Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Rada Naukowa

Zakres działania


Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. W Radzie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG zasiadają pracownicy wyłonieni w wyborach przez osoby zatrudnione w jednostce oraz osoby powołane przez ministra cyfryzacji (posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora i wyróżniające się wiedzą oraz dorobkiem naukowym w dziedzinach będących przedmiotem działalności EMAG).

Skład Rady Naukowej

Skład RADY NAUKOWEJ Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
27 czerwca 2017 r.
(dostosowany do wymagań ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – Dz. U. z 2017 r. poz. 202)


Przewodniczący
dr inż. Jerzy ŻUREK – Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Zastępcy Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Bogdan MIEDZIŃSKI – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr hab. inż.  Andrzej BIAŁAS, prof. nadzw. – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 


Członkowie
mgr inż. Ryszard BIERNACKI – KGHM Polska Miedź S.A
dr inż. Andrzej DZIKOWSKI – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr inż. Marek HOŁYŃSKI – Instytut Maszyn Matematycznych
dr inż. Zbigniew ISAKOW, prof. nadzw. – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
mgr inż. Wojciech KAMIENIECKI – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
dr inż. Jacek KORSKI – FAMUR S.A
dr Iwona KOSTORZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
prof. dr hab. inż.  Stanisław KOZIELSKI – Politechnika Śląska
dr inż. Marcin MAŁACHOWSKI – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
mgr inż. Adam PIASECKI – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
mgr inż. Roman PIETRZAK – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr Magdalena SOSZYŃSKA – Ministerstwo Cyfryzacji
dr hab. Dominik ŚLĘZAK, prof. nadzw. – Uniwersytet Warszawski

Dodatkowy Członek Rady Naukowej - Dyrektor (art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311, Dz. U. z 2017 r. poz. 202)
dr hab. inż. Stanisław TRENCZEK, prof. nadzw. – dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG