Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Image
CIOP

Tytuł: Bezprzewodowy system monitorowania stanowiskowego pracowników wraz z pomiarem parametrów biometrycznych realizowany w ramach programu wieloletniego pn. Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap, okres realizacji: lata 2023–2025, część B - w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach: Umowy Nr PP-19/2023/PW-PN  w sprawie finansowania projektu z dnia: 6.10.2023 r.

Cel Projektu: opracowanie systemu do lokalizowania osób wewnątrz budynków oraz monitorowania parametrów biometrycznych tych osób.

Planowane efekty: prototyp funkcjonalny systemu do identyfikacji położenia oraz śledzenia obiektów, składający się z urządzenia osobistego, jednostki nadrzędnej oraz urządzenia odniesienia.

Rozpoczęcie 01.01.2023 Zakończenie 31.12.2023
Budżet projektu: 389 530 PLN

 

Image
Paliwa kompozytowe

Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: “Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu”, akronim Paliwa kompozytowe.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie ekologicznego, kompozytowego paliwa stałego przeznaczonego dla kotłów małej i średniej mocy.


PLANOWANE EFEKTY:

 • Poprawa jakości powietrza na terenach zurbanizowanych, poprzez ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz PM2,5, co wynika bezpośrednio z właściwości paliwa kompozytowego,
 • Ograniczenie emisji gazów tj.: NOx, SOx, CO, WWA do atmosfery co wpływa na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne.


WARTOŚĆ PROJEKTU
: 4 678 293,40 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 3 542 591,84 zł

 

RADIO

ŚLĄSKIE CENTRUM BADAŃ I POMIARÓW DLA CYFROWYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: “ŚLĄSKIE CENTRUM BADAŃ I POMIARÓW DLA CYFROWYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ”, akronim RADIO.

Celem projektu jest budowa nowych stanowisk laboratoryjnych do badań parametrów widmowych najnowocześniejszych systemów łączności cyfrowej oraz wrażliwości urządzeń na pochodzące z zewnątrz sygnały radiowe o dużych natężeniach pola elektromagnetycznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 7 972 000,00 PLN

 

Nowy KPRM MC.png
Katalogi Administracji Publicznej

Katalogi Administracji Publicznej

Cel projektu: Usprawnienie działania procesów back-office wspierających zintegrowaną informatyzację kraju w zakresie budowy e-usług publicznych:

 1. Usprawnienie procesu zarządzania rozwojem e-usług publicznych w jednostkach administracji rządowej.
 2. Udostępnienie referencyjnej bazy standardowych, spójnych, wiarygodnych, aktualnych, kompletnych, wysokiej jakości danych o instytucjach i usługach publicznych oraz o powiązanych z nimi wzorach dokumentów i zasobach informacyjnych Państwa na potrzeby portalu RP gov.pl, innych portali usługowych i systemów dziedzinowych realizujących e-usługi dla obywateli, przedsiębiorców, organizacji i urzędników.
 3. Usprawnienie funkcjonowania podmiotów państwowych, poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych i wdrożenie usług cyfrowych.
 4. Wzrost kompetencji pracowników administracji rządowej w zakresie usług publicznych, w tym świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawa ich kompetencji cyfrowych.

POPC.02.02.00-00-0036/19-00 „KATALOGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

 • Beneficjent: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Wartość projektu: 44 552 760,30 PLN, w tym dofinansowanie: budżet państwa: 6 847 759,26 PLN, EFRR: 37 705 001,04 PLN
Zintegrowana Platforma Analityczna

Zintegrowana Platforma Analityczna

logo ZPA

POPC.02.02.00-00-0015/18-00 „Zintegrowana Platforma Analityczna” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back - office w administracji rządowej”.

 

STATUS PROJEKTU: W realizacji

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: kwiecień 2019 – lipiec 2023


ZAANGAŻOWANI:
Instytucja odpowiedzialna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Podmioty współpracujące:

 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest podniesienie skuteczności działań administracji w wybranych obszarach problemów społecznych i gospodarczych, poprzez wsparcie procesów decyzyjnych za pomocą informacji analitycznej wysokiej jakości.Projekt Zintegrowanej Platformy Analitycznej będzie odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby, zmierzając do realizacji poniżej wymienionych celów szczegółowych:

 1. Udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej.
 2. Opracowanie wzorców dostępu do danych oraz analiz dla kluczowych obszarów społecznych i gospodarczych.
 3. Stworzenie technicznych i organizacyjnych możliwości dialogu społecznego i współpracy środowisk naukowych w rozwoju analityki państwa i podnoszeniu efektywności rozwiązywania problemów społecznych.
 4. Usystematyzowanie metod technicznych i zasad dostępu do kluczowych zasobów informacyjnych państwa dla celów analitycznych, wraz z wdrożeniem spójnego systemu bezpieczeństwa, metod dostępu do danych, udostępniania do celów analitycznych.
 5. Udostępnienie danych administracji publicznej do badań naukowych wspierających podejmowanie decyzji przez twórców polityk publicznych przy równoczesnym zapewnieniu właściwej ochrony.
 6. Usprawnienie cyfryzacji administracji rządowej w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego urzędu.

 OCZEKIWANE REZULTATY:

 1. Udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej.
 2. Przygotowanie i wdrożenie Platformy, jako centralnego systemu analitycznego dla administracji publicznej, bazującego na danych gromadzonych we wszystkich instytucjach tej administracji pozwoli na sprawniejsze i dokładniejsze przygotowanie analiz służących procesom decyzyjnym.
 3. Opracowanie wzorców dostępu do danych oraz analiz dla kluczowych obszarów społecznych i gospodarczych.
 4. W trakcie projektu opracowane zostaną, udokumentowane i umieszczone w Bazie Wiedzy, wzorce dostępu do danych kluczowych Gestorów, udostępniających dane ZPA. Udostępnione wzorce dostępu służyć będą wdrożeniu standardów dla procesów badawczych w administracji publicznej do wykorzystania przy realizacji kolejnych badań i analiz wykraczających poza zakres projektu.
 5. Przyszłe badania będą mogły korzystać z wiedzy i doświadczenia, obniżając koszty oraz przyspieszając cykl ich wykonania.
 6. Dokumentacja będzie również obejmowała informację o jakości danych Gestorów.
 7. Stworzenie technicznych i organizacyjnych możliwości dialogu społecznego i współpracy środowisk naukowych w rozwoju analityki państwa i podnoszeniu efektywności rozwiązywania problemów społecznych. Angażowanie środowiska naukowego w przeprowadzenie wybranych Badań zapewnia Projektowi niezbędną wiedzę (know-how). Wykorzystanie tego potencjału podnosi skuteczność wykonywanych Badań.
 8. Usystematyzowanie metod technicznych i zasad dostępu do kluczowych zasobów informacyjnych państwa dla celów analitycznych, wraz z wdrożeniem spójnego systemu bezpieczeństwa, metod dostępu do danych, udostępniania do celów analitycznych.
 9. Wartością Projektu będzie udokumentowanie stanu posiadania, jakości oraz dostępności danych zbieranych w rejestrach administracji publicznej.
 10. Kluczowi Gestorzy danych wyposażeni będą w dedykowane mechanizmy – stałe interfejsy do okresowego przekazywania danych do ZPA.
 11. Współpraca administracji publicznej ze środowiskiem naukowym podczas realizacji Projektu zapewni unikatowy materiał do badań naukowych oraz będzie podstawą do powstania nowej publikacji związanej z metodyką prowadzonych badań.
 12. W założeniu ZPA przeznaczona jest do analiz przekrojowych, z wykorzystaniem danych pochodzących z różnych źródeł administracyjnych. Wykorzystanie możliwości łączenia danych będących w gestii różnych resortów umożliwi przeprowadzenie rzetelniejszych analiz, stanowiących podstawy ocen skutków wprowadzanych regulacji oraz ułatwi proces monitorowania skutków regulacji w przyszłości.
 13. Przyjmuje się, że w min. dwóch obszarach (system ochrony zdrowia, pomoc społeczna) może powstać inicjatywa legislacyjna, w której na potrzeby opracowania OSR będą wykorzystane wyniki uzyskane za pośrednictwem ZPA.
 14. Usprawnienie funkcjonowania w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego urzędu: w wyniku wdrożenia interfejsów wymiany danych dwa podmioty podniosą ocenę wypełnienia kryterium awansu cyfrowego związanego z zapewnieniem interoperacyjności wykorzystywanych przez nie systemów i rejestrów publicznych.

REALIZOWANE ANALIZY:
W ramach projektu na zintegrowanej platformie analitycznej planowane są do realizacji następujące analizy:

 1. Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną (MZ), której celem jest analiza czy środki wydawane na prowadzenie pacjenta dotkniętego daną jednostką chorobową są wydawane w sposób maksymalizujący efekt zdrowotny.
 2. Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół (MEiN ze wsparciem UW), której celem jest określenie sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz uczelni. Wyniki analiz umożliwiające określenie sytuacji absolwentów na rynku pracy w rożnych jego wymiarach przyczyni się nie tylko do lepszego zrozumienia edukacyjnych uwarunkowań sukcesu na rynku pracy, lecz ponadto pozwoli na bardziej efektywne tworzenie polityk edukacyjnych oraz działań ukierunkowanych na aktywizację zawodową rożnych grup absolwentów.
 3. Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych (MRiPS ze wsparciem SGH), której celem jest wykorzystanie informacji gromadzonych w rejestrach administracyjnych do monitorowania korzystania ze świadczeń społecznych oraz aktywności zawodowej i osiąganych dochodów z pracy dla wybranych populacji: rodzin z dziećmi, osób z doświadczeniem bezrobocia oraz osób z niepełnosprawnościami.
 4. Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży (MEiN ze wsparciem UW), której celem jest określenie wyborów i ścieżek edukacyjnych dzieci i młodzieży i ich uwarunkowania, sytuacji na rynku pracy względem różnych ścieżek edukacyjnych oraz ścieżek edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami oraz chorobami przewlekłymi.
 5. Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu z uwzględnieniem konsekwencji pandemii SARS-CoV-2 (MZ), której celem jest rzetelna i kompleksowa ocena związku czynników społeczno-demograficznych i środowiskowych ze stanem zdrowia populacji.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back - office w administracji rządowej”.
 • Budżet państwa.


WARTOŚĆ PROJEKTU: kwota 37 536 777,62 zł
ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ: kwota 31 764 202,07 zł
WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU: kwota 5 772 575,55 zł

KONTAKT:
Kierownik projektu: Szymon RymszaDepartament Tożsamości Cyfrowej e-mail:

 

IG NSS UE EFRR.png
Górnictwo na fali

GÓRNICTWO NA FALI

 gornictow na fali                  ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego               Sciezki Kopernika

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt realizowany w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3).
Nr umowy POIG.01.01.03-00-001/08.
Tytuł: „Górnictwo na Fali”.


CEL PROJEKTU:
Celem projektu „Górnictwo na fali” była popularyzacja wśród społeczności województwa śląskiego, w tym przede wszystkim wśród młodzieży szkolnej, zjawiska fali fizycznej, a dzięki temu – aktualnych zagadnień naukowo-badawczych.

PLANOWANE EFEKTY:

 • opracowanie, przygotowanie i przetestowanie 4 niekonwencjonalnych modułów zajęć zakładających włączenie ich uczestników w proces obserwacji badawczych, gromadzenia danych i opracowywania raportów dzięki przeprowadzeniu 30 warsztatów dla 750 osób, w tym młodzieży szkolnej;
 • nabycie wiedzy z dziedzin nauki ważnych dla regionu przez 750 osób, w tym młodzieży szkolnej, dzięki przeprowadzeniu 30 warsztatów badawczych z zakresu fizyki fal i ich zastosowania w przemyśle, a przede wszystkim w górnictwie, oraz stworzenie strony internetowej zawierającej quizy i konkursy, opracowanie podręcznika;
 • zwiększenie dostępu młodzieży szkolnej do interaktywnych zajęć popularyzujących naukę i dorobek naukowy dzięki opracowaniu 4 niekonwencjonalnych modułów zajęć;
 • zwiększenie dostępu mieszkańców województwa śląskiego do interaktywnych zajęć popularyzujących naukę i dorobek naukowy dzięki opracowaniu 4 niekonwencjonalnych modułów zajęć uniwersalnych do zastosowania dla różnych grup społecznych i wiekowych oraz zorganizowaniu co najmniej 4 dni otwartych;
 • popularyzacja zagadnień fizycznych, zmniejszenie dystansu społeczeństwa do badań i teorii naukowych (podniesienie poziomu integracji doświadczeń życiowych z wiedzą naukową) oraz wzrost zainteresowania tematyką naukową i naukowo-badawczą dzięki stworzeniu interaktywnych, uniwersalnych i przystępnych modułów zajęć, atrakcyjnej strony internetowej zawierającej quizy i konkursy oraz podręcznika;
 • stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu zainteresowań naukowych i łączenia kariery edukacyjnej i zawodowej z branżą naukowo-badawczą dzięki opracowaniu niekonwencjonalnych modułów zajęć i zapewnieniu trwałości projektu poprzez wpisanie zajęć w stałą ofertę edukacyjną instytucji działającej na rzecz nauki;
 • poszerzenie i podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej instytucji działającej na rzecz nauki dzięki włączeniu do jej oferty 4 niekonwencjonalnych modułów zajęć z elementami interaktywnymi zapewnionymi przez nabyty w ramach projektu sprzęt badawczy oraz dzięki przeszkoleniu personelu instytucji w zakresie profesjonalnego prowadzenia w/w modułów;
 • profesjonalizacja instytucji działającej na rzecz nauki dzięki współpracy i wymianie doświadczeń z jednostką naukową i vice versa;
 • włączenie mieszkańców województwa śląskiego, w tym dzieci i młodzieży, w popularyzację nauki dzięki uwzględnieniu w opracowywaniu ostatecznej wersji modułów zajęć opinii i sugestii zebranych od ich uczestników oraz opublikowaniu na stronie projektu wywiadów z wybranymi uczestnikami.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 199 289,00 PLN.
Projekt został sfinansowany z 2 źródeł:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – w kwocie 169 395,65 PLN co stanowi 85% kosztów projektu (płatnik – Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki z EFRR)
 • wkład krajowy w formie dotacji celowej w kwocie 29 893,35 PLN, co stanowi 15% kosztów projketu

Skład konsorcjum:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - LIDER
 • Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”

http://sciezkikopernika.pl/gornictwo-na-fali/

GEOPATENT

GEOPATENT

 GEO patent logo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Oś priorytetowa: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.
Poddziałanie: 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.
Nr umowy UDA- POIG.01.03.02-24-054/11-00.
Tytuł: „Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru geofizyki górniczej” - GEOPATENT

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu było przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur patentowych na terenie Polski oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, Ukrainy, RPA, Australii, CHRL oraz Rosji w zakresie specjalistycznych i innowacyjnych sposobów i systemów związanych z oceną zagrożeń tąpaniami towarzyszących wydobyciu w kopalniach węgla kamiennego. Te nowatorskie rozwiązania opracowywane w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach wykorzystywane będą przede wszystkim w kopalniach na terenie Polski oraz na międzynarodowym rynku górniczym na Ukrainie, w Australii, RPA, Chinach oraz Rosji.

PLANOWANE EFEKTY:
Realizacja projektu pozwoliła na ochronę kluczowych rozwiązań, oferowanych firmom i instytucjom, dalszą ich komercjalizację na otwartym rynku krajowym i międzynarodowym.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 715 840,00 PLN
w tym wartość dofinansowania 2 327 600 PLN.

Projekt został sfinansowany z 2 źródeł:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – w kwocie 1 978 460,00 PLN co stanowi 85% kosztów projektu  (płatnik – Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki z EFRR)
 • wkład krajowy w formie dotacji celowej w kwocie 349 140,00 PLN, co stanowi 15% kosztów projektu  

http://geopatent.ibemag.pl/

LTS

LTS

LTS pl

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa: 2. Infrastruktura sfery B+R
Działanie: 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie: 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
Nr umowy UDA- POIG.02.03.01-00-074/10
Tytuł: „Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce LTS”

CEL PROJEKTU:
Celem projektu Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce (LTS) była budowa i uruchomienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej prowadzenie wspólnych badań w zakresie technik semantycznych oraz praktyczne ich zastosowania w gospodarce.

PLANOWANE EFEKTY:
W wyniku badań prowadzonych za pomocą Laboratorium opracowywano ontologie do zastosowania zarówno w administracji publicznej, jak i w gospodarce. Ponadto, laboratorium zwiększyło możliwości jednostek naukowych w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem technologii semantycznych, zarówno własnych jak i realizowanych w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej.

Projekt inwestycyjny w kwocie 5 149 120,00 PLN sfinansowany z 2 źródeł:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – w kwocie 4 376 752,00 PLN co stanowi 85% kosztów inwestycyjnych (płatnik – Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki z EFRR)
 • wkład krajowy w formie dotacji celowej w kwocie 772 368,00 PLN, co stanowi 15% kosztów inwestycyjnych (instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Systemów Informatycznych)

Skład konsorcjum:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - LIDER
 • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk – Warszawa
 • Instytut Maszyn Matematycznych – Warszawa
 • Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk – Warszawa
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) – Katowice
CCMODE

CCMODE

logo CCMODE

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie: 1.3.1. Projekty rozwojowe
Nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-156/08
Tytuł: „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa – CCMODE”

CEL PROJEKTU:

 • Celem projektu było opracowanie dla przedsiębiorców metodyki i narzędzi do budowy i zarządzania środowiskami rozwojowymi produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, z zamiarem ich certyfikacji.

PLANOWANE EFEKTY:

 • dostarczenie wiedzy, metod i narzędzi do tworzenia środowisk rozwojowych, w których mogą być rozwijane, produkowane i utrzymywane produkty lub systemy informatyczne o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, przez to umożliwienie polskim przedsiębiorcom tworzenie certyfikowanych produktów,
 • wniesienie znaczącego wkładu merytorycznego w dzieło wdrożenia standardu ISO/IEC 15408 w naszym kraju.

