Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Deklaracja dostępności

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-14.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-01.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

 1. Nawigacja przy użyciu jedynie klawiatury nie jest możliwa.
 2. Na stronie nie ma mapy strony bądź wyszukiwarki.
 3. Brak odpowiedniej struktury nagłówków.
 4. W serwisie nie zastosowano linku "przejdź do treści".
 5. Filmy wideo nie posiadają opisu alternatywnego.
 6. Brak opis ów zdjęć w formie tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 7. Niektóre treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie mają niewystarczający kontrast graficzny do tła.
 8. W serwisie nie ma ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna bądź zakładki.
 9. Pliki publikowane w serwisie nie są dostępne cyfrowo.
 10. Linki prowadzące do dokumentów nie zawierają informacji o języku, formacie i rozmiarze.
 11. Wyróżnienie wizualne linków nie jest prawidłowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05.

Aktualizację sporządzono dnia: 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Trzcińska, monika.trzcinska@emag.lukasiewicz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 2007 662. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 40-189 Katowice, ul. Leopolda 31 Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Leopolda - schodami bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się duży bezpłatny parking, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ze względu na brak windy, bariery w postaci drzwi w ciągu korytarzowym na parterze oraz brak oznakowania piktogramami, brak zastosowania pętli indukcyjnej. Nie ma dostępnej opcji tłumacza języka migowego na miejscu jak i online. Do budynku można wejść z psem asystującym. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wjechać do budynku korzystając z tylnego wejścia. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można dojechać komunikacją miejską. Przystanek autobusowy znajduje się przy wejściu głównym.