Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Rada Naukowa

Zakres działania


Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. W Radzie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG zasiadają pracownicy wyłonieni w wyborach przez osoby zatrudnione w jednostce oraz osoby powołane przez ministra cyfryzacji (posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora i wyróżniające się wiedzą oraz dorobkiem naukowym w dziedzinach będących przedmiotem działalności EMAG).

Skład Rady Naukowej

Skład RADY NAUKOWEJ Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
08 listopada 2018 r.


Przewodniczący
dr inż. Jerzy ŻUREK – Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Zastępcy Przewodniczącego
dr hab. inż.  Andrzej BIAŁAS, profesor instytutu

Członkowie
mgr Łukasz DUDKIEWICZ – Ministerstwo Cyfryzacji
dr inż. Marek HOŁYŃSKI – Instytut Maszyn Matematycznych
mgr Anna HUZARSKA – Ministerstwo Cyfryzacji
dr inż. Zbigniew ISAKOW, profesor instytutu, profesor Instytutu EMAG​
dr Iwona KOSTORZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr inż. Marcin MAŁACHOWSKI – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, profesor Instytutu EMAG​
mgr Agata MIAZGA – Ministerstwo Cyfryzacji
mgr inż. Jacek PAZIEWSKI – Ministerstwo Cyfryzacji
mgr inż. Adam PIASECKI – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
mgr inż. Roman PIETRZAK – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr inż. Jarosław SMYŁA – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Dodatkowy Członek Rady Naukowej - Dyrektor (art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311, Dz. U. z 2017 r. poz. 202)

dr inż. Artur KOZŁOWSKI, profesor Instytutu EMAG​