Zadania projektu zostały ukierunkowane na opracowanie podstawowych produktów projektu obejmujących: wiedzę, wzorce (w tym wytyczne do tworzenia materiału dowodowego), metodykę postępowania oraz narzędzia, służące do budowy środowisk rozwojowych przez różnych przedsiębiorców. W środowiskach tych można konstruować, produkować i utrzymywać produkty lub systemy informatyczne obdarzone mierzalnym poziomem uzasadnionego zaufania do wbudowanych w nie zabezpieczeń. Tego typu produkty będą wykorzystywane wszędzie tam, gdzie odbiorcy będzie zależało na produkcie posiadającym niezależnie zweryfikowany poziom zabezpieczeń.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 558 920,00 PLN.

w tym dofinansowanie 5 441 000 PLN sfinansowane z 2 źródeł:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – w kwocie 4 624 850,00 PLN co stanowi 85% kosztów projektu (płatnik – Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki z EFRR)
 • wkład krajowy w formie dotacji celowej w kwocie 816 150,00 PLN, co stanowi 15% kosztów projektu.

http://commoncriteria.pl/index.php/pl/

Coal Patent

COAL PATENT

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie: 1.3 Wsparcie projektów B+R przez jednostki naukowe.
Poddziałanie: 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.
Nr umowy UDA-WND-POIG.01.03.02-24-055/11-00.
Tytu: „Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru procesu wzbogacania węgla w zakładach przeróbczych”

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur patentowych na terenie Polski dotyczących systemów automatyzacji procesów produkcyjnych związanych z obszarem przeróbki kopalin, ich optymalizacji oraz urządzeń i systemów z tego obszaru. Dotyczyło to w szczególności podniesienia bezpieczeństwa i zwiększenia niezawodności. Ważnym elementem w procesie produkcyjnym był również transport produktów będących wynikiem procesu produkcyjnego w zakładach górniczych. Rozwiązania będące wynikiem projektu przeznaczone są do zastosowania w krajowych i zagranicznych urządzeniach.

PLANOWANE EFEKTY:

Planowanym efektem było opracowanie i zgłoszenie trzech patentów:

 • Sposób i układ sterowania odbiorem produktów wzbogacania węgla w wodnych osadzarkach pulsacyjnych,
 • Sposób i układ sterowania parametrami jakościowymi cieczy roboczej we wzbogacalnikach zawiesinowych typu DISA,
 • Układ zabezpieczenia upływowego centralnego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 289 060,00 zł.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 271 580,00 PLN.

Dofinansowanie ze środków EFRR: 230 843,00 PLN.

Dofinansowanie w formie dotacji celowej: 40 737,00 PLN.

FEIR RP UEEFRR_1.png
AnkietyPJM

AnkietyPJM

Dobre innowacje

Tytuł projektu: Dostępne narzędzie do prowadzenia badań ankietowych w środowisku osób niesłyszących.

Efektem realizacji będzie opracowanie narzędzia badań ankietowych dedykowanych niesłyszącym respondentom.
Pozwoli to na włączenie osób niesłyszących posługujących się językiem migowym do życia publicznego poprzez umożliwienie wyrażania własnych opinii w badaniach różnego typu (np. naukowych, opinii publicznej, sektora przemysłu itp.) oraz oddziaływania na życie społeczne poprzez udzielenie własnego głosu. Innowacja ta pozwoli na rozwiązanie problemu społecznego, związanego z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej (np. podczas konsultacji społecznych, udzielania rekomendacji, opiniowania projektów, podejmowania decyzji dotyczących polityk lokalnych itp.) dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej percepcji.
Opracowanie dostępnego cyfrowo i komunikacyjnie narzędzia pozwoli na aktywną partycypację w wyżej wymienionych aktywnościach publicznych

Wartość projektu: 49 600 PLN

1_belka POIR___FEIR RP NCBIR UEEFRR.png
TWIN

TWIN

Opracowanie cyfrowego bliźniaka kotła energetycznego - TWIN

Przedmiotem projektu jest opracowanie cyfrowego bliźniaka przemysłowego kotła ciepłowniczego typu WP-70 z późniejszą możliwością dostosowania rozwiązania do innych modeli kotłów energetycznych i ciepłowniczych. Rozwiązanie będzie miało formę stanowiska operatorskiego nastawni, zostanie wyposażone w symulator procesów termodynamicznych kotła oparty na sztucznej inteligencji, automatykę odzwierciedlającą kluczowe regulatory kotła, system SCADA oparty na protokołach automatyki przemysłowej, oraz ekrany i manipulatory operatorskie. System będzie również gromadził w znacznej skali dane eksploatacyjne kotła rzeczywistego i wirtualnego, oraz umożliwiał szereg działań analitycznych. Rozwiązanie jest tworzone w szczególności dla zakładów energetycznych, uczelni i ośrodków szkolenia zawodowego. W warunkach pracy w zakładzie będzie wspomagało eksploatację kotła, jego diagnostykę i dozór, oraz pozwalało na testowanie i optymalizację układów generacji energii w warunkach niezagrażających pracy kotła rzeczywistego.
Rozwiązanie tworzone w ramach projektu pozwoli na:

 • zadawanie scenariuszowe parametrów paliwa i środ.
 • testowanie nastaw i scenariuszy pracy operatorów, w tym parametrów granicznych
 • doskonalenie metod nadzoru kotła i identyfikację dobrych praktyk
 • doskonalenie zawodowe operatorów
 • egzaminowanie operatorów i ocenę skuteczności ich pracy
 • szkolenie studentów kierunków energetycznych i cieplnych
 • wczesne wykrywanie anomalii w pracy kotła rzeczywistego (predictive maintenance)


EFEKTY

Docelowe rozwiązanie ma zapewniać wysokiej jakości symulacje pracy rzeczywistego kotła a przez to: możliwość optymalizacji eksploatacyjnej, testowania i wdrażania usprawnień, zwiększania bezpieczeństwa pracy ciepłowni lub elektrowni oraz doskonalenia zawodowego operatorów.Spodziewana jest poprawa dostępności kotła i wyższa niezawodność produkcji energii dzięki eliminacjiczęści błędów operatorskich oraz analizom typu predictive maintenance. W warunkach szkoleniowych rozwiązanie będzie poligonem edukacyjnym i badawczym dla przyszłych operatorów i inżynierów energetyki, pozwalając na doskonalenie umiejętności zawodowych, testowanie skrajnych scenariuszy i założeń optymalizacyjnych.

Wartość projektu: 5 512 343.75 PLN w tym dofinansowanie: 4 812 075.00 PLN

 

EV-LKP1

EV-LKP1

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową POIR.01.01.01-00-1427/20-00

Tytuł projektu: Innowacyjny pojazd do załadunku materiałów sypkich EV-LKP1

Przedmiotem projektu jest opracowanie i budowa prototypu lekkiej ładowarki górniczej z napędem elektrycznym i zasilaniem akumulatorowym (BEV – Battery Elecric Vehicle), z dedykowanym, zaawansowanym systemem diagnostycznym. Innowacyjnym rozwiązaniem nie stosowanym do tej pory w tej wielkości ładowarkach będzie wyeliminowane układu przeniesienia napędu i zastosowanie rozwiązania “in-wheel drive”.

W ramach projektu opracowany będzie projekt ładowarki, w szczególności dedykowane, zintegrowane mosty napędowe z napędami elektrycznymi dedykowany magazyn energii dużej pojemności oraz nowe, innowacyjne koła. Opracowany prototyp maszyny będzie walidowany w ramach projektu w warunkach zbliżónych do rzeczywistych (specialny tor testowy) oraz warunkach rzeczywistych (kopalnie boksytu).

Planowane efekty:
Rezultatem prac będzie innowacyjna maszyna górnicza, która dzięki swojej konstrukcji będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych i środków smarnych, a także podniesienie efektywność czasowej i ekonomicznej operacji wydobywczych surowców krytycznych.

Wartość projektu: 10 515 120,82 PLN w tym dofinansowanie: 8 458 287,80 PLN
Dofinansowanie dla Łukasiewicz – EMAG: 5 172 196,50

KOCIOŁ PYŁOWY

KOCIOŁ PYŁOWY

Opracowanie automatycznego układu opartego na sztucznej inteligencji do poprawy ekonomiki kotła dla zmiennych obciążeń, akronim KOCIOŁ PYŁOWY.

Projekt ma stanowić odpowiedź na wyzwanie energetyki, jakim jest poprawa sprawności kotła przy możliwie szerokim zakresie obciążenia jednostki. Zwiększenie elastyczności bloków węglowych jest bardzo ważnym zagadnieniem, ponieważ pełnią one coraz częściej funkcję regulacyjną w systemie.

Wynikiem projektu ma być autonomiczny system, odpowiedzialny za dawkowanie cieczowego modyfikatora procesu spalania do pyłoprzewodu kotła pyłowego. Sterowanie systemem dawkującym modyfikator, ma być prowadzone w oparciu o własny:
- układ pomiaru stopnia przemiału pyłu węglowego; - zespół skanerów płomienia. Do zrealizowania celu konieczne jest przeprowadzenie BP i PR. W pierwszej kolejności zakłada się przeprowadzenie prac instalacyjnych na obiektach rzeczywistych, związanych z montażem modułu wizyjnego i pomiarowego przemiału pyłu węglowego oraz przeprowadzenie pomiarów bazowych określających parametry wejściowe kotła przy wybranych obciążeniach kotła.

Zadanie to wymaga dobrania odpowiedniej geometrii pomiarowej instalowanych modułów. Istotny jest dobór sondy trybo elektrycznej, jej położenia wraz z towarzyszącymi podzespołami modułu. Ważne jest także odpowiednie rozlokowanie skanerów płomienia, jak i dobór parametrów ich działania. Na podstawie danych wejściowych i wyjściowych uzyskanych przy różnych obciążeniach kotła, realizowane będą prace prowadzące do przygotowania modelu sterownika systemu intensyfikacji spalania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W zagadnieniu sterowania procesem zakłada się wykorzystanie technik sztucznej inteligencji, w zakresie: uczenia maszynowego, logiki rozmytej i sztucznych sieci neuronowych. Model sterownika, przekształcony następnie w prototyp, zostanie poddany badaniom funkcjonalnym i konstruktorskim. Po zainstalowaniu systemu wraz ze sterownikiem nastąpi jego kalibracja. Kolejnym zadaniem będzie przeprowadzenie badań eksploatacyjnych na kotle oraz weryfikacja efektywności dawkowania modyfikatora z wykorzystaniem metod referencyjnych.

Wartość projektu: 9 967 305.10 PLN w tym dofinansowanie: 7 901 480.10 PLN.

stare_POIR NCBiR.jpg
MOSCAD

MOSCAD

System do wspomagania procesów planowania ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia MOSCAD

Celem projektu jest opracowanie systemu informatycznego do wspomagania procesów planowania ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia MOSCAD. Dzięki temu systemowi Wnioskodawca uzyska nowy sposób efektywnego świadczenia wysoko wyspecjalizowanych usług w obszarze zapewnienia ciągłości działania ukierunkowanych na specyfikę i wymagania jednostek ochrony zdrowia. Rezultat projektu zostanie wdrożony w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, co umożliwi rozszerzenie oferty rynkowej o innowacyjne usługi planowania ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia.

EFEKTY

Wynikiem projektu będzie innowacja produktowa polegająca na zbudowaniu narzędzia informatycznego wspomagającego planowanie ciągłości działania, wyspecjalizowanego do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia i umożliwiającego świadczenie wysokiej jakości usług w tym zakresie przez specjalistów i podmioty doradcze.

tSEC

tSEC

System bezpieczeństwa zasobów i procesów wspólnoty operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi on-line tSEC

Celem projektu tSEC jest opracowanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zasobów i procesów dla wspólnoty operatorów telekomunikacyjnych małej i średniej wielkości, zwanych tu operatorami lokalnymi (ISP – Internet Service Provider).

System tSEC obejmuje rozwiązania techniczne i organizacyjno-proceduralne realizujące dwa podstawowe obszary funkcjonalne:

 • Monitorowanie i analiza ruchu sieciowego pod kątem wykrywania zagrożeń oraz reagowania na nie w celu minimalizowania negatywnych następstw, czyli pełnienie roli SOC (Security Operation Center) dla wspólnoty operatorów ISP;
 • Wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania wspólnoty operatorów ISP w oparciu o analizę ryzyka (ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych).

Projekt obejmuje badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe.

EFEKTY

Rezultatem projektu tSEC będzie zintegrowany system bezpieczeństwa zasobów i procesów dla wspólnoty małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych łączący w sobie funkcje operacyjnego centrum bezpieczeństwa SOC o rozbudowanej funkcjonalności oraz wspomagania zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania w oparciu o analizę ryzyka (z uwzględnieniem ochrony danych osobowych wynikających z RODO).

B3S

B3S

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową 
POIR.04.01.04-00-0010/17
Tytuł: „Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem dla lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych”.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem zintegrowanego z systemem informatycznym klasy B/OSS (Business/Operations Support System) dedykowanego dla małego lub średniego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. System obejmować będzie komponenty zarządzania ryzykiem na poziomie:

 • statycznym – periodyczna analiza ryzyka w środowisku eksploatacyjnym i adaptacja systemu zabezpieczeń do zmian zachodzących w tym środowisku;
 • dynamicznym – bieżąca analiza ryzyka (real-time risk management), reagowanie na wydarzenia i korygowanie systemu zabezpieczeń.

System zapewni także możliwość ostrzegania i wymiany informacji z innymi podmiotami, w tym nadrzędnymi centrami bezpieczeństwa (CSIRT – Computer Security Incident Response Team, CERT – Computer Emergency Response Team) oraz współpracę z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej. Osiągnięcie celu projektu wymaga przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych dla szczegółowego zdefiniowania i walidacji opracowanych komponentów i interfejsów oraz zapewnienia ich zgodności z nowymi regulacjami unijnymi (General Data Protection Regulation, NIS – Network and Information Systems Directive 2016/1148, eIDAS - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym) a także Strategią Cyberbezpieczeństwa RP.

PLANOWANY EFEKT:
Wyniki prac B+R i stworzony na ich podstawie produkt wesprze przede wszystkim firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rynku operatorów telekomunikacyjnych zlokalizowanych na terenie kraju. Dążeniem Konsorcjum, jest stworzenie na podstawie wyników badań takiego produktu, który wpisując się w potrzeby lokalnych operatorów telekomunikacyjnych zostanie wykorzystany komercyjnie w gospodarce. Wyniki prac przewidzianych w projekcie zostaną rozpowszechnione głównie w skali kraju, a także planuje się na rynkach zagranicznych, m.in. kraje Europy Wschodniej.
System B3S będzie dystrybuowany w trzech modelach:

 • tradycyjny indywidualny (instalowany dla potrzeb jednego operatora obsługującego powyżej 10 tyś. abonentów),
 • tradycyjny wielopodmiotowy (instalowany dla potrzeb wielu operatorów obsługujących do 10 tyś. abonentów),
 • usługowy SaaS (Service as a Service – instalowany dla potrzeb wielu operatorów obsługujących zarówno do 10 tyś. abonentów jak i powyżej).

W wyniku prac badawczych będą identyfikowane i korygowane obszary dotyczące użyteczności systemu w danym modelu, gdyż mogą okazać się kluczowe dla decyzji klienta o wyborze konkretnego rozwiązania.

CRZ

CRZ

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową
POIR.04.01.02-00-0024/17-00
Tytuł: „Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie centralnego systemu informatycznego, umożliwiającego współpracę podmiotów w celu wspólnej oceny i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej (zgodnie z art. 4. Rozp. UE 1078/2012). System będzie bazował na wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorstwami związanymi z branżą kolejową i będzie wspierał ocenę zagrożeń i wsparcie decyzji (Decision Support System - DSS) odnośnie doboru zabezpieczeń. 

Wsparcie to będzie realizowane poprzez:

 • agregowanie informacji w ramach centralnej bazy wiedzy;
 • wypracowanie i udostępnienie mechanizmów analizy i budowania powiązań pomiędzy elementami gromadzonymi w bazie wiedzy; na ich podstawie przedsiębiorstwa będą mogły przygotowywać zestawienia (raporty) na potrzeby własnych systemów zarządzania bezpieczeństwem (ang. Safety Management Systems – SMS) i systemów zarządzania utrzymaniem (ang. Maintenance Management System - MMS);
 • wypracowanie wspólnych narzędzi do prowadzenia analiz ryzyka, zintegrowanych z bazą wiedzy a wykorzystujących powiązania między danymi (w tym wymaganiami prawnymi);
 • utworzenie grupy ekspertów oraz opracowanie dla niej funkcji wsparcia z zakresu wielokryterialnych metod analizy decyzji (Multi-Criteria Decision Analysis –MCDA), umożliwiających wspólną ocenę problemów bezpieczeństwa kolejowego.

Wyniki projektu będą miały istotny wpływ na poprawę efektywności stosowania procedur SMS i MMS w transporcie kolejowym, poprawę jakości ocen i analiz zagrożeń oraz zwiększenie skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych. Osiągnięte to będzie dzięki wsparciu ze strony grupy ekspertów i wykorzystaniu bazy wiedzy udostępniającej dane z całej branży na temat zagrożeń, metod przeciwdziałania i naprawy skutków zdarzeń. Użytkownikami systemu będą firmy realizujące przewozy pasażerskie i towarowe, firmy zarządzające infrastrukturą i utrzymaniem taboru, regulatorzy rynku, zarządy firm kolejowych, osoby odpowiadające za bezpieczeństwo i użytkownicy systemów SMS i MMS.

PLANOWANY EFEKT:

 • baza wiedzy przechowująca informacje konieczne do prowadzenia analiz ryzyka uzupełniona o informacje o rzeczywistych zdarzeniach i ich skutkach, które wystąpiły w przeszłości
 • dostęp do zanonimizowanych danych przechowywanych w bazie wiedzy dla uczestników rynku kolejowego; umożliwienie tworzenia na ich podstawie raportów i zestawień;
 • dostęp do rejestru przepisów, zawierającego aktualnie obowiązujące akty prawne, regulacje i rozporządzenia
 • Zaawansowany analizator ryzyka, wykorzystywany przez użytkowników systemu oraz forum ekspertów dotyczące bezpieczeństwa kolejowego;
 • forum ekspertów –ciało doradcze składające sie z reprezentantów kilku wybranych przedsiębiorstw kolejowych, mających niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa kolejowego. Umożliwienie korzystania z konsultacji i porad forum ekspertów dla użytkowników systemu. Umożliwienie wspólnego prowadzenia analizy dotyczącej bezpieczeństwa przez użytkowników systemu i forum ekspertów;
 • powiadamianie o zagrożeniach użytkowników systemu za pomocą różnych mediów, m.in. e-mail, SMS, MMS;
 • system udostępniony w chmurze.
OPTIMA

OPTIMA

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową
POIR.04.01.04-00-0073/15
Tytuł: „Zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa rozdzielnicy izolowanej gazem SF6 (g3) o podwyższonych parametrach znamionowych poprzez wprowadzenie systemu nadzoru pracy oraz nowatorskiego rozwiązania minimalizującego skutki zwarcia łukowego”.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie i wykonanie rozdzielnicy izolowanej gazem SF6 (alternatywnie gazem g3) o zwiększonych parametrach znamionowych, podwyższonej niezawodności i bezpieczeństwie obsługi. Zwiększenie niezawodności pracy rozdzielnicy w izolacji gazowej osiągnie się przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, w tym systemu kontroli parametrów pracy.

