Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zaloguj


Praca i kariera

erece.jpg

Jesteśmy jednym z 37 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Zatrudniamy kolejne pokolenia pracowników. Wiedza, umiejętności i zaangażowanie naszych pracowników odgrywają istotną rolę w sukcesach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w kraju i za granicą. Doceniamy umiejętności i kompetencje doświadczonych pracowników oraz świeże spojrzenie młodych.

To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz - EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności, zaangażowanych w pracę.

Potencjał naszych pracowników to nasz największy kapitał.

Oferty pracy

Jeśli jesteś zainteresowany/na pracą w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) na adres:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Dział Pracowniczo-Organizacyjny

ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
lub drogą elektroniczną: rekrutacja@ibemag.pl


Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się ofert pracy, w których nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że podanie tych danych było dobrowolne.”.
 
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • efektywne planowanie, organizowanie, koordynowanie, zarządzanie oraz rozliczanie pracy komórek pionu badawczego,
 • analiza rynku oraz trendów na rynku krajowym, europejskim i światowym,
 • opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju działalności naukowej i wdrożeniowej Instytutu,
 • wyznaczanie nowych kierunków badań, obszarów działalności i prac wdrożeniowych,
 • opracowanie, nadzór i koordynacja realizacji rocznych planów badań naukowych i prac rozwojowych oraz sprawozdań z wykonania zadań badawczo-rozwojowych instytutu,
 • określanie potrzeb rzeczywistych na badania oraz określanie kierunków prac/projektów,
 • nadzór nad doskonaleniem działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
 • opracowanie i nadzór nad realizacją i wykonaniem rocznych planów rozwoju infrastruktury badawczej Instytutu,
 • inicjowanie współpracy pracowników pionu badawczego z partnerami biznesowymi w celu wykorzystania potencjału badawczego instytutu,
 • nadzór nad wysokim poziomem merytorycznym prac naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych,
 • identyfikacja, zabezpieczenie i zarządzanie własnością intelektualną Instytutu,
 • tworzenie, promocja i realizacja dedykowanych przedsiębiorcom ofert,
 • pozyskiwanie środków na realizację działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
 • współdziałanie przy przygotowaniu wniosków o projekty badawcze finansowane przez podmioty krajowe i zagraniczne oraz kontrolowanie wydatkowania środków przeznaczonych na realizację tych projektów,
 • współudział w pozyskiwaniu prac/projektów,
 • realizację poszczególnych zadań z uwzględnieniem optymalizacji technicznych,
 • śledzenie postępu technologicznego w zakresie specjalizacji, uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach branżowych.

 Wymagania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora (preferowane wykształcenie: techniczne, inżynierskie),
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi; mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym w branży inżynierskiej,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i znajomość metodyk w tym obszarze,
 • mile widziane doświadczenie w branży IT,
 • doświadczenia w pozyskiwaniu źródeł finansowych (tj. UE, programy wsparcia dla przedsiębiorstw) będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia,
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej, łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (oczekiwana znajomość języka angielskiego technicznego i biznesowego),
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi do zarządzania projektami.

 Z ustawy:

Art. 23.1. Dyrektorem lub zastępcą dyrektora do spraw badawczych może być osoba, która:

  1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa wart.31ust.1pkt4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  6. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

 Pożądane cechy:

 • inicjatywa, kreatywność i chęć wdrażania zmian,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę na cały etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: "Z-ca dyrektora ds. badawczych" do dnia 26 stycznia 2020 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Zawsze możesz wycofać tę zgodę. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres: ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice) dostępny pod danymi kontaktowymi (e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@ibemag.pl Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy oraz Pana/Pani zgody, której udziela nam Pan/Pani w związku z rekrutacją i komunikacją pomiędzy nami a Panem/Panią, przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia udzielonej zgody. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu.

Specjalista ds. wdrożeń

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • koordynację projektów typu: opracowanie i implementacja systemów informatycznych, bezpieczeństwo systemów biznesowych i analiza ryzyka, systemy automatyki przemysłowej, bezpieczeństwa i telekomunikacji,
 • współpracę z zewnętrznymi dostawcami,
 • udział w analizie potrzeb klienta i optymalizacji rozwiązań biznesowych,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • przygotowywanie dokumentów do udziału w przetargach, 
 • konsulting, przygotowanie i nadzorowanie prac wdrożeniowych (instalacja u Klienta, szkolenia),
 • sporządzanie dokumentacji wdrażanych systemów,
 • wsparcie i doradztwo Klientom w bieżącej pracy z programami,
 • dbanie o dostosowanie systemu informatycznego do wymagań i potrzeb klienta,
 • analizę i rozwiązywanie problemów związanych z użytkowaniem systemu.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie techniczne, najlepiej informatyczne),
 • mile widziana znajomość metodyk zarządzania projektami: PRINCE2, PMBOK, SCRUM,  
 • przynajmniej 3-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych i obsłudze zgłoszeń serwisowych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów,
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz MS Project,
 • umiejętności przygotowania dedykowanej prezentacji pod potrzeby konkretnego klienta,
 • prawo jazdy kategorii B.

Pożądane cechy:

 • wysoka kultura osobista,
 • nastawienie na współpracę,
 • umiejętność analitycznego, technicznego myślenia,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność i rzetelność w podejściu do realizowanych zadań,
 • terminowość, sumienność i dokładność w działaniu,
 • zaangażowanie, chęć uczenia się.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Specjalista ds. wdrożeń” do dnia 19 stycznia 2020  r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Specjalista ds. sprzedaży

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • sprzedaż usług centrum naukowo-badawczego (usługi typu: opracowanie i implementacja systemów informatycznych, bezpieczeństwo systemów biznesowych i analiza ryzyka, systemy automatyki przemysłowej, bezpieczeństwa i telekomunikacji),
 • sprzedaż usług centrum badań i certyfikacji (usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), środowiskowe, elektryczne, IP, gazowe oraz jakości węgla, opracowywanie opinii atestacyjnych i technicznych),
 • sprzedaż usług centrum koordynacji projektów,  (usługi wnioskowania, konsultingu, doradztwa i kompleksowego prowadzenia projektów pod względem formalno-organizacyjnym oraz finansowym),
 • prowadzenie negocjacji handlowych,
 • przygotowywanie dokumentów do udziału w przetargach, 
 • pozyskiwanie nowych Klientów,
 • wsparcie i pełna opieka handlowa nad pozyskanymi Klientami,
 • utrzymywanie i rozwijanie bardzo dobrych relacji z klientami,
 • realizacja celów wyznaczonych zgodnie z polityką handlową firmy.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie techniczne lub ekonomiczne),
 • znajomość technik sprzedaży i umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych,
 • przynajmniej 3-letnie doświadczenie w sprzedaży B2B co najmniej na stanowisku account managera (opiekun klienta), handlowca lub przedstawiciela handlowego,  
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętności przygotowania dedykowanej prezentacji pod potrzeby konkretnego klienta,
 • prawo jazdy kategorii B.

Pożądane cechy:

 • wysoka kultura osobista,
 • nastawienie na współpracę,
 • orientacja na rezultat,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz prowadzeniu rozmów telefonicznych,
 • dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@ibemag.pl w tytule wpisując: „Specjalista ds. sprzedaży” do dnia  19 stycznia 2020 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@ibemag.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@ibemag.pl). M Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Staże i praktyki

Zapraszamy studentów studiów inżynierskich i magisterskich o profilu technicznym na staże i praktyki w Sieci Badawczej Łuksiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Naszym celem jest pozyskanie wartościowych młodych osób, chętnych do realizowania celów Łukasiewicz - EMAG.

Podczas praktyki/stażu studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z Łukasiewicz - EMAG konkretne, samodzielne zadania zgodne z programem nauczania i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów/stażystów są doświadczeni pracownicy instytutu, którzy dokładają wszelkich starań, aby praktykanci/stażyści odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

Praktykantom zapewniamy:

 • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej
 • okazję do bezpośredniego kontaktu z innowacyjnymi technologiami
 • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników Łuksiewicz - EMAG
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych

Program i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

Zawieramy umowę ze szkołą lub uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta/stażysty.

Praktyki w EMAG są nieodpłatne.

Rozwój i kariera

Praca w Łukasiewicz - EMAG oznacza możliwość samorealizacji, umożliwia rozwój i zdobycie wiedzy w naukowym środowisku oraz szansę na udział w unikalnych innowacyjnych projektach. To, co jest dla nas najważniejsze, to wiedza i entuzjazm naszych pracowników.

Oferujemy

Rozwój osobisty i zawodowy:

 • aktywny udział w konferencjach i seminariach
 • udział w szkoleniach
 • dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych i kursów językowych

Dodatkowe świadczenia: 

 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • prywatna opieka medyczna PZU
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, dofinansowanie do wypoczynku dzieci - zielona szkoła, karty przedpłacone)
 • dodatek na pomoce szkolne dla dzieci

Stabilność zatrudnienia:  

 • praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • elastyczne formy zatrudnienia
 • ruchomy czas pracy