zgody. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu.

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • efektywne planowanie, organizowanie, koordynowanie, zarządzanie oraz rozliczanie pracy komórek pionu finansowego,
 • kształtowanie i realizację strategii finansowej firmy,
 • opracowanie i nadzór nad realizacją i wykonaniem rocznych planów i sprawozdań finansowych Instytutu,
 • analizy finansowe i ekonomiczne,
 • współtworzenie i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego,
 • opracowywanie wytycznych i monitorowanie realizacji dla kluczowych wskaźników finansowych i controlingowych,
 • monitorowanie i ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej instytutu,
 • poszukiwanie unifikacji, synergii, poprawę efektywności oraz przygotowywanie rozwiązań systemowych i proceduralnych w obszarach finansów i kontroli,
 • kontrolę kosztów i rozliczanie poszczególnych projektów realizowanych przez instytut,
 • zarządzenie finansami w projektach.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie: finansowe lub ekonomiczne),
 • wysoko rozwinięte umiejętności menedżerskie, minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa na stanowisku co najmniej Dyrektora Finansowego,
 • doświadczenie min. 3-letnie w konsultingu biznesowym; orientacja probiznesowa,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • znajomość zagadnień prawa cywilnego i prawa spółek handlowych,
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu kontrolingu finansowego i biznesowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowych, kontrolingowych i audytowych, w szczególności doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów ze wsparciem dotacyjnym,
 • znajomość procesów due dilligance i wyceny przedsiębiorstw oraz projektów,
 • doświadczenie w pracy dla instytutu badawczego będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia,
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Pożądane cechy:

 • inicjatywa, kreatywność i chęć wdrażania zmian,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • przedsiębiorczość,
 • inicjatywa, kreatywność i chęć wdrażania zmian.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: "Z-ca dyrektora ds. finansowych" do dnia 30 listopada 2019 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego ałącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Starszy specjalista ds. produktów spalania paliw stałych

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowanie planów badań operacyjnych, funkcjonalnych, laboratoryjnych,
 • poszukiwanie rozwiązań i optymalizację obecnie stosowanych rozwiązań w zakresie technologii wytwarzania paliw,
 • opracowywanie oraz wdrażanie technologii przemiany odpadu w surowiec,
 • opracowywanie map oraz schematów technologicznych,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej,
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 • przygotowywanie materiałów do upowszechniania wyników badań (publikacje, udział
  w konferencjach).

 Wymagania:

 • minimum wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze nauk technicznych; tytuł doktora
  lub wyższy będzie dodatkowym atutem,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym,
 • udokumentowany udział w realizacji minimum 6 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych;
 • udokumentowane doświadczenie w patentowaniu,
 • udokumentowane doświadczenie w problematyce paliw stałych,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny minimum 10 publikacji krajowych i zagranicznych,
 • umiejętność zarządzania projektami,
 • umiejętność współpracy z zespołem projektowym,
 • znajomość procedur patentowych,
 • doświadczenie wdrożeniowe.

Pożądane cechy:

 • zaangażowanie,
 • kreatywność,
 • chęć ciągłego rozwoju.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl do 5 grudnia 2019 r. w tytule wpisując: „Starszy specjalista ds. spalania paliw stałych”.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Główny specjalista ds. analiz finansowych

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowywanie i prezentowanie przekrojowych analiz finansowych,
 • opracowywanie narzędzi analityczno-raportowych,        
 • tworzenie zautomatyzowanych i zintegrowanych modeli do prognozowania oraz raportowania,
 • ścisłą współpracę z działem księgowym.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie: finansowe lub ekonomiczne),
 • znajomość zasad rachunkowości finansowej,
 • znajomość zasad rachunkowości zarządczej,
 • doświadczenie w pracy w dziale controllingu, finansów lub audytu,
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy w przygotowaniu analiz ekonomiczno–finansowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów,
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia,
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Pożądane cechy:

 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • przedsiębiorczość,
 • inicjatywa, kreatywność i chęć wdrażania zmian.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Główny specjalista ds. analiz finansowych” do dnia  5 grudnia 2019 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Starszy specjalista ds. modelowania i analiz układów kinematycznych

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • modelowanie, analizy kinematyczne, dynamiczne i wytrzymałościowe,
 • badanie procesów urabiania skał w górnictwie,
 • tworzenie planów i metodyki badań,
 • prowadzenie badań i pomiarów,
 • przygotowywanie wniosków i realizacja projektów,
 • prezentację wyników badań.