PLANOWANY EFEKT:

 • optymalizacja izolacji rozdzielnic w izolacji gazowej SF6 (g3), stwarzając wytyczne do jej wymiarowania,
 • minimalizacji gabarytów pól rozdzielczych i całych rozdzielnic decydujących o gabarytach budowli kubaturowych, w których takie rozdzielnice będą stosowane,
 • podwyższenia bezpieczeństwa obsługi tych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń w stanach wewnętrznych zwarć łukowych,
 • podwyższenia niezawodności pracy i bezobsługowości w długich resursach czasowych (obniżenie kosztów eksploatacji),
 • zwiększenia dopuszczalnej obciążalności prądowej w warunkach chłodzenia gazem izolacyjnym SF6 lub g3 (przedział aparaturowy) i przy izolacji stałej (przedział szynowy) zapewniające obniżkę kosztów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 307 875,84 PLN.
w tym dofinansowanie 5 226 569,26 PLN.


W skład konsorcjum wchodzą:

 • ELEKTROBUDOWA SA - LIDER
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • KIZO Sp. z o.o. Sp. K.
PASKI european commision.png
MINE.IO

A Holistic Digital Mine 4.0 Ecosystem Mine.io

Mine.IO  

 

 

 

OPIS ZAŁOŻEŃ:

W kontekście industrializacji, informatyzacji i zrównoważonego rozwoju sektora wydobywczego rozwiązanie Mine.io zbuduje nowatorski cyfrowy ekosystem wydobywczy oraz systemową strukturę wdrażania Przemysłu 4.0 w górniczych środowiskach przemysłowych. Rozwiązanie Mine.io obejmie cały łańcuch wartości wydobycia od eksploracji zasobów, poprzez proces wydobycia i przetwarzania aż po gospodarkę odpadami oraz działalność pogórniczą.

Podstawową koncepcją jest stworzenie architektury systemu produkcyjnego, działającego w środowisku chmurowym - innowacyjnego ekosystemu wydobywczego do zastosowania w „warsztacie produkcyjnym” cyfrowego bliźniaka górniczego.

Mine.io ma na celu systematyzację podstawowych procesów przemysłu wydobywczego, które obejmują:

 • Aktywa,
 • procesy optymalizacji sprzętu (analizę predykcyjną i procedury optymalizacyjne oparte całkowicie na procesach przetwarzania danych)
 • zintegrowane systemy cyberwirtualne i cyberfizyczne,
 • automatyzację i robotyzację procesów eksploracji i wydobycia,
 • zarządzanie poeksploatacyjne.

Ekosystem Mine.io zostanie zweryfikowany w różnych miejscach demonstracyjnych, obejmujących 4 czynne kopalnie i 2 historyczne kopalnie, w 5 krajach UE.

CELE PROJEKTU:

 • Budowa otwartej, cyfrowej i zaawansowanej infrastruktury cyfrowej oraz podstaw platformy "hiperpołączonego biznesu" dla Kopalni 4.0.
 • Opracowanie zaawansowanych, inteligentnych, zintegrowanych rozwiązań o niewielkim wpływie na środowisko, w celu przyspieszenia zrównoważonego odkrywania strategicznych surowców w Europie.
 • Zaawansowana mobilność, logistyka i operacje łańcucha dostaw
 • Cyfryzacja majątku i urządzeń procesowych
 • Postęp w zrównoważonym górnictwie
 • Demonstracja i ewaluacja koncepcji i rozwiązań Mine.io w instalacjach pilotażowych o regionalnym zasięgu. Wykazanie wykonalności (popartą dowodami) innowacyjnego rozwiązania technologicznego wspierającego transformację 4.0 w sektorze wydobywczym.
 • Komunikowanie i rozpowszechnianie wyników naukowych i technicznych projektu, transferu wiedzy i rozwój rynku poprzez działania edukacyjne i szkoleniowe.

GŁÓWNE ZADANIE:

Technologia sztucznej inteligencji do monitorowania i kontroli przetwarzania rud metali

Moduł będzie koncentrował się na rozwoju technologii opartej na sztucznej inteligencji (AI) do monitorowania procesu przerobu rud metali metodą flotacji. System Fotoniczno-Informatyczny (PIT) i

oprogramowanie do monitorowania procesu flotacji rudy zostanie opracowane przez ł-ITR, Ł-EMAG, AGH i przetestowane w KGHM Polska Miedź S.A.

PIT będzie rejestrować, przetwarzać i analizować obrazy piany flotacyjnej. Za pomocą algorytmów AI określi zawartość monitorowanego metalu w pianie flotacyjnej. Zbiór parametrów obrazu będzie konstruowany przez specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania obrazu. Dla procesu ML grupy treningowe obrazów piany flotacyjnej będą rejestrowane dla różnych zawartości metalu w pianie. Parametry obrazu obliczone dla każdego z nich, obrazy wraz z informacją o składzie piany zostaną przetworzone przez wiodące algorytmy ML, np. Analizę Dyskryminacyjną (DA), Wzmocnienie Gradientu i/lub Sztuczną Sieć Neuronową (ANN), w celu uzyskania algorytmu klasyfikacji obrazu. Algorytm ten będzie bazą dla algorytmu AI, który określi zawartość metalu w pianie flotacyjnej. Na jego podstawie zbudowany zostanie algorytm AI do monitorowania procesu flotacji. System PIT zostanie podłączony do systemu sterowania flotacją w zakładzie przeróbki kopalin, co umożliwi optymalizację parametrów technologicznych flotacji, znacząco poprawiając efektywność kosztową, a także wywierając pozytywny wpływ na środowisko.

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. GFT ITALIA SRL (GFT),
 2. TECHNISCHE UNIVERSITAET BERGAKADEMIE FREIBERG (TUB),
 3. ACCELIGENCE LTD (ACC),
 4. POLITECNICO DI TORINO (POLITO),
 5. INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (ICCS),
 6. FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (TEC),
 7. OULUN YLIOPISTO (UOULU), MUON SOLUTIONS OY (MUO),
 8. LULEA TEKNISKA UNIVERSITET (LTU),
 9. JOTNE EPM TECHNOLOGY AS (JOT),
 10. INNOV-ACTS LIMITED (INN),
 11. ELLINIKO MESOGEIAKO PANEPISTIMIO (HMU),
 12. INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIADE SISTEMAS E COMPUTADORES,TECNOLOGIA E CIENCIA (INE),
 13. WIGNER FIZIKAI KUTATOKOZPONT (WRCP),
 14. ETAIREIA AXIOPOIISEOS KAI DIACHEIRISEOS TIS PERIOUSIAS TOU ETHNIKOU METSOVIOU POLYTECHNEIOU (E.M.P.) (AMDC),
 15. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY (Ł-ITR),
 16. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG (Ł-EMAG),
 17. AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE (AGH),
 18. ERZGEBIRGISCHE FLUSS-UNDSCHWERSPATWERKE GMBH (EFS),
 19. FRONTIER KENTRO KAINOTOMIAS AMKE (FRON),
 20. IPT TECHNOLOGY GMBH (IPT),
 21. UNEXMIN GEOROBOTICS KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG (UGR),
 22. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (USAL),
 23. KGHM POLSKA MIEDZ SA (KGHM),
 24. FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV (Fraunhofer)

BUDŻET PROJEKTU:

W projekcie Mine.io, łączna wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 14 028 326,25 euro, z czego dotacja wynosi 11 999 256,00 euro. Łączna wartość projektu dla Łukasiewicz – EMAG wynosi:  294 750,00 euro, w tym dotacja: 100%

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa

 

logo funded by the EU EN

FP4 – Rail4Earth

logo Rail FP4 Earth logo Europes Rail

 

 

 

Europe’s Rail Flagship Project 4 - Sustainable and green rail systems
FP4 – Rail4Earth

OPIS ZAŁOŻEŃ:

Projekt FP4 – Rail4Earth stanowi połączenie kilku działań planowanych wcześniej w procesie budowy założeń do uczestnictwa w partnerstwie Europe’s Rail JU, które obejmują większość działań w ramach projektu „Neutralny dworzec z elementami węzła przesiadkowego” oraz „Rozbudowy standardu BIM o komponenty kolejowe i budowa cyfrowego bliźniaka dworca”. Obejmuje również działania planowane jako osobne prace dotyczące „Stacji tankowania wodoru dla kolei” oraz „Holistycznego zarządzanie energią trakcyjną”. Działania te zostały skonsolidowane ze względu na to, że odpowiadają one głównym założeniom projektu FP4 – Rail4Earth i stanowią realizacje kilku enabler-ów przypisanych do tego Projektu Flagowego, a których opis znajduje się w podrozdziale 2.4.

Duża część zaplanowanych prac w ramach neutralnego dworca i cyfrowego bliźniaka jest kontynuacją projektu In2Stempo, w ramach którego rozwijane będą elementy odniesieniu do wyzwań związanych z poprawą atrakcyjności i innowacyjności dworców kolejowych, z uwzględnieniem rozwiązań wspierających ochronę środowiska. Poszukiwanie ulepszeń i innowacji w zakresie poprawy atrakcyjności dworców, wynika zarówno ze względów wizerunkowych, potrzeby zwiększenia użyteczności dworca z punktu widzenia użytkownika końcowego tj. podróżnego i klienta dworca, jaki i z potrzeb wewnętrznych zarządcy dworców jakim jest PKP S.A. Projekt ma na celu wypracowania standardów rozwiązań pozwalających zachować akceptowalny balans nakładów i korzyści w pełnym cyklu życia dworca oraz zwiększyć jego atrakcyjność pod względem usług dostępnych na jego terenie.

W odniesieniu do wyzwań związanych z redukcją śladu węglowego i wpływu rozwiązań w sektorze budownictwa i transportu na środowisko naturalne, zakłada się podjęcie działań zgodnych z wytycznymi Unii Europejskiej dotyczących dążenia do zerowej emisyjności netto w horyzoncie 2050/2060 przy zachowaniu szansy na znaczącą redukcję śladu węglowego do roku 2030 (55% redukcja zgodnie z pakietem „Fit for 55”). Zakres ten powinien być osiągnięty również w odniesieniu do usługowego budownictwa komunikacyjnego, w tym dworców kolejowych.

W ramach działań związanych z obszarem BIM i cyfrowego bliźniaka dworca, nastąpił podział tego zagadnienia na dwie części. Wynika to ze struktury przyjętej na poziomie obszarów flagowych przygotowywanych w ramach „Wieloletniego planu działania”, gdzie przyjęto, że standardy i wymogi w zakresie platformy systemowej cyfrowych bliźniaków infrastruktury kolejowej będą opracowywane w ramach Projektu Flagowego FP1 - MOTIONAL, o czym mowa w podrozdziale 4.1, natomiast pilotaże związane z konkretnym przygotowaniem cyfrowych bliźniaków dla poszczególnych elementów infrastruktury znajdą się w ramach niniejszego Projektu Flagowego FP4.

W przypadku cyfrowego bliźniaka dworca kolejowego przyjęto analogiczny podział, dlatego też prace nad przygotowaniem i przetestowaniem tego rozwiązania znajdują się w niniejszej części dokumentu, natomiast odniesienie do standardów opisano wcześniej. W ramach niniejszych działań badawczo-rozwojowych przewiduje się rozbudowę obecnie funkcjonującego w budownictwie standardu Open BIM o komponenty charakterystyczne dla sektora kolejowego, a następnie ich wykorzystanie do opisu budynków i infrastruktury dworcowej oraz otaczającego terenu. Standaryzacja sposobów opisu wykorzystywanych materiałów, systemów i rozwiązań umożliwi łatwiejsze i bardziej elastyczne planowanie inwestycji w ich wstępnej fazie oraz lepszą współpracę pomiędzy architektem, inżynierem budowy i inwestorem. Standard opisu technologii budowlanej umożliwia stworzenie jednolitego sposobu budowania zapytań ofertowych i zmniejsza ryzyko posądzenia o promowanie rozwiązań jednego producenta.

Standaryzacja i bieżący dostęp do wiedzy o użytych materiałach i urządzeniach, ułatwi służbom serwisowym realizację interwencji i skróci czas przywrócenia stanu pierwotnego. Dzięki zastosowaniu rozwiązań opartych o BIM poprzez wykorzystanie danych z cyfrowego bliźniaka dworca istnieje realna szansa obniżenia kosztów bieżących związanych z utrzymaniem budynków oraz udostępnienie administratorom i służbom zarządzającym efektywnego narzędzia do bieżącej pracy, co będzie wykorzystywane w ramach Projektu Flagowego FP3 – IAM4RAIL opisanego w podrozdziale 4.2.

Przeprowadzenie pilotażu cyfrowego bliźniaka pozwoli na ocenę potencjalnych i korzyści wynikających ze standaryzacji materiałów, instalacji i urządzeń na etapie planowania inwestycji oraz oszczędności związanych z bieżącym utrzymaniem dworca. Przy rozszerzeniu wytworzonych w projekcie narzędzi BIM i cyfrowego bliźniaka na większą liczbę dworców, ułatwiona zostanie standaryzacja zarzadzania dworcami, automatyzacja procesu zakupowego materiałów eksploatacyjnych i prognozowanie ich zużycia, porównywanie parametrów dworców o zbliżonych gabarytach i przepływie pasażerów w celu wypracowania modelowego sposobu zarządzania oraz wiele innych elementów, które mogą pojawić się w toku realizacji projektu badawczo-rozwojowego.

Jednym z punktów wyjściowych w ramach działań dotyczących holistycznego zarządzania energią trakcyjną jest budowa narzędzi służących do odpowiedniego planowania lokalizacji i przyłączania źródeł wytwórczych OZE, a także umożliwienie zarządzania przepływem zielonej energii i współpracy źródeł z odbiorami trakcyjnymi. Działania te wytwarzane będą w ramach tzw. lokalnego obszaru bilansowania, gdzie przewiduje się wykorzystanie idei tzw. Smart Grid. Zakłada się również pracę nad szerszym wykorzystaniem magazynów energii do celów kolejowych, w tym wspierających rekuperację oraz nad energoelektronicznymi przekształtnikami przetwarzającymi energię elektryczną bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych na sieć trakcyjną i adekwatnym olicznikowaniem elementów systemu. Jednym ze stawianych zadań jest opracowanie wspólnego sposobu zarządzania dla urządzeń trakcyjnych i nietrakcyjnych oraz magazynów i źródeł energii, a także sieci elektroenergetycznych w celu dynamicznej optymalizacji pracy urządzeń elektroenergetycznych.

Bardzo ważnym elementem działań będą prace nad algorytmami służącymi doborowi źródeł OZE i magazynów pod kątem ich cech technologicznych, zdolności wytwórczych i lokalizacji, a także w celu uzgodnienia wielkości tych elementów z innymi elementami lokalnego systemu. Realizację tych prac planuje się na sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A., gdzie planowane są testy wypracowanych rozwiązań w praktyce. Zakłada się również prace nad systemami DSR i DSM w sektorze kolejowym, zarówno pod kątem możliwości technicznych jak również pod kątem zachęt dla przewoźników do udziału w systemie.

W części dotyczącej stacji tankowania wodoru, zakłada się przeprowadzenie prac zmierzających do ustalenia mechanizmów właściwego doboru lokalizacji, z uwzględnieniem parametrów w zakresie oczekiwanego maksymalnego czasu tankowanie wodoru, ponieważ z jednej strony szybkie interfejsy do tankowania wodoru zapewniają krótsze przestoje taboru, ale wymagają znacznie większych inwestycji w związku z przeciwdziałaniem nadmiernemu nagrzewaniu się wodoru, co może rodzić ryzyko jego zapłonu.

Kluczowym obszarem prac badawczo-rozwojowych będzie wypracowanie i standaryzacja interfejsu do tankowania taboru kolejowego w sposób, który umożliwi realizację tego procesu możliwie w jak najkrótszym czasie, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Standardy te muszą uwzględniać rodzaje wlewów paliwa wodorowego użyte w już produkowanych pojazdach kolejowych i stanowić wytyczne dla producentów planujących budowę tego typu taboru w przyszłości. Będzie to element zapewniający interoperacyjność podjętych działań i nie dyskryminowanie żadnego z producentów.

Bardzo istotnym elementem związanym z opracowaniem standardu interfejsu tankowania wodoru, są wymogi bezpieczeństwa. Zgodnie z przekazaną wcześniej informacją, nadmierna prędkość tankowania grozi zapłonem i wybuchem paliwa wodorowego. Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga zatem przeprowadzenia precyzyjnych badań związanych z tym procesem, określenie ram dla bezpieczeństwa tankowania, a od strony technologicznej, przygotowanie odpowiednich algorytmów nadzorujących proces tankowania i zapewniających automatyczną reakcję w przypadku niebezpieczeństwa przekroczenia nałożonych ograniczeń. Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa stacji tankowania wymagać będzie zatem wielu testów i badań. Docelowo wynikiem podejmowanych obecnie działań będzie ujęcie wypracowanych standardów w regulacjach, które określą wymagane standardy na poziomie europejskim lub światowym.

 

CELE DZIAŁAŃ:

W części dotyczącej neutralnego dworca i cyfrowego bliźniaka:

 • zmiana podejścia z klasycznego projektowania na eko-projektowanie, poprzez opracowanie modeli i metodologii przejścia z gospodarki linearnej (nabyć – użytkować - wyrzucić) na gospodarkę cyrkularną (ponowne użycie),
 • wytworzenie katalogu i specyfikacji odpowiednich materiałów i technologii służących ograniczeniu śladu węglowego i innych szkodliwych emisji oraz specyfikacja rozwiązań efektywnych i przyjaznych dla środowiska, opartych na modułowych rozwiązaniach systemowych,
 • wytworzenie narzędzi do optymalizacji rozwiązań dla różnych potrzeb i przepływów pasażerskich i ustalenie najważniejszych czynników decydujących o sposobie zachowania podróżnych na stacji i w węzłach przesiadkowych,
 • wykorzystanie otwartych standardów projektowania umożliwiających modelowanie informacji o budynku (tzw. BIM) w całym cyklu życia jego komponentów,
 • zamodelowanie i utrzymanie cyfrowego bliźniaka (ang. Digital Twin) dla dworca kolejowego w oparciu m.in. o dane z BIM,
 • udoskonalenie metody projektowania systemów chłodzenia, oświetlenia, gospodarki wodnej i wykorzystania bioróżnorodności do osiągnięcia zaplanowanych efektów środowiskowych,

W części dotyczącej holistycznego zarządzania energią:

 • poprawę lokalnego wykorzystania energii pochodzącej z OZE na potrzeby odbiorów trakcyjnych, poprzez zmniejszenie mocy i ilości energii pobieranej z sieci dystrybucyjnej dzięki wykorzystaniu energii zielonej produkowanej na miejscu,
 • budowa narzędzi służących do odpowiedniego planowania lokalizacji i przyłączania źródeł wytwórczych OZE oraz zapewnienia ich współpracy z odbiorami trakcyjnymi,
 • zaprojektowanie systemu sterowania i integracji źródeł wytwórczych, odbiorników i magazynów energii w tym przygotowanie algorytmów służących doborowi źródeł OZE i magazynów pod kątem ich cech technologicznych,
 • szersze wykorzystanie magazynów energii do celów kolejowych, w tym wspierających rekuperację,
 • zbudowanie narzędzi do zintegrowanego zarządzania odbiorami i źródłami energii w otoczeniu kolejowym służące zmniejszeniu ilości energii z podstacji przepływającej w górę sieci,
 • zapewnienie mechanizmów służących zmniejszeniu zużycia energii trakcyjnej, w tym z wykorzystaniem komunikacji z systemami sterowania ruchem kolejowym,

W części dotyczącej stacji tankowania wodoru:

 • opracowanie modelu doboru lokalizacji do posadowienia stacji tankowania wodoru w zależności od zapotrzebowania taboru w danej lokalizacji,
 • opracowanie i przetestowanie interfejsu tankowania wodoru między stacją tankowania a pojazdem kolejowym, z założeniem wypracowania jednolitego standardu dla taboru wodorowego różnych producentów
 • opracowanie parametrów bezpieczeństwa stacji i samego procesu tankowania wodoru.

