Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Badania

Obszary działania

Szczególnie aktywna jest działalność Łukasiewicz – EMAG w dziedzinach, wymagających zastosowania rozwiązań informatycznych:

 • w systemach bezpieczeństwa dla monitorowania i oceny zagrożeń naturalnych oraz procesów technologicznych,
 • w nowoczesnych systemach dyspozytorskich służących zarządzaniu dużymi organizacjami,
 • w systemach informacyjnych i bezpieczeństwie informacji,
 • w systemach wspomagania decyzji, analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych,
 • w systemach zasilania i sterowania urządzeń elektrycznych ze szczególnym naciskiem na ich energooszczędność i bezpieczeństwo,
 • w systemach i urządzeniach wymagających automatyzacji,
 • w systemach pomiarowych w dziedzinie jakości kopalin,
 • w systemach i urządzeniach gospodarki energetycznej,

Kwalifikacje oraz duże doświadczenie pracowników, a także poziom wyposażenia laboratoriów pozwalają na rozwiązywanie szerokiej gamy problemów dla przemysłu, administracji, sektora obronności państwa. Instytut wykonuje również szereg ekspertyz i ocen na potrzeby organów i urzędów państwowych oraz indywidualnych zleceniodawców.

Struktura pracowników Łukasiewicz-EMAG

Pracownicy naukowi, inżynieryjni i techniczni

Pracownicy administracyjni

Pozostali

Osiągnięcia, wdrożenia i liczne nagrody uzyskane przez zespoły badawcze Łukasiewicz – EMAG świadczą o ugruntowanej pozycji Instytut na rynku. Jednym z dowodów uznania wysokiego poziomu naszych specjalistów i wyników ich prac są zaproszenia do wygłaszania wykładów zaproszonych oraz udziału w komitetach programowych konferencji międzynarodowych.

Działalność Łukasiewicz-EMAG obejmuje cztery główne obszary związane z szeroko rozumianymi zastosowaniami technologii informatycznych oraz certyfikacją.

Informatyka stosowana:

 • Bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo systemów informatycznych (m.in. wg normy Common Criteria).
 • Ciągłość działania i zarządzanie ryzykiem (bezpieczeństwo procesów i zasobów, inżynieria zabezpieczeń, metody zaawansowanego zarządzania ryzykiem).
 • Administracja publiczna (semantyczna integracja danych i zasobów sieciowych; systemy dialogu z użytkownikiem; interaktywne i kontekstowe udostępnianie wiedzy; optymalizacja treści (analiza rozumienia tekstów i procedur)).
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (systemy audiodeskrypcji, systemy lokalizacji osób w budynkach, kioski informacyjne dla osób niedowidzących i niewidomych; systemy streszczeń i automatycznej translacji na język migowy), systemy wspomagające osoby niepełnosprawne, aplikacje mobilne dla osób niepełnosprawnych, interfejsy komunikacji i wspomagania osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową, aplikacje mobilne).
 • Systemy wspomagania decyzji (systemy prognozowania i oceny zagrożeń naturalnych, systemy automatycznej diagnostyki maszyn, systemy eksploracji i analizy danych medycznych), Business Intelligence.
 • Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych o charakterze strumieniowym (techniki równoległej i rozproszonej analizy danych strumieniowych, big data (Hadoop, NoSQL, time series databases), wykrywanie oszustw (fraud detection), wykrywanie anomalii, klasyfikacja).
 • Systemy informatyczne w medycynie, standardy zapisu i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, telekonsultacje, telediagnostyka, telemonitoring, portale pacjenta.

Technologia informacyjna w monitorowaniu:

 • Systemy dyspozytorskie, systemy monitorowania (m.in. parametrów elektrycznych, mechanicznych, życiowych itp.), nowe metody, algorytmy i systemy pomiarowe dla przemysłu, wojska, medycyny itp.
 • Nowe algorytmy pomiarowe umożliwiające wykorzystanie sposobu pomiaru i metod pomiarowych jakości i ilości kopalin, parametrów środowiskowych, parametrów technologicznych, miernictwo przemysłowe itp.
 • Analiza i badania możliwości wykorzystania mobilnych urządzeń, w tym obiektów latających do kontroli stanu bezpieczeństwa i monitorowania parametrów środowiska w tym przemysłowego.

Informatyka techniczna:

 • Optymalizacja zużycia energii elektrycznej, kompensacja mocy biernej, filtry wyższych harmonicznych, w szczególności w układach z odbiorami nieliniowymi.
 • Transmisja danych pomiarowych, transmisja danych PLC, BPL w układach automatyki elektro-energetycznej, urządzenia, stacje i rozdzielnice niskiego, średniego i wysokiego napięcia.
 • Inteligentne rozwiązania urządzeń i systemów: zasilających i rozdzielczych, koncentratorów danych, rejestratorów danych („czarne skrzynki”), PMU – transmisja synchroniczna, rozwiązania typu smart grid, smart metering, nowoczesne materiały technologiczne, aparatura elektryczna.
 • Robotyzacja i systemy rozproszone w monitorowaniu, sterowanie maszyn i urządzeń, konstrukcje inteligentnych czujników (przeznaczonych m.in. do układów kompleksowej diagnostyki pracy elektrycznych maszyn i urządzeń), nowoczesne maszyny i urządzenia, mechatronika.

Badania laboratoryjne, certyfikacja i atestacja:

 • Badania zgodnie z wymaganiami dyrektyw (m.in. EMC, LVD, MAD, ATEX): kompatybilności elektromagnety­cznej, środowiskowe, elektryczne, IP, gazowe oraz jakości kopalin.
 • Opracowywanie opinii atestacyjnych i technicznych.
 • Wydawanie certyfikatów zgodności, Jednostka Certyfikująca Wyroby.
 • Przeprowadzanie ocen zgodności sprzętu elektrycznego, elektronicznego, maszyn i urządzeń, systemów, produktów informatycznych.
 • Wzorcowanie przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych.
 • Badania inżynierskie/konstruktorskie i testowanie na etapie powstawania wyrobu/prototypu/rozwiązania informatycznego.