 Wymagania:

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • udokumentowany udział w realizacji minimum 5 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny - minimum 10 publikacji krajowych i zagranicznych
  z zakresu inżynierii materiałowej,
 • udokumentowane doświadczenie w patentowaniu, dorobek patentowy - minimum 3 pateny;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym,
 • minimum wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze nauk technicznych; tytuł doktora
  lub wyższy będzie dodatkowym atutem.

Pożądane cechy:

 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Starszy specjalista ds. modelowania i analiz układów kinematycznych” do dnia  5 grudnia 2019 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Główny specjalista – technolog ds. materiałowych

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • koordynowanie prac związanych z analizą specyfikacji materiałowych,
 • doradztwo techniczne w zakresie inżynierii materiałowej, odlewnictwa i metalurgii,
 • opracowywanie i nadzór nad dokumentacją technologiczną,
 • przeprowadzanie analiz efektywności procesów technologicznych, symulacji zmian oraz identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji,
 • nadzór nad jakością i ilością wykonywanych badań.

 Wymagania:

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • udokumentowany udział w realizacji minimum 3 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny - minimum 15 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu inżynierii materiałowej,
 • minimum stopień naukowy doktora (preferowany kierunek: inżynieria materiałowa),
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym.

Pożądane cechy:

 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Główny specjalista – technolog ds. materiałowych” do dnia  5 grudnia 2019 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Specjalista ds. analiz

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowywanie i prezentowanie przekrojowych analiz kredytowych,
 • rozwój narzędzi analityczno-raportowych,
 • tworzenie zautomatyzowanych i zintegrowanych modeli do prognozowania oraz raportowania,
 • opracowanie i udokumentowanie mechanizmów modelu scoringowego.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie: finansowe lub ekonomiczne),
 • znajomość zasad rachunkowości finansowej,
 • znajomość prawa gospodarczego,
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • znajomość zasad raportowania dla projektów finansowanych ze środków publicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów,
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Pożądane cechy:

 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • przedsiębiorczość,
 • inicjatywa, kreatywność i chęć wdrażania zmian.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Specjalista ds. analiz”  do dnia  5 grudnia 2019 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Staże i praktyki

Zapraszamy studentów studiów inżynierskich i magisterskich o profilu technicznym na staże i praktyki w Sieci Badawczej Łuksiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Naszym celem jest pozyskanie wartościowych młodych osób, chętnych do realizowania celów Łukasiewicz - EMAG.

Podczas praktyki/stażu studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z Łukasiewicz - EMAG konkretne, samodzielne zadania zgodne z programem nauczania i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów/stażystów są doświadczeni pracownicy instytutu, którzy dokładają wszelkich starań, aby praktykanci/stażyści odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

Praktykantom zapewniamy:

 • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej
 • okazję do bezpośredniego kontaktu z innowacyjnymi technologiami
 • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników Łuksiewicz - EMAG
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych

Program i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

Zawieramy umowę ze szkołą lub uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta/stażysty.

Praktyki w EMAG są nieodpłatne.

Rozwój i kariera

Praca w Łukasiewicz - EMAG oznacza możliwość samorealizacji, umożliwia rozwój i zdobycie wiedzy w naukowym środowisku oraz szansę na udział w unikalnych innowacyjnych projektach. To, co jest dla nas najważniejsze, to wiedza i entuzjazm naszych pracowników.

Oferujemy

Rozwój osobisty i zawodowy:

 • aktywny udział w konferencjach i seminariach
 • udział w szkoleniach
 • dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych i kursów językowych

Dodatkowe świadczenia: 

 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • prywatna opieka medyczna PZU
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, dofinansowanie do wypoczynku dzieci - zielona szkoła, karty przedpłacone)
 • dodatek na pomoce szkolne dla dzieci

Stabilność zatrudnienia:  

 • praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • elastyczne formy zatrudnienia
 • ruchomy czas pracy