 

OCZEKIWANE EFEKTY WDROŻENIA:

W części dotyczącej neutralnego dworca i cyfrowego bliźniaka zakłada się:

 • opracowanie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego, co ma szanse przełożenia się na koszty modernizacji lub utrzymania dworca,
 • rozwój metod budowy dworców modułowych,
 • możliwość symulacji i predykcji planowanych zmian z uwzględnieniem ich wpływu na koszty, środowisko naturalne lub inne oceniane aspekty oceniane w pełnym cyklu życia,
 • wpływ na zgodność z regulacjami wymagającymi redukcji śladu węglowego o co najmniej 55% netto do 2030 r. z założeniem docelowej neutralności netto (zerowy ślad węglowy generowany w cyklu życia dworca w roku 2050/2060 r.),
 • usprawnienie i wypracowanie narzędzi i metod do prowadzenia ustandaryzowanego procesu przetargowego w zakresie modernizacji dworca,
 • powtarzalność procesu oceny inwestycji dworcowych dzięki ustandaryzowaniu zapytań ofertowych i wykorzystujących danych cyfrowych,
 • sukcesywna aktualizacja standardów budowlanych po zakończeniu kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych, co umożliwi wcześniejsze wdrażanie rozwiązań, które pozytywnie przeszły testy i wykazały korzyści dla PKP S.A.
 • możliwość symulacji zagospodarowania przestrzennego różnych wariantów modeli dworca i węzła przesiadkowego w zależności od rodzaju dworca, dzięki zastosowaniu cyfrowego bliźniaka,
 • usprawnienie obsługi serwisowej i poprawa parametrów eksploatacji, dzięki standardom BIM
  i wykorzystaniu danych z cyfrowego bliźniaka o użytych materiałach, komponentach, systemach dworcowych.

W części dotyczącej holistycznego zarządzania energią na kolei zakłada się:

 • wypracowanie rozwiązań zwiększających wykorzystanie OZE oraz energii powstałej w ramach rekuperacji w sieci kolejowej,
 • utworzenie modelu skalowalnego lokalnego obszaru bilansowania energii zapewniającego minimalizację odpływu energii do sieci,
 • opracowanie systemu i wypracowanie algorytmów sterowania i integracji w ramach lokalnych obszarów bilansowania.

W części dotyczącej stacji tankowania wodoru zakłada się:

 • udział podmiotów z Polski w opracowaniu standardowego interfejsu tankowania pojazdów kolejowych z napędem wodorowym,
 • budowa modelu wyboru lokalizacji terenów PKP S.A. przeznaczonych do budowy stacji tankowania, co może stanowić dodatkowe źródło przychody z dzierżawy tych nieruchomości
 • wsparcie zwiększenia wykorzystania pojazdów kolejowych z napędem wodorowym, co będzie naturalnym procesem wymiany taboru spalinowego na pojazdy napędzane paliwem ekologicznym o minimalnej emisji,
 • wsparcie procesu realizacji celów ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ramach realizacji pakietu „Fit for 55” do 2030 r. oraz dalszego ograniczania emisji w kolejnych latach,
 • udział w ustalaniu parametrów bezpieczeństwa stacji oraz procesu tankowania wodoru.

 

PARTNERZY PROJEKTU

 1. ALSTOM TRANSPORT SA (ATSA), KOORDYNATOR
  • ALSTOM CRESPIN SAS (ACSA)
  • ALSTOM TRANSPORTATION GERMANY GMBH (ATG)
  • ALSTOM TRANSPORT DEUTSCHLAND GMBH (ATD)

 2. ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
  • INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SME MP SA (INECO)
  • Renfe Operadora (RENFE)

 3. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF)
  • CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES INVESTIGACION Y DESARROLLO SL (CAF I+D)
  • CAF POWER & AUTOMATION SL (CAF P&A)
  • CAF TURNKEY & ENGINEERING SOCIEDAD LIMITADA (CAF T&E)
  • CENTRO DE ENSAYOS Y ANALISIS CETEST SL (CETEST)

 4. ASOCIACION CENTRO TECNOLOGICO CEIT (CEIT)

 5. DEUTSCHE BAHN AG (DB)
  • DB SYSTEMTECHNIK GMBH (DBS)
  • DB NETZ AG (DBN)
  • DB ENERGIE GMBH (DBE)

 6. DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV (DLR)

 7. CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA (CEMOSA)

 8. COMSA SAU (COMSA)

 9. FUNDACION TEKNIKER (TEKNIKER)

 10. FAIVELEY TRANSPORT SAS (FT)
  • FAIVELEY TRANSPORT ITALIA SPA (FTI)
  • FAIVELEY TRANSPORT LEIPZIG GMBH & CO. KG (FTL)
  • FAIVELEY TRANSPORT TOURS SAS (FTT)
  • FAIVELEY TRANSPORT AMIENS (FTAMS)

 11. FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA (FS)
  • RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI)
  • TRENITALIA SPA (TRIT)

 12. HITACHI RAIL STS SPA (STS)
 13. PATENTES TALGO SL (TALGO)

 14. NORWEGIAN RAILWAY DIRECTORATE (NRD)
  • INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK (IFE)

 15. KNORR-BREMSE SYSTEME FUR SCHIENENFAHRZEUGE GMBH (KB)
  • KNORR-BREMSE ESPANA SA (KB ES)
  • KNORR-BREMSE VASUTI JARMU RENDSZEREK HUNGARIA KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG (KBH)

 16. OEBB-TECHNISCHE SERVICES-GMBH (OBB TS)

 17. POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA (PKP)
  • AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE (AGH),
  • SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI (IEL),
  • SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG (EMAG),
  • SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GORNICTWA SKALNEGO (IMBIGS),
  • POLITECHNIKA POZNAŃSKA (PP),
  • PKP ENERGETYKA S.A. (PKP-E),
  • PKP INFORMATYKA SP. Z O.O. (PKP-I),
  • INSTYTUT KOLEJNICTWA (IK),
  • CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. ZOO (CPK),
  • INFRABYTE SP. Z O.O. (IB),
  • WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO (WAT),
  • UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER (UIC)

 18. PRORAIL BV (PR)
  • TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (TU Delft)
  • NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO (TNO)
  • STICHTING DELTARES (DELTARES)

 19. NS REIZIGERS BV (NSR)
  • STICHTING CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM (WINDESHEIM)
  • UNIVERSITEIT TWENTE (UTWENTE)

 20. SIEMENS MOBILITY GMBH (SMO)
  • SIEMENS MOBILITY AUSTRIA GMBH (SMO AT)

 21. SOCIETE NATIONALE SNCF (SNCF)
  • SNCF RESEAU (SNCF-R)
  • SNCF VOYAGEURS (SNCF-V)
  • UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL (UGE)

 22. STRUKTON RAIL NEDERLAND BV (SRNL)
  • STRUKTON POWER BV (SR Power)

 23. TRAFIKVERKET - TRV (TRV)
  • CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB (CTH)
  • KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN (KTH)
  • LULEA TEKNISKA UNIVERSITET (LTU)
  • LUNDS UNIVERSITET (LUNDS)
  • RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB (RISE)

 

BUDŻET PROJEKTU:

W projekcie FP4 – Rail4EARTH, łączna wysokość kosztów kwalifikowanych całego ekosystemu wynosi
56 731 088,06 euro, z czego dotacja wynosi 38 386 394.04 euro. Łączna wartość projektu dla Łukasiewicz – EMAG wynosi: 119 951,25 euro, w tym dotacja w wysokości: 71 970,75 euro.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa logo funded by the EU EN
FP1 – MOTIONAL

Europe’s Rail Flagship Project 1 - MObility managemenT multImodal envirOnment aNd digitAl enabLersFP1 – MOTIONAL

logo MOTIONAL logo Europes Rail

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Horyzont Europa. Jest jednym z projektów flagowych realizowanych w ramach Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia: Europe’s Rail Joint Undertaking
(https://rail-research.europa.eu/)

Działania w projekcie obejmują dwie główne grupy prac (Work Streams):

 • WS1: „Zapewnienie danych dla wsparcia organizacji multimodalnego węzła przesiadkowego”,
 • WS2: „Rozbudowa standardu BIM o komponenty kolejowe i budowa cyfrowego bliźniaka dworca”.

 

OPIS ZAŁOŻEŃ:

W części odpowiadającej działaniom związanym z projektem „Zapewnienia danych dla wsparcia organizacji multimodalnego węzła przesiadkowego” podstawowym założeniem prac w Projekcie FP1 - MOTIONAL jest zbadanie w wybranych obszarach możliwości wykorzystania narzędzi analitycznych i algorytmów sztucznej inteligencji do przetwarzania i wnioskowania z dostępnych danych. Zakłada się, że kluczowe będzie zgromadzenie danych cyfrowych związanych z węzłem transportowym łączącym różnego rodzaju środki transportu i opracowanie algorytmów analitycznych, które pozwolą na wnioskowanie z uzyskanych danych oraz posłużą wsparciu procesów decyzyjnych.

W pierwszym etapie przewiduje się weryfikację dostępnych źródeł danych oraz zbudowanie modelu mikrosymulacyjnego ruchu osób w obszarze węzła przesiadkowego, umożliwiający przeprowadzenie oceny warunków ruchu (w tym zmienność poziomu swobody ruchu) oraz identyfikację obszarów zatłoczenia, tzw. „wąskich gardeł” i czynników zwiększających uciążliwość przesiadek. Analizie poddane zostaną również rodzaje transportu dostępne w węźle przesiadkowym w celu określenia, czy są one wystarczające do zapewnienia płynności ruchu i zagwarantowania atrakcyjności węzła przesiadkowego. Pozwoli to na zaproponowanie usprawnień i zmian w obszarze węzła transportowego, aby możliwe było zwiększenie płynności ruchu pasażerów i poprawa parametrów transportowych.Szczególnie istotne będzie opracowanie wytycznych w zakresie sposobu zarzadzania różnymi formami transportu, optymalnego ich ułożenia i usprawnienia przepływu pasażerów pomiędzy nimi. Jednocześnie wykorzystanie narzędzi analitycznych do prognozowania trendów, predykcji potrzeb pasażerów i użytkowników dworca oraz analizowania i przewidywania zmian w przepływach osób na terenie węzła transportowego, może zostać wykorzystane do planowania usług niezbędnych do udostępnienia na dworcu.

Prace partnerów z ekosystemu zakładają również udział w planowaniu rozkładów jazdy poprzez udostępnienie informacji o zwiększonej liczbie pasażerów na dworcu, cykliczności występowania takich sytuacji oraz innych informacji mogących mieć wpływ na zapotrzebowanie na transport kolejowy. W tym zakresie realizowane będą zarówno działania w ramach planowania krótkookresowych zmian wynikających z nagłych zakłóceń ruchu spowodowanych awariami lub krótkotrwałymi pracami na infrastrukturze liniowej, a także prognozy długookresowe pozwalające budować założenia dla przyszłych rozkładów jazdy. Dzięki umiejscowieniu proponowanego miejsca przeprowadzenia pilotażu w Aglomeracji Łódzkiej, możliwe będzie zbadanie wpływu tunelu pomiędzy dworcem Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna, a także określenie potencjalnych trendów po oddaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego i prognozowania możliwego wpływu Kolei Dużych Prędkości na ruch pasażerów.W zakresie prac zaplanowanych w projekcie „Rozbudowa standardu BIM o komponenty kolejowe i budowa cyfrowego bliźniaka dworca”, zakłada się przede wszystkim udział w opracowaniu i ustaleniu standardów odwzorowania dworców w środowisku cyfrowym (Digital Twin), w odniesieniu do standardów opracowywanych przez pozostałe obszary sektora kolejowego obejmujące infrastrukturę liniową, tabor, systemu sterowania, trakcje energetyczne itp. Współpraca z ekspertami z innych obszarów sektora kolejowego pozwoli na opracowanie prototypu modułu wspierającego tworzenie sfederowanych modeli, który z kolei umożliwi identyfikację potencjalnych kolizji międzybranżowych W ramach projektu MOTIONAL zakłada się ustalenie danych wymaganych do komunikowania się cyfrowych bliźniaków różnych obszarów, minimalny zakres danych wystawianych za pomocą interfejsu oraz założenia dla regulacji TSI, które miałyby wprowadzić standard cyfrowych bliźniaków do powszechnego stosowania na kolei. Działania te będą kontynuowane w Filarze Systemowym Partnerstwa Europe’s Rail JU, który zakłada wprowadzenie tego standardu jako obowiązującego w którejś z planowanych na przyszłość wersji TSI.

 

CELE DZIAŁAŃ:

 • rozwój narzędzi cyfrowych służących do łączenia informacji o podróży pasażera z różnych źródeł, takich jak systemy dworca, dane z cyfrowego bliźniaka, systemy planowania podróży i zakupu biletów, a także ogólnodostępnych danych otwartych,
 • wytworzenie algorytmów do analizy możliwości redukcji kosztów dzięki odpowiedniemu doborowi usług transportowych i rodzajów transportu dostępnych w węźle przesiadkowym,
 • zapewnienie informacji o dostępnych usługach w węźle przesiadkowym i w jego sąsiedztwie oraz stworzenie mechanizmów doboru i optymalizacji usług sprzyjających poprawie atrakcyjności węzła przesiadkowego z punktu widzenia pasażera oraz przynoszących najwyższą wartość komercyjną zarządcy dworca,
 • analiza w zakresie wariantowości możliwych zastosowań w transporcie publicznym środków transportu o możliwie jak najmniejszym wpływie na zanieczyszczenie środowiska (zasilane odnawialnymi źródłami energii lub alternatywnymi paliwami),
 • opracowanie modelu wielopłaszczyznowego systemu określania trendów przemieszczania się pasażerów w oparciu o dane gromadzone w ramach węzła przesiadkowego,
 • opracowanie modelu ruchu, obciążenia infrastruktury węzła transportowego i analityki w zakresie zmian w prowadzeniu ruchu,
 • wykorzystanie danych o ruchu pasażerów do poprawy dostępności różnych środków transportu w celu poprawy wygody i warunków przesiadania się w multimodalnym węźle przesiadkowym, pomiędzy koleją a środkami transportu miejskiego,
 • opracowanie założeń służących zwiększeniu stopnia integracji środków transportu kolejowego (dalekobieżnego i regionalnego) oraz transportu miejskiego, ograniczenia występujących uciążliwości i skrócenia czasu przesiadania się pasażerów.
 • opracowanie algorytmów wspierających zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego,
 • opracowanie założeń dla modeli innych węzłów przesiadkowych o różnej skali,
 • wypracowanie standardu danych gromadzonych w ramach cyfrowego bliźniaka dworca i opracowanie założeń dla interfejsów z pozostałymi obszarami systemu kolejowego.

 

OCZEKIWANE EFEKTY WDROŻENIA:

 • wypracowanie mechanizmów zaawansowanej analizy danych związanych z zarządzaniem nieruchomościami na rynku kolejowym (zarówno danych własnych, jak i tzw. danych zewnętrznych, czyli otwartych i komercyjnych zbiorów dostępnych na rynku),
 • zwiększenie przepływu pasażerów i klientów węzła przesiadkowego dzięki optymalnemu doborowi rodzajów transportu dostępnych w węźle,
 • wypracowanie narzędzi wspierających integrację transportu kolejowego z transportem drogowym, w szczególności z transportem autobusowym, komunikacją miejską i współdzielonymi środkami komunikacji indywidualnej,
 • podwyższenie efektywności wykorzystania nieruchomości i ich komercjalizacji dzięki bieżącemu dostępowi do danych i raportów oraz narzędzi do prognozowania i określania trendów,
 • identyfikacja grup interesariuszy węzła komunikacyjnego w celu dopasowania usług do sposobów zachowania się użytkowników i klasyfikacja grup docelowych w oparciu o matrycę kodów kulturowych,
 • zapewnienie, że założenia przyjęte do budowy cyfrowego bliźniaka dworca przez PKP S.A. staną się standardem dla opisu budynków dworca w przepisach interoperacyjności na poziomie całej Unii Europejskiej,
 • zapewnienie rozwiązań, umożliwiających identyfikacji kolizji międzybranżowych za pomocą narzędzi cyfrowych,
 • identyfikacja grup interesariuszy węzła komunikacyjnego w celu dopasowania usług do sposobów zachowania się użytkowników i klasyfikacja grup docelowych w oparciu o matrycę kodów kulturowych.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. HACON INGENIEURGESELLSCHAFT MBH (HACON) - Koordynator, 
  • SIEMENS MOBILITY GMBH (SMO),
  • SIEMENS MOBILITY UNIPESSOAL LDA (SMO PT),
  • SQILLS PRODUCTS B.V. (Sqills),
 2. ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), 
  • CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS (CEDEX),
  • INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SME MP SA (INECO),
  • Renfe Operadora (RENFE)

 3. ALSTOM TRANSPORT SA (ATSA),
  • BOMBARDIER TRANSPORTATION SWEDEN AB (BTS),
  • BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SP(ZOO) (BTP),
  • RAILENIUM (RAILENIUM)

 4. MER MEC SPA (MERMEC),
  • MER MEC STE SRL (MMSTE)

 5. AZD PRAHA SRO (AZD),

 6. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF)
  • CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES INVESTIGACION Y DESARROLLO SL (CAF I+D),
  • CAF SIGNALLING S.L (CAFS),
  • CAF TURNKEY & ENGINEERING SOCIEDAD LIMITADA (CAF TE),
  • CAF SIGNALLING SL SOCIEDAD COMANDITARIA SIMPLE (CAF SIG SCS)

 7. ASOCIACION CENTRO TECNOLOGICO CEIT (CEIT),

 8. DEUTSCHE BAHN AG (DB)
  • DB STATION&SERVICE AKTIENGESELLSCHAFT (DB S&S),
  • DB NETZ AG (DBN),
  • DB SYSTEL GMBH (DB Systel),
  • DB SYSTEMTECHNIK GMBH (DB ST),

