Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Jak pozyskać dotację?

wykres Dofinansowanie.png
Instytut EMAG specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji. Jeśli chcieliby Państwo pozyskać dotację a nie mają gotowego rozwiązania technologicznego zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Koordynacji Projektów.

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - SZYBKA ŚCIEŻKA dla dużych przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Nabór wniosków:
od 03.09.2018 r. do 30.11.2018 r.

Cel konkursu:
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

Kto może być beneficjentem?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa i konsorcja (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 700 000 000 PLN.

Ile można pozyskać:

Status przedsiębiorcy Max. pomoc na badania przemysłowe Max. pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii Max. pomoc na prace rozwojowe Max. pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii
Przedsiębiorstwa inne niż MŚP 50% 65%  25%  40%

Koszty kwalifikowane:

Wynagrodzenie (W)

Podwykonawstwo (E)

Pozostałe koszty bezpośrednie (OP):

 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty budynków i gruntów,
 • pozostałe koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, koszty związane z promocją projektu, koszty audytu itp.).

Koszty pośrednie (O):

 • koszty wynajmu lub utrzymania budynków,
 • koszty administracyjne,
 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia,
 • koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu O = (W+Op) x max 17%

Limity:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 5 000 000 PLN w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę i 10 000 000 PLN jeżeli projekt realizowany jest przez konsorcjum przedsiębiorstw.
Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć równowartości:

 • 20 000 000 EURO – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe,
  lub
 • 15 000 000 EURO – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.
 •  200 000 EURO – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de mini mis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 •  2 000 000 EURO –  na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EURO.

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - SZYBKA ŚCIEŻKA dla MŚP

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Nabór wniosków:
od 16.08.2018 r. do 14.12.2018 r.

Cel konkursu:
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

Kto może być beneficjentem?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinanso-wanie projektów w ramach konkursu 700 000 000 PLN.

Ile można pozyskać:

Status przedsiębiorcy Max. pomoc na badania przemysłowe Max. pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii Max. pomoc na prace rozwojowe Max. pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii
Mikro przedsiębiorstwa 70% 80%  45%  60%
Małe przedsiębiorstwa 70%  80%  45% 60%
Średnie przedsiębiorstwa 60% 75%  35%  50%


Koszty kwalifikowane:

Wynagrodzenie (W)

Podwykonawstwo (E)

Pozostałe koszty bezpośrednie (OP):

 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty budynków i gruntów,
 • pozostałe koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, koszty związane z promocją projektu, koszty audytu itp.).

Koszty pośrednie (O):

 • koszty wynajmu lub utrzymania budynków,
 • koszty administracyjne,
 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia,
 • koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu O = (W+Op) x max 17%

Limity:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 1 000 000 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 000 000 EURO – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych,
  lub
 • 15 00 000 EURO – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
 • 200 000 EURO -  na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de mini mis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 000 000 EURO -  na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EURO.Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Dla kogo?
mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.

Nabór wniosków od 22 marca do 22 listopada 2018 roku

Cel:
Pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.
W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Projekty mogą także obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Dofinansowanie:
Wartości wydatków kwalifikowanych w ramach projektu:

 • minimalna 60 000 PLN
 • maksymalna 400 000 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania:

 • 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Koszty kwalifikowane projektu:

 • usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji,
 • usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej (usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi (koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu).

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe (posiadające kategorię naukową A+, A, B):

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 • jednostki naukowe PAN,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP,
 • Polska Akademia Umiejętności.

Instytucja zarządzająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Działanie 1.1. Kluczowa infrastruktura badawcza

RPO Śląskie
Kluczowa infrastruktura badawcza
Działanie 1.1: Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Nabór wniosków dla regionów słabiej rozwiniętych od listopad 2018 r.

Cel konkursu:
Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Kto może być beneficjentem?
Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, konsorcja nauko-wo-przemysłowe

Wysokość wsparcia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – nie dotyczy.
Wnioskowane dofinansowanie nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Ile można pozyskać:
80 % w tym, zgodnie z zasadami pomocy publicznej:

 • dla części gospodarczej: intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50%
 • dla części niegospodarczej: 100%.
 • 20% minimalny poziom wkładu własnego