Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Projekty

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 • Udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej – ZPA
 • Katalogi Administracji Publicznej – Usprawnienie działania procesów back-office wspierających zintegrowaną informatyzację kraju w zakresie budowy e-usług publicznych

Projekty PFRON

 • Badania nad możliwościami zwiększenia czytelności wypowiedzi w Polskim Języku Migowym przez animowaną wirtualną postać – Awatar

Projekty europejskie

 • Zmniejszenie ryzyka związanego z narażeniem na szkodliwe działanie pyłu węglowego – ROCD
 • Informacyjne wsparcie planowania i kierowania akcją ratowniczą – INDIRES
 • Critical Infrastructure Risk Assessment Support – CIRAS
 • Predykcja i łagodzenie skutków wybuchu metanu dla zwiększenia bezpieczeństwa i zabezpieczenia infrastruktury kopalnianej – EXPRO
 • Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i emisji metanu – AVENTO
 • Optymalizacja zabezpieczeń – wspomaganie decyzji na podstawie oceny kosztów i korzyści – VALUESEC
 • Minimalizacja ryzyka występowania i zmniejszenie skutków zagrożenia pożarem i wybuchem w podziemnym górnictwie węglowym – MINFIREX
 • System monitorowania i prognozowania zagrożeń związanych z eksploatacją górniczą w ścianach i przodkach głębokich kopalń węgla – EUREKA
 • Technologie wspierające akcje ratownicze – EMTECH
 • Zwiększenie stopnia interakcji „górnik-informacja” w celu usprawnienie serwisu i zwiększenia bezpieczeństwa poprzez zastosowanie technik rzeczywistości wzmocnionej (Augmented Reality) oraz nowych czujników – EMIMSAR
 • Wczesne wykrywanie i zwalczanie pożarów przenośników taśmowych – EDAFFIC

Projekty celowe

 • Ognioszczelne rozruszniki stycznikowe dwutorowe z niezależnym sterowaniem odpływami
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowoczesnej małogabarytowej przemysłowej rozdzielnicy średniego napięcia budowy przeciwwybuchowej
 • Wieloodpływowa, uniwersalna komora rozdzielcza niskiego napięcia (do 1200 V, 50 Hz) w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Komputerowo wspomagany system zarządzania ciągłością działania – OSCAD
 • Lokomotywa akumulatorowa ognioszczelna o masie 12 t i mocy napędu 40 kW
 • Platforma sprzętowo-programowa inteligentnej sieci PLC do zastosowań w multi-licznikowych systemach automatycznego pomiaru i rozliczania pobieranej energii
 • Kopalniane zespoły transformatorowe nowej generacji zasilane z sieci 1000 V lub 500 V o napięciach wtórnych 230 V i 133 V, 50 Hz i mocach 3,5÷6,3 kVA

 Projekty strukturalne

 • Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – akronim CRZ
 • Zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa rozdzielnicy izolowanej gazem SF6 (g3) o podwyższonych parametrach znamionowych poprzez wprowadzenie systemu nadzoru pracy oraz nowatorskiego rozwiązania minimalizującego skutki zwarcia łukowego – OPTIMA
 • Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru procesu wzbogacania węgla w zakładach przeróbczych – COAL-PATENT
 • Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac – GEO-PATENT
 • Laboratorium Technik Semantycznych – LTS 
 • Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa – CCMODE 

Projekty badawcze, rozwojowe, strategiczne

 • Opracowanie prototypu systemu bieżącego pomiaru stopnia przemiału pyłu węglowego w kotłach pyłowych – POM-PY
 • Innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych w podziemnych zakładach górniczych – WILDCAT
 • Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce – PersonALL
 • Opracowanie nowego typu bezprzewodowej sieci hybrydowych czujników do monitorowania ruchu pojazdów i pieszych wraz z algorytmami transmisji danych i lokalizacji obiektów – BSHC
 • Innowacyjny nadajnik sygnałów cyfrowych wykonany w technologii SoC zgodnie z ideą otwartego sprzętu i Internetu Rzeczy – OpenIoTBC
 • Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych – SEISMOBILE
 • Wprowadzenie wysokosprawnych silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu dołowych maszyn górniczych – BLAC
 • Sztuka współczesna dla wszystkich – OPENArt
 • Kino dla wszystkich – AudioMovie
 • Górnictwo na fali – KOPERNIK
 • Zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzeń i zagrożeń – DISESOR
 • System niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej do monitorowania przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego – INGEO
 • Opracowanie mobilnej platformy inspekcyjnej kategorii M1 z napędami elektrycznymi do stref zagrożonych wybuchem – MPI
 • System bezpieczeństwa lądowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce – USTKA
 • Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych – zadanie badawcze nr 8
 • Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego – zadanie badawcze nr 6
 • Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych – zadanie badawcze nr 5
 • Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie – zadanie badawcze nr 3
 • System do oceny precyzji bombardowania i strzelania na poligonie lotniczym – ITWL
 • System informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu – INFOMAT-E
 • Mobilny robot inspekcyjny przeznaczony do pracy w rejonach zagrożonych wybuchem – Robot
 • Opracowanie modułu detektorów sejsmicznych umożliwiającego tworzenie sieci monitoringu lotnisk, portów i przejść granicznych – ITWL2
 • Badania nad hybrydowym układem kompensacji mocy nieaktywnych w górniczych sieciach dołowych zasilających odbiory nie linowe – HYBRYDA
 • Radiometryczny system sterowania pracą osadzarki – Osadzarka