 9. DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV (DLR),

 10.  ENCLAVAMIENTOS Y SENALIZACION FERROVIARIA ENYSE SA (ENYSE),

 11.  ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA (ETRA I+D),

 12.  FAIVELEY TRANSPORT SAS (FT),
  • COFREN SRL (COFREN),
  • FAIVELEY TRANSPORT NSF (FT NSF),
 13. FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA (FS)
  • TRENITALIA SPA (TRIT),
  • RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI),
  • FSTECHNOLOGY SPA (FST),

 14. HITACHI RAIL STS SPA (STS),

 15. INDRA SISTEMAS SA (INDRA),
  • INDRA FACTORIA TECNOLOGICA SL (IFT)
 16. NORWEGIAN RAILWAY DIRECTORATE (NRD),
  • INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK (IFE),
  • SINTEF AS (SINTEF),
 17. KNORR-BREMSE SYSTEME FUR SCHIENENFAHRZEUGE GMBH (KB),
  • KNORR-BREMSE VASUTI JARMU RENDSZEREK HUNGARIA KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG (KBH),
 18. OBB-Infrastruktur AG (OBB-Infra)
  • SOFTWARE COMPETENCE CENTER HAGENBERG GMBH (SCCH),
  • FREQUENTIS AG (FREQUENTIS),
  • CNS - SOLUTIONS & SUPPORT GMBH (CNS),
  • TEAM TECHNOLOGY MANAGEMENT GMBH (team CTM),
  • MC MOBILITY CONSULTANTS GMBH (MC),

 19. POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA (PKP),
  • CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP ZOO (CPK),
  • PKP INFORMATYKA SP ZOO (PKP IK),
  • PANSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM IGNACEGO MOSCICKIEGO W CIECHANOWIE (PUZIM),
  • ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (LKA),
  • AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE (AGH),
  • INFRABYTE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (IB),
  • SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG (EMAG),
  • SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNANSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (PIT),
 20. PRORAIL BV (PRORAIL),
  • UNIVERSITEIT TWENTE (UT),
  • TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (TUD),
 21. NS REIZIGERS BV (NSR),
  • SISCOG SISTEMAS COGNITIVOS SA (SISCOG),
  • TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (TU Delft),
  • ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (EUR),
 22. SOCIETE NATIONALE SNCF (SNCF),
  • SNCF RESEAU (SNCF-R),
  • RAILENIUM (RAILENIUM),
  • UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER (UIC),
  • SNCF VOYAGEURS (SNCF-V),
  • INSTITUT MINES-TELECOM (IMT),
 23. GTS DEUTSCHLAND GMBH (GTSD),
  • GTS FRANCE SAS (GTSF),
  • REVENUE COLLECTION SYSTEMS FRANCE SAS (RCS),
 24. TRAFIKVERKET - TRV (TRV),
  • KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN (KTH),
  • STATENS VAG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT (VTI),
  • LINKOPINGS UNIVERSITET (LIU),
  • LUNDS UNIVERSITET (LU),
  • RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB (RISE),
 25. VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS GMBH (vaRS),
  • VOESTALPINE DIGITAL TRACKMANAGEMENT GMBH (vaDTM),
  • VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH (VIF),
  • TRACK MACHINES CONNECTED GESELLSCHAFT M.B.H. (TMC),
 26. METRO DE MADRID SA (MdM),

 27. SJ AB (SJ),

 28. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)


BUDŻET PROJEKTU:

W projekcie FP1 – MOTIONAL, łączna wysokość kosztów kwalifikowanych całego ekosystemu wynosi
54 468 378,49 euro, z czego dotacja wynosi 37.524.845,86 euro. Łączna wartość projektu dla Łukasiewicz – EMAG wynosi: 107 858,75 euro, w tym dotacja w wysokości: 64 715,25.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa

logo funded by the EU EN

SUMAD

SUMAD

Projekt pn: Zrównoważona eksploatacja hałd pogórniczych

CELE PROJEKTU:

Celem projektu SUMAD jest wypracowanie metod rewitalizacji hałd pogórniczych na bazie wiedzy i doświadczeń pochodzących z różnych krajów UE. Rozwiązanie problemu rewitalizacji hałd wymaga współpracy ekspertów z różnych dziedzin: geotechniki, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania ryzykiem uwzględniającego aspekty społeczne i ekonomiczne oraz długoterminowego zarządzania tymi obszarami.

Zaawansowane metody i narzędzia do zarządzania ryzykiem, monitoring dotąd zrewitalizowanych obiektów, modelowanie fizyczne i numeryczne, zostaną wykorzystane do wypracowania zrównoważonych schematów rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem wykonalności technicznej w aspekcie rozwoju infrastruktury dla energii odnawialnej na tych obiektach. Dane wejściowe do projektu dostarczone będą przez operatorów obiektów, przedsiębiorców i organy autorytatywne tak, aby ich oddziaływanie na wynik projektu było znaczące. Przygotowanych zostanie kilka obiektów, na których wyniki projektu zostaną poddane walidacji.

Celem projektu SUMAD jest określenie sposobów optymizacji zarządzania odpadami pogórniczymi. Cel ten zostanie osiągnięty przez podjęcie następujących działań:

 • identyfikacja i charakterystyka hałd pogórniczych w Europie według wypracowanych kryteriów oraz wybór konkretnych obszarów do realizacji przypadków użycia w ramach projektu;
 • geotechniczna i środowiskowa ocena wybranych hałd;
 • identyfikacja potencjalnych działań rewitalizacyjnych we współpracy z kluczowymi interesariuszami;
 • ocena ograniczeń społecznych, ekonomicznych i politycznych dotyczących rewitalizacji hałd;
 • opracowanie metodyki fizycznego modelowania materiałów odpadowych;
 • opracowanie i testowanie systemów dla wybranych hałd;
 • wybór i udoskonalenie modelu do symulacji zachowań materiału odpadowego;
 • walidacja numerycznego narzędzia do modelowania, użycie modelu do zbadania wpływu parametrów danej lokalizacji;
 • zbadanie technik rewitalizacji gruntu, które pozwolą na instalację bardziej czułego sprzętu monitorującego na hałdach;
 • opracowanie technik monitorowania obiektów;
 • opracowanie globalnego narzędzia zarządzania ryzykiem na podstawie informacji zebranych w projekcie;
 • wprowadzenie koncepcji niezawodności w sensie geotechnicznym w kontekście różnorodności zachowań materiału odpadowego w celu dokładniejszej oceny ryzyka geotechnicznego.

Podstawowymi efektami projektu będą:

 1. Pozyskana wiedza dotycząca procesów rewitalizacji badanych obiektów pogórniczych możliwa do wykorzystania w szerszym, europejskim wymiarze
 2. Mapa obiektów z odpadami pogórniczymi w raz z ich charakterystyką
 3. Wybrane metody monitorowania obiektów
 4. Modele numeryczne gruntu
 5. Zidentyfikowane własności odpadów w toku badań symulacyjnych, fizykalnych oraz monitorowania obiektów w długim okresie
 6. Wypracowane metody poprawy własności materiału odpadowego w celu zwiększenia zakresu jego wykorzystania
 7. Narzędzia pozwalające na precyzyjną ocenę ryzyka geotechnicznego
 8. Zaawansowane narzędzie do zarządzania ryzykiem służące do wspomagania decyzji dotyczących procesu rewitalizacji
 9. Wymiana informacji i współpraca z interesariuszami: przedsiębiorcami, operatorami obiektów, mieszkańcami okolicznych terenów, pracownikami naukowymi, organami nadzorującymi, itp.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 294355,50  EUR

W projekcie uczestniczą:

University of Nottingham (UON) – koordynator oraz partnerzy:  „Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego (POLTEGOR); Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (VUHU); Centre for Research and Technology Hellas (CERTH); INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (INERIS); Instytut Techniki Górniczej (KOMAG); Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG; Główny Instytut Górnictwa (GIG); Public Power Corporation (PPC); Lubelski Węgiel BOGDANKA SA (LWB).

INDIRES

logo INDIRES             ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego

Projekt pn.: „Informacyjne wsparcie planowania i kierowania akcją ratowniczą (Information Driven Incident Response)”, akronim: „INDIRES”, finansowany w ramach RFCS-2016 – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr GRANT AGREEMENT 748632 oraz ze środków finansowych na naukę przyznanych przez MNiSW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu INDIRES jest zbadanie technologii i opracowanie rozwiązań pozwalających na gromadzenie i wymianę informacji podczas planowania i realizacji akcji ratowniczych po poważnych zdarzeniach w podziemnych kopalniach węgla, mogące stwarzać zagrożenie dla życia personelu i ciągłości operacyjnej zakładu wydobywczego. Cel ten ma być osiągalny nawet w wypadku zniszczenia sieci zasilających i komunikacyjnych oraz ograniczonego dostępu do kluczowych obszarów kopalni, np. w skutek zawału skał.

W szczególności w ramach projektu INDIRES zostaną opracowane i przebadane:

 • Innowacyjne, odporne metody komunikacji.
 • Narzędzia gromadzenia danych – sensory i pojazdy bezzałogowe.
 • Nowatorskie rozwiązania mechaniczne.
 • Symulacje komputerowe następstw zdarzeń.
 • Sprzętowy i programowe narzędzia wspierające akcje ratowniczą.

Celem zadań realizowanych w ramach projektu przez Instytut EMAG będzie:

 • Opracowanie elektrycznej platformy transportowej dla celów akcji ratowniczej.
 • Opracowanie symulacji efektów zdarzeń na środowisko i infrastrukturę.
 • Opracowanie systemu zasilania i sterowania wiertnicy z innowacyjnym sterowaniem momentu.
 • Przeprowadzenie badań polowych opracowanych rozwiązań.

PLANOWANE EFEKTY:

W wyniku realizacji części projektu, w której uczestniczy Instytut EMAG, planuje się uzyskanie następujących efektów:

 • Opracowanie elektrycznej platformy transportowej na potrzeby akcji ratowniczej.
 • Symulację komputerową efektów zdarzeń na środowisko oraz infrastrukturę zakładu wydobywczego.
 • Opracowanie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 139 998,90 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 883 997,57 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • University Of Exeter,
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG,
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
 • GEOCONTROL SA,
 • Politechnika Śląska,
 • Universidad Carlos III de Madrid,
 • Główny Instytut Górnictwa,
 • Premgovnik Velenje DD,
 • DMT GmbH&Co. KG,
 • Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
ROCD

logo ROCD                 ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego

Projekt pn.: „Redukcja ryzyka związanego z szkodliwym działaniem pyłu węglowego (Reducing risks from occupational exposure to coal dust.)”, akronim: „ROCD”, finansowany w ramach RFCS -2016 – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr 754205 - ROCD - RFCS-2016 oraz ze środków finansowych na naukę przyznanych przez MNiSW na realizację współfinansowanego projektu międzynarodowego.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu ROCD jest przeprowadzenie prac badawczych nad analizą i prewencją zagrożenia pyłowego w aspekcie zagrożenia dla zdrowia, a w szczególności:

 • Opracowanie zintegrowanych metod i narzędzi do analizy i bieżącej kontroli zagrożenia pyłowego na podstawie danych z nowoopracowanych urządzeń monitorujących właściwości fizykochemiczne i toksykologiczne pyłu.
 • Opracowanie algorytmów analizy i bieżącej kontroli stężenia pyłu uwzględniających znacznie szerszy zakres parametrów w porównaniu z poprzednimi modelami, w tym wilgotność, parametry toksykologiczne, sposób wydobycia oraz wentylacji.
 • Opracowanie szybkich i precyzyjnych metod charakteryzacji fizykochemicznej dla najmniejszych frakcji pyłu.
 • Opracowanie szybkich i precyzyjnych metod charakteryzacji toksykologicznej dla najmniejszych frakcji pyłu.
 • Ocena skuteczności obecnie stosowanych metod ograniczania zapylenia w odniesieniu do frakcji najmniejszych.
 • Opracowanie systemu monitorowania stężenia pyłu w czasie rzeczywistym.
 • Opracowanie inteligentnych kurtyn powietrzno-wodnych, sterowanych na podstawie ciągłych pomiarów stężenia pyłu, w celu optymalizacji tłumienia zapylenia przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii i wody.
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla pracodawców, pracowników i ustawodawców. Zapewnienie doradztwa i wprowadzenie nowoczesnych metod szkoleniowych w zakresie przewidywania i zapobiegania zagrożeniu pyłowemu.

Celem zadań realizowanych w ramach projektu przez Instytut EMAG będzie:

 • Określenie potrzeb oraz zakresu badań eksperymentalnych.
 • Nowe rozwiązania technologiczne do bieżącej kontroli oraz zwalczania zagrożenia pyłowego.
 • Szkolenia i działania informacyjne.
 • Udział w przygotowaniu modułów e-learningowych.

PLANOWANE EFEKTY:

W wyniku realizacji części projektu, w której uczestniczy Instytut EMAG, planuje się uzyskanie następujących efektów:

 • Ulepszone metody oceny wpływu pyłu węglowego na zdrowie pracowników, bardziej wydajne systemy ograniczania zapylenia oraz rekomendacje środków ochrony dróg oddechowych.
 • Nowoczesne urządzenie do bieżącej kontroli stężenia pyłu dla środowisk o dużym zapyleniu.
 • Opracowanie modułów e -learningowych, publikacji, prezentacji i warsztatów szkoleniowych.\
 • WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 692 902 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 215 741 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • University of Exeter
 • Główny Instytut Górnictwa
 • Instytut Techniki Górniczej
 • Premogovnik Velenje DD
 • DMT GmbH & Co. KG
 • Universitaetsklinikum Freiburg
 • Spanish National Research Council
 • Polska Grupa Górnicza (PGG – Polish Mining Group)
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

VALUESEC

VALUESEC

valuesec sin texto                seventh framework

Tytuł projektu i nr umowy przy proj,. Valuesec: „Optymalizacja zabezpieczeń – wspomaganie decyzji na podstawie oceny kosztów i korzyści” , projekt realizowany na podstawie 7 Programu Ramowego - Grant Agreement nr 261742 z dnia 17.01.2011 r.

CELE PROJEKTU:
Opracowanie produktów projektu oraz zdobyta wiedza na temat ich właściwego stosowania mają na celu optymalizację procesu inwestowania w bezpieczeństwo, co użytkownikom końcowym powinno przynieść wiele korzyści, takich jak: oszczędności inwestycyjne, zwiększenie opłacalności inwestycji, poprawa własnego bezpieczeństwa, wsparcie w wypracowywaniu dalekosiężnych strategii zapewniających bezpieczeństwo, możliwość wyboru wariantów w oparciu o jasno określone miary, wsparcie dla ustalania priorytetów i planowania, ułatwienie akceptacji określonych rozwiązań a także poprawę wizerunku i zaufania.

PLANOWANE EFEKTY:

Na podstawie wyników badań powstały założenia dla metody i narzędzia. Opracowano projekt narzędzia działającego w oparciu o przyjętą metodę analizy kosztów i korzyści. Po zakończeniu etapu implementacji nastąpiła walidacja metody i narzędzia metodą studium przypadku w różnych obszarach zastosowań, reprezentowanych przez partnerów konsorcjum posiadających status „użytkownika końcowego” (end-user), dla których są dedykowane produkty projektu. Wynikiem walidacji była rewizja zaproponowanej metody i narzędzia w celu opracowania wersji komercyjnych produktów projektu, które zostały poddane procesowi upowszechnienia zgodnie z wypracowanymi w projekcie zasadami i planem.


Projekt ukierunkowany był na zaspokojenie potrzeb w obszarach zastosowań, dla których bezpieczeństwo jest kwestią kluczową, takich jak np.: ochrona obywateli, zarządzanie kryzysowe, administracja publiczna, zdrowie, sfera bankowości i ubezpieczeń, ochrona infrastruktury krytycznej – paliwowo-energetycznej, telekomunikacyjnej i transportowej.


Opracowanie produktów projektu oraz zdobyta wiedza na temat ich właściwego stosowania mają na celu optymalizację procesu inwestowania w bezpieczeństwo, co użytkownikom końcowym powinno przynieść wiele korzyści, takich jak: oszczędności inwestycyjne, zwiększenie opłacalności inwestycji, poprawa własnego bezpieczeństwa, wsparcie w wypracowywaniu dalekosiężnych strategii zapewniających bezpieczeństwo, możliwość wyboru wariantów w oparciu o jasno określone miary, wsparcie dla ustalania priorytetów i planowania, ułatwienie akceptacji określonych rozwiązań a także poprawę wizerunku i zaufania.
W toku realizacji projektu została zgromadzona obszerna wiedza dotycząca stosowania metod i narzędzi do wspomagania decyzji w zakresie inwestycji w bezpieczeństwo.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4.473.885,00 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3.443.210,10 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF
 • VTT Technical Research Centre of Finland
 • CESS GmbH Centre for European Security Strategies
 • INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG
 • Peace Research Institute Oslo
 • University of Stavanger
 • ATOS ORIGIN
 • White Cyber Knight Ltd
 • Valencia´s Local Police Department

http://www.valuesec.ibemag.pl

AVENTO

AVENTO

research fund for coal and steel                   ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego

Projekt pn.: „Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i emisji metanu”, akronim: „AVENTO” finansowany w ramach RFCS – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr RFCR-CT-2012-00004 oraz ze środków finansowych na naukę w latach 2011-2014 przyznanych przez MNiSW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu było opracowanie zaawansowanych narzędzi poprawy kontroli sieci wentylacyjnych w kopalniach węgla kamiennego dla poprawy bezpieczeństwa w miejscach pracy poprzez lepszą kontrolę emisji metanu i warunków klimatycznych dla optymalizacji przepływu powietrza wentylacyjnego oraz zmniejszenia zużycia energii i kosztów utrzymania.
Planowane prace obejmowały różne aspekty tego problemu, były jednak głównie nastawione na opracowanie nowych koncepcji systemów monitorowania i kontroli oraz zaawansowanych metod dynamicznej regulacji przepływu powietrza w zależności od rzeczywistych potrzeb. Prowadzone były badania w zakresie modelowania, sprzętu i oprogramowania oraz mające duże znaczenie prace eksperymentalne w kopalniach podziemnych oraz instytucjach testujących.

PLANOWANE EFEKTY:

Innowacyjny system monitorowania zagrożenia metanowego w ścianie wydobywczej.
Metoda stabilizacji stężenia metanu w powietrzu wentylacyjnym ściany wydobywczej, uwzględniająca zależności pomiędzy metanowością wentylacyjną i wydatkiem odmetanowania.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.268.736,00 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1.961.242,00 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • Asociación para la Investigación y el DesarrolloIndustrial de los Recursos Naturales AITEMIN
 • DMT GmbH & Co. KG
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Główny Instytut Górnictwa GIG
 • Hulleras del Norte S.A.
 • INSTITUTUL NATIONAL DECERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA -INSEMEX Petrosani – partner nr 6
 • Kompania Węglowa S.A.
 • The University of Nottingham
MINFIREX

MINFIREX

research fund for coal and steel                   ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego


Projekt pn.: „Minimalizacja ryzyka występowania i zmniejszenie skutków zagrożenia pożarem i wybuchem w podziemnym górnictwie węglowym”,akronim: „MINFIREX”.
finansowany w ramach RFCS – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr RFCR-CT-2010-00005 oraz ze środków finansowych na naukę w latach 2010-2013 przyznanych przez MNiSW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

CELE PROJEKTU:
Celem projektu było zminimalizowanie ryzyka występowania oraz zmniejszenie skutków pożarów i wybuchów w kopalniach węgla kamiennego, a w szczególności:

 • Opracowanie strategii prewencji przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.
 • Opracowanie innowacyjnych środków pomiarowych do detekcji pożarów i innych atmosfer niebezpiecznych.
 • Rozwój metod zwalczania pożarów endogenicznych.
 • Opracowanie innowacyjnego systemu aktywnego zabezpieczenia przed pożarami i wybuchami.

Celem zadań realizowanych w ramach projektu przez Instytut EMAG było:

 • Opracowanie metody ciągłego monitorowania zapylenia w strefie wylotowej ściany wydobywczej oraz algorytmu wyznaczania krytycznego nasycenia mieszaniny pyłu węglowo-kamiennego pyłem węglowym
 • Opracowanie modeli matematycznych przebiegów czasowych stężenia tlenku węgla dla różnych źródeł tego gazu
 • Opracowanie metody predykcji i sygnalizacji alarmowej w przypadku wykrycia objawów pożaru endogenicznego
 • Opracowanie modułu sprzętowo-programowego do monitorowania zmian stężenia CO i identyfikacji źródeł emisji CO z wykorzystaniem technologii łączności bezprzewodowej

PLANOWANE EFEKTY:
W wyniku realizacji części projektu, w której uczestniczył Instytut EMAG, uzyskano następujące efekty:

 • Metoda ciągłego monitorowania zapylenia w strefie wylotowej ściany wydobywczej.
 • Algorytm wyznaczania krytycznego nasycenia mieszaniny pyłu węglowo-kamiennego pyłem węglowym.
 • Czujnik stężenia tlenku węgla z transmisją radiową.
 • Moduł PMCO identyfikacji źródła emisji CO i alarmowania w stanach zagrożenia pożarem.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.554.212,00 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1.532.528,00 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • DMT GmbH & Co. KG
 • Asociacion para la Investigacion y el Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Mines Rescue Service Ltd.
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • UK Coal Mining Ltd.
 • Hulleras del Norte, S.A.
Image
CUDZOZIEMIEC

Wsparcie technologiczne w celu ograniczenia wykluczenia edukacyjnego cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem repatriantów) oraz instytucji systemu edukacji w kontekście możliwości realizacji szybszej adaptacji osób przyjezdnych.

Celem zadania jest identyfikacja najważniejszych barier, potrzeb, planów i wyzwań stojących przed osobami rozważającymi budowę ośrodka życiowego w Polsce, uczestniczących lub zamierzających uczestniczyć w polskim systemie edukacyjnym.

Efektem zadania ma być możliwość realizacji pogłębionej polonizacji osób przyjezdnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu (przede wszystkim edukacyjnemu). Efektem prowadzonych prac badawczych będzie – poza diagnozą potrzeb – portal wspierający użytkowników (cudzoziemców i repatriantów) w zaspokajaniu kluczowych ze zidentyfikowanych podczas badania potrzeb, co najmniej poprzez udostępnianie niezbędnych informacji dotyczących sposobu załatwiania kluczowych spraw związanych z adaptacją osób chcących zamieszkać w Polsce.

Okres realizacji: 04.2023 do 12.2024
Wartość projektu/dofinansowania: 15 000 000 PLN

OŚWIATA

Badanie dopasowania efektów kształcenia w polskim systemie oświaty do przyszłych potrzeb rynku pracy


OŚWIATA

Zadanie finansowane ze środków Skarbu Państwa – Ministra Edukacji i Nauki.
W ramach umowy nr UMOWA Nr MEiN/2022/DPI/225

Tytuł zadania: „Badanie dopasowania efektów kształcenia w polskim systemie oświaty do przyszłych potrzeb rynku pracy” – Akronim: „OŚWIATA”

Głównym celem Zadania jest przeprowadzenie prac badawczych, podczas których zidentyfikowane zostaną trendy i przedstawione zostaną przewidywania wymagań pracodawców względem przyszłych pracowników, którzy obecnie kształceni się w polskim systemie oświaty, m.in. na poziomie szkół podstawowych, średnich jak i wyższych oraz zmian w zdobywanych kompetencjach zawodowych i przygotowania do zawodów przyszłości. Zadanie stanowi rozwiązanie ważnego problemu jakim jest brak kompleksowych informacji na temat kształtowania się luki pomiędzy wymaganiami rynku pracy w przyszłości, a zdobywanymi kompetencji zawodowymi i przygotowaniem do zawodów przyszłości w polskim systemie oświaty. Zadanie wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców, w tym przedsiębiorstw różnej wielkości, administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego oraz przyszłych pracowników uczęszczających obecnie do szkół podstawowych, średnich lub wyższych oraz tych zdobywających kompetencje zawodowe na drodze kursów, szkół policealnych lub podyplomowych.

Rozpoczęcie 02.03.2022
Zakończenie 31.08.2023
Wartość dotacji celowej: 9 700 475,00 PLN

SON

Laboratorium Doświadczeń Sensorycznych

Mein Son Logo LOGO Laboratorium Doświadczeń Sensorycznych

Tytuł zadania: „Laboratorium Doświadczeń Sensorycznych” – Akronim: „SON”

Celem głównym projektu Laboratorium Doświadczeń Sensorycznych jest popularyzacja nauki w zakresie rozwiązań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz rozpowszechniania informacji i wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych Łukasiewicz - EMAG. Laboratorium jest inicjatywą polegającą na organizacji warsztatów, w ramach których będzie udostępniana przestrzeń z ekspozycjami w postaci stanowisk. Będą one prezentować rozwiązania dla niepełnosprawnych. Rozwiązania charakteryzują się nowoczesną formą pozwalającą odbiorom uczestniczyć w kulturze i nauce. Laboratorium ma za zadanie przedstawienie tych różnych form rozwiązań osobom niepełnosprawnym i seniorom oraz, przede wszystkim, wykształcenie świadomości i wiedzy wśród młodzieży, a także integrację społeczeństwa w tym zakresie, a także przełamywanie barier dotyczących niepełnosprawnych. Zorganizowanie cyklu warsztatów z udostępnionymi stanowiskami wypełniającymi przestrzeń Laboratorium pozwoli na naukę oraz edukację społeczeństwa w zakresie zagadnienia niepełnosprawności oraz wykluczenia społecznego. Dodatkową formą rozpowszechniania informacji na ten temat będzie utworzona strona www, a także referaty, postery i otwarte publikacje dostępne dla użytkowników, środowiska naukowego, np. w czasopismach branżowych, na konferencjach. Tematyka niepełnosprawności oraz wykluczenia społecznego są ważnymi zagadnieniami naukowymi i społecznymi, o których wiedzę należy rozpowszechniać nie tylko wśród naukowców, ale przede wszystkim w społeczeństwie.

 Rozpoczęcie 01.04.2022
Zakończenie 31.03.2024
Wartość dotacji celowej: 300 000,00 PLN

Image
CALL-POL

Childhood ALL in Poland (cALL-POL) project: national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children - krajowa harmonizacja diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Rocznie w Polsce na nowotwory choruje ponad 1100 dzieci. Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem złośliwym u dzieci.

CALL-POL to kliniczny projekt badawczy, który na objąć wszystkie dzieci w Polsce ze świeżo rozpoznaną ALL. Instytucja koordynująca (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) utworzy konsorcjum ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, które wspólnie prowadzić będzie ogólnokrajowe kontrolowane badania kliniczne obejmujące leczenie dzieci w Polsce z białaczką. W tym celu partnerami klinicznymi w projekcie są wszystkie polskie ośrodki onkologii pediatrycznej, łącznie 16 szpitali. Konsorcjum CALL-POL zostanie połączone z siecią iBFM, która jest największą na świecie międzynarodową siecią badań klinicznych w zakresie białaczek i chłoniaków u dzieci. Koszt badania to ponad 28 milionów złotych a finansowanie pochodzi w całości z Agencji Badań Medycznych.

Głównym celem projektu CALL-POL jest ułatwienie dostępu do najnowszych terapii dla polskich dzieci chorującymi na ostre białaczki. Zaproponowane terapie będą dostępne dla wszystkich dzieci w Polsce. Identyfikacja opcji leczniczych przy użyciu zaawansowanej i ultranowoczesnych narzędzi diagnostyki molekularnej.

Grupę badaną będą stanowić dzieci z rozpoznaną ALL pochodzące ze wszystkich ośrodków onkologii pediatrycznej w Polsce. Zgodnie z wskaźnikami zachorowalności planowane jest włączenie do badania ok. 550-600 dzieci a średni czas obserwacji to około 46 miesięcy. Harmonizacja procedur diagnostycznych obejmie scentralizowaną analizę molekularną i genetyczną komórek białaczkowych co pozwoli na dostosowanie metod leczniczych indywidualnie dla każdego pacjenta. Dodatkowo, modyfikacja terapii będzie oparta o badanie odpowiedzi na zastosowane leczenie, co będzie prowadzone na pomocą identyfikacji nawet pojedynczych komórek białaczki w szpiku kostnym (pomiar tak zwanej minimalnej choroby resztkowej - MRD). Badania te również są oparte o unikalne technologie biologii i genetyki molekularnej.

Finansowanie z Agencji Badań Medycznych pozwoli na zastosowanie nowoczesnych leków (blinatumomab, bortesomib, ruksolitinib), których działanie jest molekularnie ukierunkowane i dopasowane do każdego pacjenta w sposób indywidualny. Będzie to prawdopodobnie najnowocześniejsza metoda leczenia białaczek na świecie. Takie podejście lecznicze ma na celu zwiększenie wyleczalności białaczki u dzieci do okoła 95%.

Podsumowując, CALL-POL wprowadzi nowoczesne metody diagnostyczne i terapie ukierunkowane molekularnie. Doświadczenie CALL-POL pozwoli na poprawę wyników leczenia dzieci chorujących na ostrą białaczkę limfoblastyczną nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Kwota ogółem projektu: 28 123 231,18 dofinansowanie dla EMAG: 1 755 169,29 zł.

ncbir-2023-ver-ii.png
Avatar2PJM

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG
Nr umowy: GOSPOSTRATEG-IV/0002/2020

Nazwa zadania: Szkieletowy system automatycznego tłumacza na Polski Język Migowy wykorzystujący mechanizm wirtualnej postaci ludzkiej.

Celem projektu jest opracowanie szkieletowego rozwiązania pozwalającego na translację wypowiedzi w języku polskim na język migowy z wykorzystaniem wirtualnej postaci ludzkiej. Innowacyjność rozwiązania polega na uwzględnieniu emocji i elementów pozawerbalnych wypowiedzi w wizualizacji gestów. Rozwiązanie zwiększy aktywność oraz wpłynie na likwidację barier społecznych osób głuchych, poprzez zapewnienie im narzędzia wspomagającego komunikację w ich rodzimym języku (Polski Język Migowy, PJM).

Dofinansowanie: 7 989 437,50 PLN

Całkowita wartość: 7 989 437,50 PLN

.

CyberBEAM

CyberBEAM

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Cyberbezpieczeństwo i Cyfrowa Tożsamość – CyberSecIdent.

Tytuł: „System oceny i certyfikacji cyberbezpieczeństwa - lekkie programy certyfikacji”

Projekt CyberBEAM jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch instytucji naukowych:
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy – Lider oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Nr umowy CYBERSECIDENT/489595/IV/NCBR/2021

Kierownik projektu ze strony Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG – Dariusz Rogowski
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy – Paweł Kostkiewicz

CEL PROJEKTU:
Przedmiotem projektu jest rozwinięcie działalności NASK-PIB i Łukasiewicz-EMAG w zakresie oceny zgodności i certyfikacji cyberbezpieczeństwa, w szczególności:

 • opracowanie i wdrożenie lekkiego Systemu Oceny i Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa;
 • opracowanie i wdrożenie Szybkich Programów Oceny i Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa w zakresie IoT, IIoT, Centrów Przetwarzania Danych/Chmur obliczeniowych oraz komponentów automatyki przemysłowej (IACS); 
 • rozbudowa Laboratoriów Łukasiewicz-EMAG do wykonywania badań zgodności dla branż IIoT i IACS;
 • rozszerzenie działalności NASK-PIB w obszarze oceny zgodności o produkcję materiałów odniesienia oraz organizację badań biegłości;
 • uruchomienie usług oceny zgodności i certyfikacji w oparciu o opracowane Programy Certyfikacji.

Lekki system oceny i certyfikacji cyberbezpieczeństwa "CyberBEAM" będzie kompatybilny z lekkimi systemami, takimi jak, np.: CSPN we Francji, BSZ w Niemczech i LINCE w Hiszpani oraz będzie przygotowany do realizacji usług w ramach Europejskich Programów Certyfikacji 

PLANOWANE EFEKTY:

Lekkie programy certyfikacji i oceny bezpieczeństwa utworzone w projekcie zgodne będą z rozporządzeniem CSA oraz załącznikiem nr 2 do dyrektywy NIS. Badania zgodności będą prowadzone na poziomach bezpieczeństwa BASIC, SUBSTANTIAL i HIGH zdefiniowanych w CSA. Uruchomienie nowych lekkich programów certyfikacji zwiększy cyberbezpieczeństwo w rozpatrywanych branżach, zbuduje świadomość zagrożeń wśród operatorów i integratorów oraz będzie jednym ze środków minimalizacji ryzyka i skutków incydentów. 
Ponadto utworzenie sieci kooperacji oraz Programów Oceny Biegłości przyczyni się do wzrostu liczby ekspertów z dziedziny zwiększanie narodowego potencjału w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Wartość projektu: 13 156 382 PLN w tym dofinansowanie 13 128 382 PLN
Dofinansowanie dla Łukasiewicz – EMAG: 5 201 891,00 PLN

 

SPINET

SPINET

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Cyberbezpieczeństwo i Cyfrowa Tożsamość – CyberSecIdent.

Tytuł: „Budowa narzędzia dedykowanego dla ochrony użytkowników, systemów i urządzeń internetu rzeczy, w oparciu o uczenie maszynowe i analizę behawioralną”

Projekt SPINET jest wspólnym przedsięwzięciem trzech instytucji:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Lider
 • EFIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • QED Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr umowy CYBERSECIDENT/489240/IV/NCBR/2021

Kierownik projektu ze strony Sieć badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG – Marcin Michalak
Ze strony EFIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Oliver Woźny
Ze strony QED Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Antoni Jamiołkowski

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest stworzenie systemu służącego ciągłemu monitorowaniu bezpieczeństwa w szerokim zakresie urządzeń IoT (opartych o systemy Android i Linux) ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń zdalnego monitorowania sieci gazu, wody, ciepła oraz energii elektrycznej. Rozwiązanie obejmuje część centralną SOC (ang. Security Operations Center) działającą w modelu SaaS oraz dedykowane dla urządzeń IoT oprogramowanie monitorujące (Agent). Zadaniem Agenta jest zbieranie i agregowanie danych oraz wysyłanie ich do SOC, gdzie przeprowadzane są analizy bezpieczeństwa z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Wyniki te są z kolei wysyłane z powrotem do Agenta. SOC identyfikuje nowe zagrożenia i informuje o nich Agenta. Agent wywoła działania ochronne oraz zidentyfikuje nową sygnaturę zagrożenia i powiadomi o niej pozostałych Agentów. Agenci będą posiadać funkcjonalność weryfikacji stanu systemu w oparciu o istniejące sygnatury i będą podejmować działania z chwilą wykrycia zagrożenia. SOC będzie zarządzać podatnościami poprzez ich wartościowanie. Ekspercka ocena podatności prowadzona w SOC umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie informacji w algorytmach uczenia maszynowego. Eksperci cyklicznie i przyrostowo będą oceniali odpowiednio historyczne i napływające zagrożenia co pozwoli dostrajać algorytmy uczenia maszynowego oraz poddawać weryfikacji istniejące zagrożenia i anomalie. W ramach projektu planowane jest w szczególności przygotowanie do implementacji systemu gotowego do instalacji i wdrażania na urządzeniach wyposażonych w procesory rodziny ARM. Ważnym elementem projektu jest opracowanie rozwiązania gwarantującego niski pobór energii elektrycznej. Zapewni to możliwość stosowania w urządzeniach zasilanych niskim napięciem lub bateryjnie oraz stosowanie chłodzenia pasywnego


PLANOWANE EFEKTY:

 • Podwyższenie bezpieczeństwa zapewnienia ciągłości usług, korzystających z urządzeń podłączonych do systemu (np. usługi typu smart metering).
 • Wzrost zaufania końcowych użytkowników do urządzeń IoT.
 • Wzrost liczby wdrożeń urządzeń IoT.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie wycieku danych wrażliwych a tym samym uniknięcie kar z tego tytułu.
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed „zero day attack”.
 • Wcześniejsze wykrywanie nieautoryzowanych prób wysyłania danych oraz wczesnego wykrywania ataków mających na celu destabilizację urządzeń oraz kradzież danych.
 • Obniżenie ryzyka niekontrolowanej zdalnej manipulacji urządzeniami IoT.
 • Obniżenie ryzyka wykorzystania urządzeń IoT w sieciach botnet.

 Dostępne dane / Available Datasets

ICPRAM2023 (https://chmura.ibemag.pl/share.cgi?ssid=0OQIat6)

 

Wartość projektu: 5 811 322 PLN w tym dofinansowanie 5 060 266 PLN
Dofinansowanie dla Łukasiewicz - EMAG: – 2 029 492 PLN

 

stary_NCBiR.jpg
RegSOC

RegSOC

regSoc

Projekt „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” (RegSOC) ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze publicznym poprzez przygotowanie i prototypowe uruchomienie centrum cyberbezpieczeństwa na użytek podmiotów publicznych, z możliwością rozszerzenia na podmioty niepubliczne.

Najważniejszy obszar badawczy projektu to poszerzenie źródeł danych o zdarzeniach zachodzących w sieci i wypracowanie rozwiązań skuteczniej wykrywających zagrożenia. Do typowo wykorzystywanych metod dołączona zostanie analiza anomalii w ruchu sieciowym, analiza publicznych źródeł tekstowych oraz wykrywanie kampanii spamowych. Oprócz rozwiązań technicznych projekt kładzie nacisk na udostępnienie kanałów i określenie zasad komunikacji między podmiotami na poziomie regionalnym i centralnym zaangażowanymi w budowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Pozwoli to na uzyskanie wyższego poziomu zabezpieczeń, wprowadzenie procedur ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niekorzystnych oraz opracowanie sposobów szerszej ochrony przed ich skutkami. Projekt umożliwi przygotowanie wzorcowego rozwiązania, następnie adaptowanego i rozszerzanego na kolejne regiony Polski.

Kierownik projektu w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG - Dr hab. inż. Andrzej Białas prof nadzw. EMAG

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • Opracowanie rozwiązania sprzętowo-programowego stosowanego w punkcie klienckim - miejscu przyłączenia wewnętrznej sieci informatycznej podmiotu do sieci publicznej (część kliencka - lokalna),
 • Opracowanie systemu organizacyjnego i oprogramowania dla funkcjonowania regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa integrujących urządzenia klienckie z danego obszaru (część regionalna),
 • Opracowanie mechanizmów integracji centrów regionalnych RegSOC z podmiotem centralnym – CSIRT NASK i NPC (Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa).

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska (Lider), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB), Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Realizacja projektu została podzielona na fazę badawczą oraz fazę przygotowania do wdrożenia, które obejmują łącznie 7 zadań.
Politechnika Wrocławska odpowiada za opracowanie rozwiązania dla regionu (platformy oraz procedur organizacyjnych i operacyjnych), metod analizy zagrożeń i prototypowania oraz za przygotowanie do wdrożenia.
NASK-PIB odpowiada za opracowanie mechanizmów integracji na poziomie centralnym, (proceduralnych
i technicznych) oraz uczestniczy w opracowaniu rozwiązań regionalnych. Stanowi również wsparcie w komunikacji i współpracy z NC Cyber, CERT Polska.
ITI EMAG odpowiada za uwzględnienie wymagań podmiotów niepublicznych oraz uczestniczy w opracowaniu metod analizy zagrożeń.

REZULTATY PROJEKTU

Rozwiązania technologiczne:

 • Klienckie rozwiązanie cyfrowo - sprzętowe dedykowane dla instytucji publicznych,
 • Platforma monitorowania bezpieczeństwa cyfrowego na potrzeby RegSOC,
 • Model organizacyjno-proceduralny funkcjonowania regionalnych centrów we współpracy z CSIRT NASK oraz wewnętrzne oprogramowanie integrujące RegSOC z NPC.

Rezultaty wdrożeniowe:

 • Modelowe centrum RegSOC przy Politechnice Wrocławskiej z komponentami klienckimi wdrożonymi u zainteresowanych podmiotów,
 • Raport z realizacji projektu wskazujący na możliwości techniczne i gospodarcze szerokiego wdrożenia na rynek (w tym międzynarodowy) opracowanego rozwiązania.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Oszczędności wynikające z zastąpienia w sektorze publicznym rozwiązań komercyjnych systemem opracowanym w ramach niniejszego projektu,
 • Poprawa jakości i niezawodności cyfrowych usług publicznych oraz możliwość świadczenia ich bardziej zaawansowanych form,
 • Oszczędności wynikające z unikania kar administracyjnych i kosztów odszkodowań wynikających z naruszeń bezpieczeństwa danych,
 • Łatwiejsze, sprawniejsze i niezakłócone korzystanie z szeregu dostępnych dla obywateli i firm cyfrowych usług publicznych w kontaktach z e-administracją,
 • Łatwiejszy dostęp do usług administracji publicznej, poprawa wizerunku urzędu.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość.

Podsumowanie:

 • Data rozpoczęcia projektu: 1 marca 2018 r.
 • Data zakończenia projektu: 28 lutego 2021 r.
 • Lider projektu: Politechnika Wrocławska
 • Wartość projektu: 12 779 289 PLN w tym dofinansowanie 12 739 809 PLN

Publikacje / Publications:

 1. Białas A., Michalak M., Flisiuk B.: Anomaly Detection in Network Traffic Security Assurance, (Proceedings of the 14th International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX) Advances in Intelligent Systems and Computing, 987:46-56, 2020 (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19501-4_5)
 2. Michalak M., Wawrowski Ł., Sikora M., Kurianowicz R., Kozłowski A., Białas A.: Outlier Detection in Network Traffic Monitoring, (Proceedings of the 10th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods - Volume 1: ICPRAM), ISBN 978-989-758-486-2, pages 523-530, 2021 (https://www.scitepress.org/Papers/2021/102382/102382.pdf)
 3. Michalak M., Wawrowski Ł., Sikora M., Kurianowicz R., Kozłowski A., Białas A.: Open-source-based Environment for Network Traffic Anomaly Detection, (Proceedings of the 16th International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX), Advances in Intelligent Systems and Computing, 1389:284-295, 2021 (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-76773-0_28)
 4. Wawrowski Ł., Michalak M., Białas A., Kurianowicz R., Sikora M., Uchroński M., Kajzer A.: Detecting Anomalies and Attacks in Network Traffic Monitoring with Classification Methods and XAI-based Explainability, Procedia Computer Science, 192:2259-2268, 2021 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921017361

Dostępne dane / Available Datasets

 1. RegSOC-KES2021 (https://chmura.ibemag.pl/share.cgi?ssid=0ZJYGJK)
KSO3C

KSO3C

KSO3C

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Cyberbezpieczeństwo i Cyfrowa Tożsamość – CyberSecIdent.

Tytuł: Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria – (KSO3C)

Projekt KSO3C jest wspólnym przedsięwzięciem trzech jednostek naukowo – badawczych funkcjonujących pod nadzorem Ministra Cyfryzacji: Instytutu Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (Lider Konsorcjum), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Nr umowy CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018

Kierownik projektu ze strony Instytutu Łączności – Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz
Ze strony Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej – Paweł Kostkiewicz
Ze strony Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG – Mgr inż. Dariusz Rogowski

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie w Polsce schematu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa i prywatności produktów informatycznych na zgodność z powszechnie uznawaną normą oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego: PN – ISO/IEC 15408 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych, powszechnie znanej jako „Common Criteria”. Norma zawiera szereg wymagań dotyczących konstruowania i oceny zabezpieczeń produktów informatycznych. Zabezpieczenia te cechuje uzasadniony poziom pewności do efektywności i skuteczności zabezpieczeń, co potwierdzane jest w toku niezależnej oceny wykonywanej przez licencjonowane laboratoria oceniające.
W wyniku realizacji projektu powstaną w Polsce dwa laboratoria oceny bezpieczeństwa działające w IŁ-PIB oraz ITI EMAG. Laboratoria będą nadzorowane przez jednostkę certyfikacyjną w NASK-PIB, która będzie wydawać certyfikaty dla produktów IT, które pozytywnie przeszły proces oceny.
Certyfikaty zgodności z Common Criteria dla ocenionych produktów informatycznych, wydawane w ramach polskiego schematu, będą uznawane przez najbardziej zaawansowane gospodarczo kraje Unii Europejskiej i świata.
Polski system oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktów i usług teleinformatycznych wpisuje się w działania Komisji Europejskiej skierowane na utworzenie europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

PLANOWANE EFEKTY:

Główne produkty projektu obejmują m.in.:

 • Przygotowane organizacyjnie, proceduralnie i technicznie do działań operacyjnych dwa laboratoria w IŁ-PIB i ITI EMAG dokonujące oceny zgodności, które uzyskają akredytację na zgodność z normą PN-EN ISO 17025.
 • Przygotowaną organizacyjnie i proceduralnie do działań operacyjnych jednostkę certyfikującą w NASK-PIB, która uzyska akredytację na zgodność z normą PN-EN ISO 17065.
 • Certyfikaty zgodności z Common Criteria dla co najmniej dwóch produktów informatycznych poddanych ocenie w laboratoriach oceniających.
 • Schemat oceny i certyfikacji gotowy operacyjnie do wydawania certyfikatów zgodnych z Common Criteria na poziomie EAL 1-4.

Wartość projektu: 24 322 325,28 PLN w tym dofinansowanie 24 164 009,28 PLN

 

https://www.kso3c.pl

POM-PY

POM-PY

lider

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER VIII

Tytuł: „Opracowanie prototypu systemu bieżącego pomiaru stopnia przemiału pyłu węglowego w kotłach pyłowych” – POM-PY
Nr umowy LIDER/20/0119/L-8/16/NCBR/2017
Kierownik projektu: dr inż. Jarosław Smyła

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie prototypu systemu określającego w sposób ciągły średni rozmiar cząstki przepływającego pyłu węgla kamiennego w rurociągu instalacji paleniskowej kotła pyłowego do palnika. Proponowane rozwiązanie doskonale trafia w potrzeby rynku. W elektrowniach i elektrociepłowniach, występuje problem równomiernego rozdziału ilościowego i jakościowego pyłu o odpowiedniej granulacji. Niezgodne z założeniami konstrukcyjnymi kotła przygotowanie paliwa, prowadzi do nieprawidłowego procesu spalania. Rosnące wymagania dotyczące ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska wytwarzanych w kotłach energetycznych opalanych węglem kamiennym, a także dążenie do zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (a więc zmniejszenie strat spalania paliw stałych) implikują konieczność kontroli procesu i bieżącą regulację wielu parametrów kotła, ale także i paliwa. Mimo podejmowanych różnych prób, na świecie brakuje skutecznej metody do pomiarów ciągłych tego typu parametru. Nowatorskie podejście do zagadnienia, polega na integracji różnych technik pomiarowych z zastosowaniem inteligentnego algorytmu. Zakłada się pomiar: prędkości przepływu mieszaniny, gęstości mieszaniny, ładunku elektrostatycznego i temperatury. W oparciu o powyższe pomiary zostanie przygotowany odpowiedni algorytm umożliwiający pomiar przemiału pyłu węglowego.

PLANOWANE EFEKTY:
Efektem końcowym pracy ma być autonomiczny system bieżącego (on-line) monitorowania stopnia przemiału pyłu węglowego. Przyszłe wykorzystanie systemu w automatyce procesu spalania wpłynie na mniejsze zużycie paliwa przez kotły pyłowe i zmniejszenie emisji NOx.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 186 135,64 PLN
w tym dofinansowanie 1 186 135,64 PLN.

WILDCAT

WILDCAT

 

CuBR logo

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dla Przemysłu Metali Nieżelaznych CuBR, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A.
Tytuł: „Innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych w podziemnych zakładach górniczych”.

CEL PROJEKTU:

Koncepcja projektu opiera się na opracowaniu kompleksowego rozwiązania systemowego zapewniającego łączność bezprzewodową w podziemnych wyrobiskach ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i transmisji danych w obszarze frontu eksploatacyjnego w systemie komorowo-filarowym. Proponowane rozwiązanie ma na celu zapewnienie łączności radiotelefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej dla frontów wydobywczych, tras ruchu maszyn górniczych, komór mechanicznych i górniczych oraz innych miejsc niebezpiecznych, gdzie zastosowanie rozwiązań opartych na łączności przewodowej jest niemożliwe. Proponowane rozwiązanie będzie zapewniało pełne pokrycie radiowe w zakładanym rejonie wyrobisk, przy zastosowaniu bezprzewodowych i autonomicznych (zasilanych akumulatorowo) urządzeń nadawczoodbiorczych.
Teletransmisja nowego systemu łączności i transmisji danych z rejonu frontów eksploatacyjnych na powierzchnię oparta będzie o systemy hybrydowe, czyli radiowo-przewodowe.

PLANOWANE EFEKTY:

W ramach projektu opracowany zostanie innowacyjny, zintegrowany system radiokomunikacyjny zapewniający łączność, transmisję danych i sygnałów ostrzegawczych w wyrobiskach komorowo-filarowych na froncie eksploatacyjnym. Proponowane rozwiązanie ma na celu zbudowanie systemu radiokomunikacyjnego, funkcjonującego w tych rejonach kopalni, gdzie zastosowanie rozwiązań opartych na łączności przewodowej jest niemożliwe.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 029 260 PLN
w tym dofinansowanie 2 471 036,25 PLN.

W skład konsorcjum wchodzą:

 • KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum-Badawczo-Rozwojowe
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Politechnika Śląska
 • Sevitel sp. z o.o.
PersonALL

PersonALL

STRATEGMED

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.

Tytuł: „Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce”.

CEL PROJEKTU:
Projekt PersonALL obejmuje badania nad molekularnym rozpoznawaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL), najczęstszego nowotworu złośliwego u dzieci, pod kątem personalizacji leczenia. Planowane ultranowoczesne badania molekularne będą miały na celu identyfikację nowych czynników prognostycznych. Prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami w ALL w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. Celem projektu jest również zgromadzeniem materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem komórek, kwasów ukleinowych).

PLANOWANE EFEKTY:
Całościowym efektem projektu PersonALL będzie stworzenie innowacyjnej diagnostyki ALL u dzieci, która pozwoli na dobranie bardziej celowanej terapii i w efekcie może doprowadzić do poprawy wyników leczenia.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 13 738 483 PLN
w tym dofinansowanie 13 506 515 PLN.


W skład konsorcjum wchodzą:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – lider
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Netology sp. z o.o.
SEISMOBILE

SEISMOBILE

demonstrator


Umowa nr UOD-DEM-1-303/001. Projekt pn. : Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych" w ramach przedsięwzięcia pilotażowego NCBR pn.” Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” finansowanego ze środków krajowych NCBR. Projekt realizowany w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii EMAG – lider oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

CEL PROJEKTU:
Projekt miał na celu opracowanie innowacyjnego mobilnego sejsmicznego systemu SEISMOBILE do diagnostyki podłoża gruntowego budowli drogowych.
Głównym celem projektu było opracowanie krajowej konstrukcji sejsmicznego systemu mobilnego do diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych. System ten w porównaniu do znanych na świecie charakteryzuje się wykorzystaniem najnowszych technologii przemysłowych ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania pozyskiwania, gromadzenia i transmisji dużej liczby sejsmicznych danych pomiarowych z dużą dynamiką rejestracji oraz sposobu wzbudzania fal sejsmicznych.

PLANOWANE EFEKTY:
Efektem było nowe mobilne źródło drgań na bazie dodatkowego pojazdu typu Quad z zamocowanym opcjonalnie wibratorem lub urządzeniem typu automatycznego młotka, zdalnie zsynchronizowanego z jednostką centralną. Mobilny system umożliwił precyzyjne pozycjonowanie przemieszczanych zestawów pomiarowych z wykorzystaniem systemu GPS.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 938 523,00 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:: 5 288 543,00 PLN.

WWW: seismobile.cttemag.com.pl

BSHC

BSHC

lider

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER VII

Tytuł: „Opracowanie nowego typu bezprzewodowej sieci hybrydowych czujników do monitorowania ruchu pojazdów i pieszych wraz z algorytmami transmisji danych i lokalizacji obiektów” - BSHC
Nr umowy LIDER/18/0064/L-7/15/NCBR/2016
Kierownik projektu: dr inż. Marcin Bernaś

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie sieci sensorowej oraz autonomicznych modularnych węzłów zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych.

PLANOWANE EFEKTY:
Opracowana sieć umożliwi pozyskiwanie danych dla systemu sterowania ruchem lub może działać autonomicznie w celu monitorowania, zbierania informacji o ruchu i klasie pojazdów na poszczególnych pasach ruchu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 181 735,00 PLN
w tym dofinansowanie 1 181 735,00 PLN.

OpenIoTBC

OpenIoTBC

lider

Umowa nr LIDER/26/0076/L-7/15/NCBR/2016. Projekt pn. : ”Innowacyjny nadajnik sygnałów cyfrowych wykonany w technologii SoC zgodnie z ideą otwartego sprzętu i Internetu Rzeczy” finansowany ze środków krajowych NCBR.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest wykonanie nadajnika służącego do emisji sygnałów cyfrowych zgodnego ze standardami DVB-T, DVB-T2, DAB, DAB+,DMB, HDRADIO w paśmie BAND III (174MHz -240MHz). Proponowane rozwiązanie zostanie wykonane zgodnie z ideą „Inteligentnego Urządzenia”, które będzie miało możliwość aktualizacji części odpowiedzialnej za przetwarzanie sygnałów cyfrowych na poziomie układu programowalnego.

PLANOWANE EFEKTY:
Planowanym efektem będzie usprawnienie wdrażanych nowych standardów radiofonicznych i telewizyjnych poprzez:

 • minimalizację kosztów wdrożenia;
 • dostosowanie się urządzenia do potrzeb i nowych usług w radiodyfuzji;
 • elastyczność polegająca na możliwości implementowania różnych rozwiązań oraz projektów z rodziny wolnego oprogramowania.

Odbiorcami projektu będą wszystkie podmioty związane z rynkiem mediów w Polsce i na świecie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 179 048,91 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 179 048,91 PLN.

AudioMovie

AudioMovie

Logo AudioMovie                       innowacje spoleczne

Umowa nr IS-2/110/NCBR/2015. Projekt pn. : „Kino dla wszystkich” finansowanego w ramach programu Innowacje Społeczne przez NCBR. Projekt realizowany w konsorcjum z:

 • Fundacją Siódmy Zmysł – lider,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Maria Magdalena Gierat „Kino Pod Baranami”,
 • Fundacja Na Rzecz Audiodeskrypcji „Katarynka”,
 • Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.


CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie rozwiązania w postaci kompletnej platformy umożliwiającej tworzenie, publikowanie i rozpowszechniane audiodeskrypcji i audionapisów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, w skład której wejdą:

 • ogólnodostępna aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android i/lub iOS umożliwiająca odsłuch ścieżki audiodeskrypcji lub audionapisów na własnym urządzeniu użytkownika,
 • edytor do przygotowania skryptów AD i AS,
 • usługa do publikacji, zarządzania oraz udostępniania skryptów audiodeskrypcji przez instytucje kultury.

PLANOWANE EFEKTY:
Planowanym efektem jest stworzenie kompletnego systemu AudioMovie do tworzenia i udostępniania audiodeskrypcji i audionapisów. Zakłada się, że pracowane rozwiązanie w swym zakresie wspierać będzie zarówno proces tworzenia, publikacji i rozpowszechniania audiodeskrypcji jak również bezpośredni dostęp do audiodeskrypcji wszystkich zainteresowanych użytkowników w wygodnej formie, która nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów finansowych związanych z zakupem urządzeń do udostępniania AD.
Projekt zakłada także opracowanie usługi (w postaci portalu lub web serwisu) służącej instytucjom kultury (kinom, festiwalom filmowym, muzeom i galeriom) oraz organizacjom pozarządowym, która umożliwi publikację i wymianę skryptów audiodeskrypcji do przygotowywania własnych materiałów audiodeskrybowanych takich jak przewodniki po własnych wystawach czy zasobach. oraz udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców uprzednio przygotowanych ścieżek audiodeskrypcji.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 902 581,61 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 850 000,00 PLN.

http://audiomovie.pl/

OPENArt

OPENArt

logo Open Art biale tlo                       innowacje spoleczne    

Umowa nr IS-1/021/NCBR/2013. Projekt pn. : „Sztuka współczesna dla wszystkich” finansowany w ramach programu Innowacje Społeczne przez NCBR. Projekt realizowany w konsorcjum z:

 • · Uniwersytet Jagielloński
 • · Uniwersytet Warszawski
 • · Ośrodek Przetwarzania Informacji
 • · Fundacja Siódmy Zmysł
 • · Muzeum Narodowe w Krakowie
 • · Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • · Muzeum Narodowe w Warszawie
 • · Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
 • · Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było stworzenie innowacyjnego w skali światowej rozwiązania polegającego na opracowaniu multimedialnego przewodnika w formie aplikacji na urządzenia przenośne (smartfon i tablet) umożliwiającego dostęp do dzieł sztuki eksponowanych w muzeach zarówno osobom niewidomym i niesłyszącym, jak i osobom pełnosprawnym z Polski i zza granicy.

PLANOWANE EFEKTY:

Planowanym efektem było wykonanie prototypu multimedialnego przewodnika po dziełach sztuki współczesnej znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK). Przewodnik ten został wykonany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (Universal Design), dzięki czemu jest dostępny dla wszystkich zwiedzających bez względu na niepełnosprawność czy (nie)znajomość języka. Przewodnik jest dostępny w formie aplikacji na tablety i smartfony, a jego treść jest dostępna w formie dźwiękowej, w postaci napisów w języku polskim i angielskim, w polskim języku migowym (PJM) oraz w postaci multimediów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 009 603,00 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 999 155,00 PLN.

WWW: http://openart.ibemag.pl

DISESOR

DISESOR

Logo DISESOR PL                PBS

Projekt realizowany w ramach II Programu Badań Stosowanych

Nr umowy PBS2/B9/20/2013

Tytuł: „Zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzeń i zagrożeń” - DISESOR

CEL PROJEKTU:
Celem projektu było opracowanie szkieletowego systemu wspomagania decyzji, który po wyposażeniu w wiedzę dziedzinową oraz na podstawie analizy zgromadzonych danych, wspoma użytkowników systemów dyspozytorskich i systemów monitorowania w podejmowaniu decyzji mających kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu monitorowanych procesów. Celem projektu było także opracowanie otwartego i uniwersalnego repozytorium danych integrującego dane pomiarowe gromadzone przez różne systemy monitorowania.

PLANOWANY EFEKT:
System wspomagania decyzji użytkowników systemów dyspozytorskich i systemów monitorowania

Wartość projektu 3 463 087 PLN
w tym dofinansowanie 3 298 533 PLN.

SKŁAD KONSORCJUM:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – LIDER
 • Sevitel Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

http://disesor.ibemag.pl/

LOFRES

LOFRES

PBS

Umowa nr PBS1/A2/13/2013. Projekt pn.: ”System niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej do monitorowania przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego” finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez NCBR. Projekt był realizowany w konsorcjum z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz z Centrum Transferu Technologii EMAG.

CEL PROJEKTU:
Projekt miał na celu opracowanie nowatorskiego systemu niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej do monitorowania przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego.

PLANOWANE EFEKTY:

 • system umożliwiający w sposób maksymalnie zautomatyzowany dokonywanie ciągłych pomiarów prędkości drgań w warunkach terenowych z odpowiednią dynamiką w zakresie niskich częstotliwości oraz zapis i przetwarzanie dużych rejestracji a następnie ich interpretację;
 • wytworzony i praktycznie przebadany w warunkach terenowych system pomiarowy w postaci demonstratora technologii, zdolny do monitorowania przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego.


Wartość projektu: 4 565 150,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 4 400 000,00 PLN.

Członkowie konsorcjum:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

https://lofres.ibemag.pl

BLAC

BLAC

PBS

Umowa nr PBS2/B4/10/2014. Projekt pn. : „Wprowadzenie wysokosprawnych silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu dołowych maszyn górniczych” finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez NCBR. Projekt był realizowany w konsorcjum z Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL oraz Dąbrowską Fabryką Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A.

CEL PROJEKTU:
Projekt miał na celu wprowadzenie wysokosprawnych silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu dołowych maszyn i urządzeń górniczych w miejsce powszechnie obecnie stosowanych silników asynchronicznych klatkowych.

PLANOWANE EFEKTY:
Efektem projektu było opracowanie nowoczesnych napędów w wykonaniu ognioszczelnym z silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi zasilanymi z przemienników częstotliwości sterowanych wektorowo w układzie nadrzędnej regulacji wieloparametrowej.

Projekt obejmował badania symulacyjne oraz modelowe i laboratoryjne wybranych maszyn głównie transportu dołowego.

Wartość projektu: 2 349 401,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 2 122 650,00 PLN.

INGEO

INGEO

Ingeo OK w9                  PBS

Umowa nr PBS2/B2/8/2013. Projekt pn. : „Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online” finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez NCBR. Projekt był realizowany w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii EMAG.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było opracowanie innowacyjnych metod i iskrobezpiecznego systemu sejsmicznego INGEO przeznaczonego do oceny zagrożenia tąpaniami o cechach, których nie posiadały dotychczas stosowane systemy. Miał też umożliwić jednoczesne stosowanie wielu różnych uzupełniających się metod badawczych do rozpoznania stanu górotworu.

PLANOWANE EFEKTY:

Efektem był System zapewniający stosowanie nowych czujników oraz wielometodyczną ocenę stanu zagrożenia tąpaniami w oparciu o:

 • metodę ciągłej tomografii aktywnej i uzupełniająco pasywnej,
 • rozszerzoną i zmodyfikowaną w stosunku do dotychczas stosowanych probabilistyczną analizę procesu pękania górotworu,
 • ciągłą rejestrację zmian stanu naprężeń za pomocą czujników tensometrycznych oraz ich korelację z tomografią (kalibracja map) i procesem pękania,
 • skojarzenie pomiarów geofizycznych i geodezyjnych dla celów prowadzenia w czasie rzeczywistym analizy zagrożeń związanych z deformacjami oraz wstrząsami.

Wartość projektu: 3 354 335,00 PLN..

Wartość dofinansowania: 3 116 734,00 PLN.

Członkowie konsorcjum:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

http://ingeo.ibemag.pl

MPI

MPI

PBS

Umowa nr PBS1/A2/12/2013. Projekt pn. :„Opracowanie mobilnej platformy inspekcyjnej kategorii M1 z napędami elektrycznymi do stref zagrożonych wybuchem – MPI” finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez NCBR. Projekt był realizowany w konsorcjum z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.


CEL PROJEKTU:

Celem projektu było opracowanie demonstratora Mobilnej Platformy Inspekcyjnej MPI z napędem elektrycznym kategorii M1 dedykowanej do stref zagrożonych wybuchem w kopalniach węgla kamiennego.


PLANOWANE EFEKTY:

Efektem tego projektu był pojazd mobilny wyposażony w czujniki do pomiaru parametrów fizykochemicznych atmosfery kopalnianej, kamery działające w paśmie widzialnym i podczerwieni, zestaw akumulatorów i napędy elektryczne zabezpieczone podwójnymi zabezpieczeniami kategorii M1.

Wartość projektu: 3 900 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 3 900 000,00 PLN.

Członkowie konsorcjum:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
USTKA

USTKA

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Realizowany w konsorcjum: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ITWL, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Wojskowa Akademia Techniczna WAT i firma Sevitel Spółka z o.o. Katowice.

Tytuł: „System bezpieczeństwa lądowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce" obejmujący wybrane - najważniejsze obiekty/miejsca na poligonie” - Ustka
Nr umowy DOBR/0049/R/ID2/2012/03
Kierownik projektu: Wiesław Buler


CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest opracowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa lądowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka, który obejmować będzie wybrane, najważniejsze obiekty/miejsca m.in.: wybrane stanowiska ogniowe, drogi dojazdowe do stanowisk ogniowych SO, Stanowisko Dowodzenia CPSP, Stanowisko Dowodzenia Ćwiczących Wojsk, Punkt Dowódczo-Obserwacyjny oraz główne drogi komunikacyjne poligonu.

System zapewni:

 • zbieranie, przetwarzanie, obróbkę i dystrybucję danych na stanowisku dowodzenia SD poligonu,
 • rejestrację działań obsługi wozów bojowych (WB), stacji naprowadzania rakiet (SNR) i innych zestawów przeciwlotniczych podczas realizacji zadań ogniowych wykonywanych w warunkach realnych na poligonie oraz analizę czasową przebiegu zdarzeń,
  • celem bezpośrednim rejestracji jest analiza przebiegu pracy bojowej bezpośrednio na stanowisku ogniowym, w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa ćwiczących wojsk,
  • celem pośrednim jest ocena poziomu wyszkolenia obsług w zakresie szybkości i dokładności wykonywania poszczególnych zadań wynikających z metodyki realizacji pracy bojowej na danym stanowisku.
 • monitorowanie pracy bojowej poprzez system kamer zewnętrznych,
 • bezpieczną i niczym niezakłóconą łączność w sieci bezpieczeństwa (ubezpieczenie) poligonu, jak również monitorowanie poprzez kamery oraz system detektorów (czujników) sejsmicznych punktów kontrolnych na drogach poligonu,
 • całodobowe wykrywanie intruzów w postaci siły żywej lub środków transportowych w rejonie kontrolowanych obiektów z możliwością identyfikacji: człowiek, samochód oraz śledzenie ruchu przemieszczających się pojazdów wzdłuż dróg dojazdowych.

System zwiększy atrakcyjność poligonu w Ustce, co przyniesie korzyści materialne, z uwagi na możliwość większego wykorzystania Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka przez ćwiczące wojska w tym armie obce (NATO).

PLANOWANE EFEKTY:
Wdrożenie systemu bezpieczeństwa lądowego w tym monitoringu sejsmicznego pozwoli na:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ćwiczących wojsk na poligonie,
 • rejestrację działań ćwiczących wojsk w celu nadzorowania i analizy bezpieczeństwa prowadzenia strzelań,
 • zbieranie, rejestrację i przetwarzanie oraz dystrybucję danych na stanowisku bezpieczeństwa,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na terenie zgrupowań ćwiczących wojsk i na drogach dojazdowych w obrębie poligonu oraz stanowiskach ogniowych.

Wyposażenie CPSP w nowoczesną infrastrukturę teletechniczną pozwoli włączyć w przyszłości inne systemy bezpieczeństwa: morski, powietrzny oraz obiektywnej oceny strzelań w jeden system, który podniesie poziom bezpieczeństwa wykonywania zadań bojowych, a jednocześnie zwiększy efektywność szkolenia bojowego. Docelowo kompleksowa modernizacja CPSP umożliwi realizację przedsięwzięć doświadczalnych w ramach testów nowych typów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zapewni szybką i obiektywną ocenę wyników badań a jednocześnie może mieć wpływ na komercyjne wykorzystanie poligonu w tym również przez armie innych państw.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 25 817 700 PLN
w tym dofinansowanie 25 382 700 PLN.

logo Sieć Badawcza Łukasiewicz w zielono czarnej kolorystyce zbliżone kształtem to litery Ł
Drzwi Otwarte

Wdrażanie programu społecznej odpowiedzialności nauki w Instytutach Łukasiewicza, poprzez organizację wydarzenia "drzwi otwartych" dla uczniów lokalnych szkół.

256

Celem projektu jest organizacja w jednym z instytutów wydarzenia Drzwi otwartych dla lokalnej młodzieży szkolnej.

Celami działania są:

 • realizacja elementów strategii Sieci, dotyczących społecznej odpowiedzialności nauki,
 • zebranie doświadczeń w kontekście kolejnych zadań z zakresu SON,
 • nawiązanie i rozwijanie relacji z lokalną społecznością szkolną,
 • budowanie wizerunku zarówno Sieci, jak i instytutów, jako instytucji zaangażowanych społecznie, zajmujących się dziedzinami nauki stanowiącymi atrakcyjną ścieżkę kariery.

Projekt realizowany w konsorcjum:

 1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny
 2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
 3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 4. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
 5. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 6. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
 7. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny
 8. Okres realizacji

  Okres realizacji: 15.11.2023  - 31.12.2023
OŚWIATA+

Rozwój interinstytucjonalnych technologii agregacji, przetwarzania i wizualizacji danych statystycznych instytucji publicznych. OŚWIATA+

256

 

Celem zadania jest opracowanie interinstytucjonalnego systemu agregacji, przetwarzania, walidacji i wizualizacji danych statystycznych instytucji sektora finansów publicznych oraz organizacji międzynarodowych

Okres realizacji: od: 12.2022 do 04.2024
Wartość projektu/dofinansowania: 10 000 000 PLN

PRAWO

Obsługa prawa w Łukasiewiczu w zakresie wprowadzenia innowacji organizacyjnej – wdrożenia modelu obsługi prawnej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz, z uwzględnieniem odrębności Centrum oraz poszczególnych Instytutów Łukasiewicza - PRAWO

256

Wsparcie działań Centrum Łukasiewicz w ramach realizacji projektu Obsługa prawa w Łukasiewiczu w zakresie wprowadzenia innowacji organizacyjnej – wdrożenia modelu obsługi prawnej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz, z uwzględnieniem odrębności Centrum oraz poszczególnych Instytutów Łukasiewicza - PRAWO

Celem projektu wsparcie działań Centrum Łukasiewicz w ramach realizacji projektu Obsługa prawa w Łukasiewiczu w zakresie wprowadzenia innowacji organizacyjnej – wdrożenia modelu obsługi prawnej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz, z uwzględnieniem odrębności Centrum oraz poszczególnych Instytutów Łukasiewicza.

Projekt realizowany w konsorcjum:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Okres realizacji: 25.11.2022 - 28.02.2023

WODOWO

System zamykania obiegu wody w wodorowej instalacji energetycznej – WODOWO

256

Celem projektu jest opracowanie sytemu przygotowania wody odpowiedniej jakości przeznaczonej do zasilania elektrolizera.

Do celów weryfikacji systemu przygotowania wody, w projekcie planowana jest budowa instalacji wodorowej w skali laboratoryjnej. Moc elektrolizera nie większa niż 1 kW, pojemność zbiornika ok. 50 l. System zostanie wyposażony w wodorowe ogniwo paliwowe oraz czujniki wodoru.

Przeprowadzenie analizy ryzyka dla planowej wodorowej instalacji technologicznej pozwoli na wskazanie potencjalnych miejsc zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia oraz wyeliminowanie ich w przyszłości, jak i również weryfikację instalacji w oparciu o obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Projekt realizowany w konsorcjum:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji - Lider
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
MAWO

Bezpieczny zbiornik na wodór gazowy dedykowany do pojazdów – MAWO

256

Forma finansowania: dotacja celowa

Całkowity koszt realizacji Projektu badawczego wynosi 5 378 753,38 zł.

Dotacja celowa na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 4 100 651,10 zł.

W ramach Polskiej Strategii Wodorowej prowadzone są prace nad zbudowaniem infrastruktury wytwarzania, transportu oraz wykorzystywania wodoru jako bezemisyjnego paliwa w pojazdach. Istotnym elementem tej infrastruktury są zbiorniki ciśnieniowe na wodór. W ramach projektu opracowana zostanie metodyka projektowania oraz technologia wykonania zbiornika typu IV. Pozwoli to na zbudowanie kompetencji przez Instytuty Sieci Łukasiewicz, transfer technologii do krajowych producentów oraz stworzenie konkurencyjnej oferty w odniesieniu do zagranicznych dostawców. 

Projekt realizowany w konsorcjum:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – Lider
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
ROLAP-ML

Koncepcja Relational On-Line Analytical Processing bazująca na symbolicznych metodach maszynowego uczenia – ROLAP-ML

256

Forma finansowania: dotacja celowa

Całkowity koszt realizacji Projektu badawczego wynosi 498 325,00 zł.
Dotacja celowa na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 398 660,00 zł.

Projekt ma na celu zastosowanie metod maszynowego uczenia, w szczególności metod wykrywania wzorców danych, do automatyzacji z możliwością zachowania interakcji z użytkownikiem procesu poszukiwania silnych i ukierunkowanych na wstępne hipotezy użytkownika zależności w bazach danych. Rozwinięte zostaną metody automatycznego podsumowywania danych dla różnego rodzaju problemów eksploracyjnych m.in. problem opisu grup (klasyfikacja w tym subgroup discovery), objaśniania zmian wartości zmiennej(ych) (regresja, analiza przeżycia i analiza niezawodności), objaśniania różnic pomiędzy grupami (tzw. constrast set mining), objaśnienie sytuacja wyjątkowych (m.in. exception rule mining) oraz problem planowania akcji. Badania w tym kierunku prowadzone są w zespole realizatorów od wielu lat. Rozwój i opracowanie nowych metod ukierunkowane będą na możliwość uruchamiania ich w środowiskach obliczeń rozproszonych.

W ramach projektu wykonane zostaną prace eksperymentalne – analiza zbiorów benchmarkowych (z repozytoriów Kaggle i UCI) oraz 3 analizy typu proof-of-concept pokazujące użyteczność opracowanych metod. W efekcie opracowany zostanie zbiór narzędzi, który w sposób automatyczny lub w interakcji z użytkownikiem przeszukuje bazy danych w kierunku odkrywania w nich interesujących zależności. Interakcje z użytkownikiem realizowane będą poprzez specjalny język definiowania hipotez.

 

pfron_logo_pasek.png
AwatarPJM

Badania nad możliwościami zwiększenia czytelności wypowiedzi w Polskim Języku Migowym przez animowaną wirtualną postać.

AwatarPJM

Celem projektu jest zbadanie możliwości opracowania rozwiązania pozwalającego na prezentację wypowiedzi w Polskim Języku Migowym PJM przez wirtualną postać ludzką. Animacja wirtualnej postaci będzie uwzględniać wyrażanie emocji i elementów pozawerbalnych wypowiedzi
w wizualizacji gestów. Postawą podjęcia badań jest potrzeba opracowania rozwiązania, które zwiększy czytelność przekazu dostarczanego
za pomocą wirtualnej postaci oraz wpłynie na likwidację barier społecznych osób głuchych, poprzez zapewnienie im narzędzia wspomagającego komunikację w ich naturalnym języku (PJM). Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu odpowiedzą na szereg pytań związanych
ze skutecznością prezentacji wypowiedzi przez wirtualne postacie w zakresie języka migowego. Również wyniki badań wskażą czy przy obecnym stanie techniki uzasadnione jest prowadzenie dalszych badań, mających na celu doprowadzenie do automatyzacji procesu wyrażania treści w PJM przez wirtualne postacie.

Podsumowanie:

 • Data rozpoczęcia projektu: 1 marca 2019 r.
 • Data zakończenia projektu: 29 lutego 2020 r.
 • Kwota dofinansowania: 279 039,47 PLN